Mo'karon apojoma'san
Uwapo torupamy
Ero kareta enapa mo'ko iru'pyn oka meronenymbo Lukas 'wa tymero man. Ero kareta ta mo'karon Jesus napojoma'san we'i'san ekari'san. Moro i'waine mo'ko Tamusi a'kary apo'i'po, moro one wara kapu taka mo'ko Jopoto Jesus wyto'po, moro koromono wonatopo poty'po ewa'matopo kurita o'kapy'san otykon ekari'san enapa (Mo'karon apojoma'san 1-2). Mo'ko Petrus poko, mo'karon Jerusalem po Tamusi na'nanopy'san poko enapa oty ekari'san (Mo'karon apojoma'san 3-12). Moro wyino ro moro o'to Paulus we'i'po, moro one wara i'wa moro iru'pyn oka aripapyry ekari'san.
Mo'karon apojoma'san we'i'san ekari'san ro rypo ero kareta. Mo'ja ro mo'ko Jopoto Jesus Kristus na'mo'po amaminano wyto'po ekarityry 'se 'ne ka'tu rapa te man. Pa'poro ero nono tu'ponokon kari'na 'wano me moro iru'pyn oka wairy amyikapojan mo'ko Lukas.
Ero kareta wota'saka'san
1:1 - 6:7 Jerusalem po moro iru'pyn oka wotaripapyry
6:8 - 9:31 Judea 'wa, Samaria 'wa, Galilea 'wa enapa moro iru'pyn oka wotaripapyry
9:32 - 12:25 Antioki 'wa moro iru'pyn oka wotaripapyry
13:1 - 16:5 Asia 'wa moro iru'pyn oka wotaripapyry
16:6 - 19:20 Griek yinonory 'wa moro iru'pyn oka wotaripapyry
19:21 - 28:31 Rome 'wa moro iru'pyn oka wotaripapyry
1
Moro Tamusi wykatopombo
Teofilus, moro koromono ykaretary simeron pa'poro o'to tywairy a'mo'po poko Jesus 'wa, pa'poro i'wa kari'na emepa'san poko enapa, kapu taka awo'nuku'po 'wa ro. Moro tawo'nukuru uwaporo te Tamusi a'kary pori'tory ta takari'se i'wa man one wara mo'karon tynapojomarykon me tynapo'i'san wairy man. Mo'karon 'wa ro enapa moro tywota'karyka'po wyino pyime otykon ke nuro tywairy tamyikapo i'wa man. Oko-kari'na kurita ta pyimemboto tywosenepo i'waine man. Torupa i'wa mandon moro Tamusi nundymary poko.
O'wino me imaroine ta'ta, ika'po i'waine Jerusalem wyino ito'pa iwaito'ko'me. Ika'po: “Moro o'waine ynekarity'pombo yjumy wykatopombo imomo'toko. Lukas 24:49 Johanes 'wa irombo tuna ke mo'karon kari'na tatyka mandon. Amyjaron te pyime 'ne waty amykon kurita pa'po me Tamusi a'kary ke tatyka maita'ton.” Mateus 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Johanes 1:33
Jesus awo'nukuru kapu taka
Mo'karon Jesus ekosa ata'nanopy'san woturupo'san i'wa: “Jopoto, erome te mo'karon Israel pajanymbo mundymapotan rapa amy aseke ijopotorykon 'wa?”
Irombo te ika'po i'waine: “One wara a'ta oty wo'kapyry man Papa aina man. Ajainaine kapyn man moro ukutyry. Mepana'tomata'ton te, mo'ko Tamusi a'kary wopy'po mero otu'ponakaine. Yjekary amyikaponamon me maita'ton Jerusalem po, pa'poro wararo Judea po, pa'poro wararo Samaria po enapa, ero nono y'maty'po 'wa ro.” Mateus 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47-48
Moro wara ika'ma'po wyino inenerykon mero kapu taka awo'nuku'po. Amy kapurutu notaka iwonekepy'po. Markus 16:19, Lukas 24:50-51
10 Onu'ka'pa kapu taka itory enery jako noro i'waine, typo roten oko wokyryjan we'i'san ekosaine tamu'namon wo'mynano ta. Lukas 1:1-4 11 Mo'karon wyka'san ro: “Galilea ponokon wokyryjan, o'tono'me ko moro po noro mo'po'saton kapu 'wa? Mo'ko awyinoine kapu taka awo'nuku'po Jesus kyno'tan rapa moro kawonaka tytory ene'po wara enapa o'waine.”
12 Irombo Jerusalem 'wa iwerama'san rapa, moro oleif paty wypy wyino. O'win dusun apo ko'po kapyn moro wypy man Jerusalem wyino. 13 Irombo Jerusalem taka tywo'my'san mero, moro tywaito'kon poto 'su apuru'po taka ito'san kawonaka. Mo'karon moro po aitonon me ro kynatokon Petrus, Johanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Tomas, Bartolomeus, Mateus, mo'ko Alfeo ymuru Jakobus, mo'ko o'wo'matonon a'sakarymbo Simon, mo'ko Jakobus ymuru Judas enapa. Mateus 10:2-4, Markus 3:16-19, Lukas 6:14-16 14 Inaron ro pa'poro o'kapyn roten o'win tywonumengarykon ta Tamusi 'wa kynauranatokon. Amykon woryijan enapa imaroine kynatokon. Mo'ko Jesus sano Maria, mo'karon ipiryjan enapa imaroine kynatokon.
Judas y'petakan
15 Amy kurita te Petrus awomy'po mo'karon ta'sakarykon ra'na. O'win-to'imamboto o'win-kari'na iwairy taro mo'karon ata'nanopy'san kynatokon. Petrus wyka'po: 16 “Yja'sakarykon, moro imero'po, moro penaro David 'wa Judas poko mo'ko Tamusi a'kary nekari'po'pombo wo'kapyry ro tywaije man. Judas 'wa waty oma takari'se nan mo'karon Jesus apyinamon 'wa. 17 Ka'sakarykon me tu'ku man. Moro kynikapyrykon amaminano wota'saka'po amy enapa tyka'se i'wa tywaije man. 18 Irombo te amy nono'membo tapeka'se i'wa tywaije man moro tyja'wany epe'po poko. Irombo tombata'po tywoma tywaije man. Tywotuweseka tywaije man. Pa'poro imero uwembombo tywo'se tywaije man kurandonaka. Mateus 27:3-8 19 Moro tota tywaije man pa'poro mo'karon Jerusalem po amandonon 'wa. Moro nono ro tajato i'waine man aseke taurangon ta Akeldama me. Moro tauro'po man: Mynu pan nono. 20 Moro ware karetary ta irombo tymero man:
“Oro moro iwaitopo nipononge'nen. Oro amy pairo ipo emamy'pa nainen.”
 
