Kolose ponokon 'wano kareta
Uwapo torupamy
Mo'karon Kolose po Tamusi na'nanopy'san apyimy ta moro Kristus wyino aino maro moro nono emery y'kaimary 'se amyikon kari'na tywaije mandon. Mo'karon ro Tamusi apojongon ety awongaton. Amykon tonomy anono'pa kari'na wairy man ekari'saton. Moro Kristus wyino amano maro te opory'pa moro man. Iro ke ro ero kareta Paulus 'wa tymero man. Mo'ko Kristus ta mondo pa'poro morokon inisanorykon otykon wairy ekari'san mo'karon Tamusi amyikanamon 'wa. Kristus ekosa pa'poro pori'tonano man. Mo'ko roten kari'na ymbokary taro man.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-14 Kareta a'motopo auranano
1:15 - 2:15 Kristus ta mondo pa'poro oty wairy
2:16 - 4:6 Asery me mo'karon Kristus wyinonokon emamyry wairy
4:7-18 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus, mo'ko Tamusi nisanory wararo Jesus Kristus napojomary mo'ko ta'sakary Timoteus maro ero kareta merojan mo'karon Kolose po Kristus ta Tamusi wyinonokon me aitonon tamyikaporamon ta'sakarykon 'wa. Oro mo'ko kyjumykon Tamusi turu'popory amaroine nainen. Sara'me enapa ajysen.
Paulus 'wa Tamusi ety awongary
O'kapyn roten mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus jumy Tamusi ety awonganon na'na apokoine i'wa tauranary jako. Moro o'waine Kristus Jesus amyikary ekary etan irombo na'na. Moro o'waine pa'poro Tamusi wyinonokon pynary ekary etan enapa na'na. Kapu ta irombo moro awaimomo'to'kon tyje man o'wanokon me. Moro awaimomo'to'kon ro tota o'waine man uwapo moro iporono auranano, moro iru'pyn oka etary jako o'waine. Moro oka ro muku'saton. Pa'poro ero nono tu'po enapa irombo kynepetanon. Aseme noro kynotapyimanganon. Iwara enapa ajekosaine man, moro Tamusi turu'popory ekary eta'po po ro o'waine, iporono me ukuty'po po ro enapa o'waine. Morokon otykon poko irombo tamepa mandon mo'ko na'na nipynary, na'na emaminary a'sakary Epafras 'wa. Mo'ko ro o'wanokon me kynemaminanon amy tamyikaporen Kristus pyitory me. Kolose 4:12, Filemon 23 Mo'ko ro enapa moro a'kanano ta aitoto ajekosanokon aipynano ekary ekari'nen na'na 'wa.
Moro eta'po po ro na'na enapa aikepy'pa roten man moro apokoine Tamusi 'wa tauranary poko. Na'na kynoturupojan i'wa, moro inisanory uku'to'me imero o'waine, tywonumengapore imero awairykon ta, a'kanano ta oty ukutyry ta enapa o'waine. 10 Iwara Tamusi nisanory wara ajemanda'ton. Moro inisanory mika'ta'ton. Pa'poro iru'pyn amaminano ta tapepore maita'ton. Iru'pa 'ne ka'tu rapa Tamusi muku'ta'ton. 11 Moro tykuranory pori'tory 'wa imero apori'tomapota'ton, mo'ja ro aweja'nakato'ko'me, aturu'san apyito'me enapa o'waine.
Noky me mo'ko Kristus wairy
Tawa'pore 12 mo'ko jumynano ety awongatoko. Mo'ko 'wa ro mo'karon tywyinonokon napyiry man aweinano tano apyinamon me tyje kytaton. 13 Mo'ko 'wa ro typina kytaton moro ewa'rumy pori'tory wyino. Mo'ko tynipynary tymuru nundymary taka tyje i'wa kytaton. 14 Mo'ko imuru ro kymbokanamon me man. Morokon kyja'wanykonymbo kaponen me man. Efese 1:7 15 Mo'ko onepyn Tamusi eneponen me man. Pa'poro Tamusi nikapy'san epono me man. 16 Ita ro pa'poro oty tyka'se man kapu ta, nono tu'po enapa: onetonon, one'non enapa, ukuty'pa 'ne roten jopotokon nundymary enapa. Upu'po me, I'wano me enapa pa'poro oty tyka'se man.
17 Pa'poro oty uwapo mo'ko man. Pa'poro oty ita tywotapyije man. 18 Mo'ko enapa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy ja'mun upu'po me man. Oty a'motopo me man. Koromono me iromby'san wyino tawonje man. Iwara pa'poro oty ta koromono me tywaije man. Efese 1:22-23 19 Pa'poro tykuranory maro irombo Tamusi ita tywairy 'se tywaije man. 20 I'wa pa'poro oty ypory 'se tywaije man iru'pa rapa tymaro nono tu'po, kapu ta enapa. Moro wakapu poko e'kamy'po imynuru ke sara'me aino tane'se Tamusi 'wa man. Efese 2:16
21 Amyjaron enapa uwapo Tamusi wyino tyse tywaije mandon. Tamusi tyjenono'se o'waine man moro awonumengarykon ta. Yja'wangon otykon tyka'se o'waine man. 22 Erome te iru'pa rapa tyje i'wa mandon tymaro, moro iromby'po ke. Iwara tywyinonokon me, eja'wanga'non me, emendo'non me enapa awairykon 'se tombata tywaije man. 23 Moro wara ro maita'ton, moro Tamusi amyikary ta aweja'nakarykon jako, tywepatyma aja'taine, omima'pa aja'taine moro aneta'san iru'pyn oka nyry aimomo'topo wyino. Moro iru'pyn oka ro pa'poro kapu upi'nonokon Tamusi nikapy'san 'wa takari'se man. Ipyitory me ro awu, Paulus, tywaije wa.
Paulus wota'karykary
24 Erome tawa'pore wa moro ajupu'san me ywota'karykary poko. Iwara ero yja'mun ta moro Kristus wota'karyka'po akosinymbo si'ma'kaje, moro ija'mun upu'po me, mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy upu'po me, wykaje irombo. 25 Mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy pyitory me ro awu tywaije wa. Tamusi 'wa ro moro wara tyje wa, ajupu'san me. Moro Tamusi auranymbo ekaronen me wa. 26 Koromonombo po ro moro auranano tunenje i'wa tywaije man pa'poro kari'na wyino. Erome te mo'karon tywyinonokon 'wa tuku'po i'wa man. 27 I'waine ro mo'karon Simosu me e'i'non ra'na moro kurano atamorepatopo waipory uku'pory 'se Tamusi tywaije man. Mo'ko otanokon Kristus uku'pory 'se tywaije man, wykaje irombo. Mo'ko ro moro akuranorykon momo'topo me man. 28 Mo'ko ekarojan ro na'na tywonumengapore imero pa'poro kari'na e'mary ta, pa'poro kari'na emepary ta enapa. Iwara pa'poro kari'na ytan na'na atamonopy'pa imero Kristus ta. 29 Moro me ro 'kuru wo'mikaje imero moro yta amaminatoto ipori'tory ta.

1:7 Kolose 4:12, Filemon 23

1:14 Efese 1:7

1:18 Efese 1:22-23

1:20 Efese 2:16