Galatie ponokon 'wano kareta
Uwapo torupamy
Mo'karon Simosu me e'i'non koromonokon Tamusi amyikanamon moro ty'waine moro Simosu wyinono omenano mero'po arory man anukuty'pa tywaije mandon. Moro 'wa ro poto me imero mo'karon Tamusi amyikanamon tamiromo'ka tywaije mandon. Iro ke ro ero kareta tymero Paulus 'wa man mo'karon Galatie ponokon 'wa. Mo'karon Jerusalem po Tamusi amyikanamon enapa moro oty poko tyworupa mandon. Moro po ro taurangon topopo tywaije i'waine man ipoko. Ero kareta ta mo'ko Paulus mo'karon Galatie po Tamusi amyikanamon e'mapo'san, oty 'wa atamiromo'kapo'pa emando'ko'me mo'ko Kristus amyikary ta.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-5 Kareta a'motopo auranano
1:6 - 2:21 Kristus nenepo'po me moro Paulus nekarityry omepano wairy
3:1 - 5:12 Moro omenano mero'po wyino tyka mo'karon Tamusi amyikanamon wairy
5:13 - 6:10 Mo'karon Tamusi amyikanamon waipynary man ase'wa
6:11-18 Kareta y'ma'topo auranano
1
Kareta a'motopo auranano
Paulus ero kareta merojan. Kari'na nemoky'po kapyn, kari'na napojoma'po kapyn enapa awu wa. Mo'ko Jesus Kristus napojoma'po te, mo'ko iromby'san wyino awonganenymbo jumynano Tamusi napojoma'po enapa awu wa. Pa'poro mo'karon yjekosanokon yja'sakarykon maro ero kareta simeroja mo'karon Galatie po Tamusi na'nanopy'san apyimykon 'wa. Oro mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Jopoto Jesus Kristus enapa, moro tyturu'poporykon, sara'me aino enapa ysen o'waine. Mo'ko Jesus ro romo'no taka tywotyje man morokon kyja'wanykon upu'po me. Iwara kypinarykon 'se tywaije man moro eromeno yja'wan amano wyino, mo'ko kyjumykon Tamusi nisanory wara ro. Mo'ko Tamusi 'wa ro kurano nainen i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.
Moro iru'pyn oka
Moro ko'i imero mo'ko Kristus turu'popory ke ako'manamonymbo wyino amy terapa iru'pyn me inejatorykon oka 'wa awotu'ma'san poto me yjenumengapoi. Iru'pyn oka kapyn te moro man. Amykon kari'na te aje'mitokyrykon 'se mandon. Moro Kristus ekapory u'mary 'se mandon. Na'na 'wa ro rypo pai, amy kapu tano apojonano 'wa pai amy iru'pyn oka ekarity'poto o'waine moro uwapo na'na nekarity'po iru'pyn oka rato, oro yja'wan oty mo'ko ekari'nenymbo eponen. Uwapo na'na wyka'po wara enapa erome wykaje rapa: Amy 'wa amy iru'pyn oka ekarity'poto o'waine moro na'na wyino anapo'i'san rato, oro yja'wan oty mo'ko ekari'nenymbo eponen.
10 Oty poko 'ne ko iro ke yjemaminanon? Kari'na 'wa yjamyikato'me? Tamusi 'wa yjamyikato'me te ka'tu? Kari'na apokupe ywairy poko e'ku'pa wa. Kari'na apokupe ywairy poko ywe'kuru jako, Kristus pyitory me kapyn wairy.
Moro Paulus apojomary
11 Kari'na otyry me kapyn moro ynekarity'po iru'pyn oka wairy irombo suku'poja o'waine, yja'sakarykon. 12 Kari'na wyino kapyn irombo moro sapyinen. Kari'na kapyn ipoko yjemepan. Mo'ko Jesus Kristus te y'wa kynenepon.
13 Tota irombo o'waine man one wara uwapo moro Simosu emery wara yjemamy'po, one wara yjerekuru 'wa mo'karon Tamusi na'nanopy'san apyimy wekenapoty'po, one wara uta'karykon poko ywe'ku'po. Apojoma'san 8:3, 22:4-5, 26:9-11 14 Pyime ysirikory a'sakarykon ko'po uwaponaka wy'sakon moro Simosu emery wara amano ta. Iko'poine mo'karon na'na tangonymbo nekarity'san poko wo'mikakon imero. Apojoma'san 22:3
15-16 Ysano uwembo wyino ywomary uwaporo te Tamusi 'wa tapyije tywaije wa. Ituru'popory 'wa tyko'ma wa. Mo'ko tymuru enepory 'se tywaije man y'wa, moro ekapory ekaroto'me y'wa mo'karon Simosu me e'i'non ra'na. Moro poko one wara ywairy man poko amy pairo kari'na 'wa aturupo'pa wainen. Apojoma'san 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18 17 Jerusalem 'wa ito'pa wainen mo'karon yjuwapo apojoma'san 'wa. O'win wytory te Arabi 'wa wytonen. Irombo Damaskus 'wa rapa weraman.
18 Oruwa siriko morombo pa'po ta Jerusalem 'wa wytonen mo'ko Kefas maro orupa. Atone'pu kurita ekosa wainen. Apojoma'san 9:26-30 19 Amy rapa apojoma'po anene'pa wainen mo'ko Jopoto piry Jakobus rato. 20 Onapi me kapyn ero ynimerory wairy uku'san Tamusi.
21 Irombo mero Sirie wyinonaka, Silisia wyinonaka enapa wytonen. 22 Mo'karon Judea ponokon Kristus wyinonokon Tamusi na'nanopy'san apyimykon yjembatary anene'pa na'nen tywaije kynatokon moro jako. 23 Ero auranano etatokon roten: “Mo'ko uwapo tarekuru ta kywekenanamonymbo erome moro uwapo tynuta'kary 'sanymbo Jesus Kristus amyikary ekaronen me terapa man.” 24 Irombo yjupu'po me Tamusi ety awongatokon.

1:13 Apojoma'san 8:3, 22:4-5, 26:9-11

1:14 Apojoma'san 22:3

1:15-16 Apojoma'san 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18

1:18 Apojoma'san 9:26-30