“Tymero enapa man:
“Oro amy terapa i'petakan me nainen oty enenen me.” Ware 69:25, Ware 109:8
 
21 “Kokosaine mo'ko Jopoto Jesus a'ta, mo'ko Johanes 'wa etyka'po wyinombo ro moro awo'nuku'po 'wa ro, amykon wokyryjan tyweramapo'se mandon kymaroine. 22 Mo'karon wyino ro o'win amy apyiry man moro awomy'po amyikaponen me iwaito'me kymaroine.” Mateus 3:16, Markus 1:9, Lukas 3:21, Markus 16:19, Lukas 24:51
23 Irombo oko amykon aro'san i'waine uwaponaka: mo'ko Barsabas tatynen Josef (Justus me enapa kynejatojatokon), mo'ko Matias maro. 24 Irombo ero wara aurana'san Tamusi 'wa: “Amoro, Jopoto, pa'poro turu'ponano muku'sa. Na'na 'wa iro ke uku'poko nokypan 'se awairy mojan okonokon wyino, 25 moro Judas nino'po apojonano emamin ka'tome. Judas 'wa irombo moro amaminano tyno man moro tywaitopo 'wa tytoto'me.”
26 Irombo tymeramon tapusikiri emapoty'san i'waine. Iwara ro mo'ko Matias ekarity'po moro amaminano apyinen me. Mo'karon ainapatoro itu'ponaka o'win apojoma'san apyimy taka a'myka'po i'waine.

1:4 Lukas 24:49

1:5 Mateus 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Johanes 1:33

1:8 Mateus 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47-48

1:9 Markus 16:19, Lukas 24:50-51

1:10 Lukas 1:1-4

1:13 Mateus 10:2-4, Markus 3:16-19, Lukas 6:14-16

1:18 Mateus 27:3-8

1:20 Ware 69:25, Ware 109:8

1:22 Mateus 3:16, Markus 1:9, Lukas 3:21, Markus 16:19, Lukas 24:51