Johanes nimero'po ijoruwanory kareta
Uwapo torupamy
Ero kareta tymero man amy Gajus tatynen 'wano me. Moro imerory jako, mo'karon Tamusi amyikanamon emepanamon wytotopo tywaije man o'win amy Tamusi na'nanopy'san apyimy wyino amy terapa Tamusi na'nanopy'san apyimy 'wa, ipori'tomato'ko'me. Ero kareta ta mo'ko Johanes mo'ko Gajus ety awonganon tawa'pore tauty taka mo'karon Tamusi amyikanamon emepanamon apo'i'san poko i'wa, iru'pyn me Tamusi amyikanen me emamyry poko enapa.
1
Kareta a'mory
Mo'ko uwapotombo ero kareta merojan mo'ko typynen Gajus, mo'ko iporo ro sipynaje inoro 'wa. Apojoma'san 19:29, Rome 16:23, 1 Korinte 1:14
Typynen yja'sakary, iru'pa pa'poro ajemamyry nytonen. Amy pairo oty ajany'ko'pa nainen. Suku'sa irombo moro aja'kary wairy iru'pa. Poto me irombo yjewa'potai amykon ka'sakarykon 'wa tywopy'san po moro iporo aino ta ajemamyry ekarityry poko. Iporo aino ta irombo ajemanjan. Amy pairo oty yjewa'poro'pa man moro y'wa iporo aino ta mo'karon y'makon emamyry etary ko'po.
Typynen yja'sakary, tamyikapore awairy enepojan moro o'wa mo'karon aja'sakarykon epanopyry. Tyworonokon pairo mepano'san. Moro ajekosano aipynano tamyikapo i'waine man mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy embata. Moro o'wa Tamusi apokupe epanopyrykon iru'pa man, mo'ja ro itoto'ko'me. Kristus upu'po me irombo tautykon tyno i'waine man, Tamusi wyino e'i'non wyino oty apyiry 'se'pa. Mo'kopangon epanopyry ky'waine man, moro iporo aino aripa'to'me.
Diotrefes Demetrius maro
Amy kareta simeron mo'karon Tamusi na'nanopy'san 'wa. Mo'ko moro po jopoto me tywairy 'san Diotrefes te na'na anu'ku'pa man. 10 Iro ke ro ywopy'poto morokon emamingon poko, morokon na'na poko yja'wan me inekarityrykon otykon poko enapa yjauranatake. Itaka ro mo'karon ka'sakarykon ukutyry 'se'pa man. Mo'karon ukutyrykon 'sangon a'kotojan pairo. Kynimomaton mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy wyino.
11 Typynen yja'sakary, yja'wan me aino kysu'kui. Iru'pa aino te u'kuko. Mo'ko iru'pyn me o'to aitoto Tamusi wyino man. Mo'ko yja'wan me o'to aitoto Tamusi anene'pa tywaije man.
12 Mo'ko Demetrius amyikapojaton pa'poro kari'na. Aseke pairo moro iporo aino kynamyikapojan. Na'na enapa kynamyikapojan. Iporo 'kuru moro na'na namyikapory wairy muku'sa.
Kareta y'ma'topo auranano
13 Pyime noro rypo o'to ywykary 'se wa o'wa. Kareta tu'po te imerory 'se'pa o'wa wa. 14 Ko'i terapa te ywopyry 'se o'wa wa. Irombo asembata kytorupatake.
15 Sara'me aiko. Mo'karon ka'sakarykon “Iru'pa aiko!” tyka'san aropojaton o'wa. Iwe'i'san me ro mo'karon ka'sakarykon 'wa “Iru'pa aiko!” ywyka'po ekari'ko.

1:1 Apojoma'san 19:29, Rome 16:23, 1 Korinte 1:14