Jakobus nimero'po kareta
Uwapo torupamy
Mo'ko Jakobus, mo'ko Jopoto Jesus piry mo'ko tywaije man. O'win amy mo'karon Jerusalem po Tamusi na'nanopy'san apyimy jopotory me tywaije man. Moro jako kari'na erekuru 'wa mo'karon Kristus wyinonokon tykota'ma mandon. Iro ke ro Jakobus 'wa ero kareta tymero man mo'karon wararo amandonon Tamusi amyikanamon Simosu 'wa, pa'poro mo'karon amykon terapa Tamusi amyikanamon 'wa enapa. Mo'karon moro jakonokon Tamusi amyikanamon poko tywesyka man. Yja'wan me emepo'pa aino wairy enepojan i'waine. One wara ero nono tu'po mo'karon Kristus wyinonokon wairy man ekari'san enapa.
Ero kareta wota'saka'san
1:1-27 Moro Tamusi apokupan kari'na emamyry emery
2:1-26 Tamusi amyikary aipynano maro
3:1-18 Moro kari'na nuru pori'tory moro Tamusi wyinono oty ukutyry maro
4:1 - 5:6 Jakobus 'wa kari'na e'mapotyry
5:7-20 One wara ase'wa Tamusi amyikanamon emamyry man
1
Kareta a'motopo auranano
Jakobus, mo'ko Tamusi pyitory, mo'ko Jopoto Jesus Kristus pyitory enapa ero kareta merojan mo'karon ainapatoro itu'ponaka okonokon Israel y'makon pajanymbo, mo'karon wararo tywotaripa'se mandon inaron 'wa. Mondo ro rypo mandon? Mateus 13:55, Markus 6:3, Apojoma'san 15:13, Galatie 1:19
Atu'kuno 'wa kari'na pana'tomary
Ajewa'porykon me roten nainen, yja'sakarykon, tameronokon atu'kuto'kon 'wa ajeporykon jako. Moro Tamusi amyikanamon me awairykon u'kuru 'wa waty apana'tomarykon muku'saton. Tywaike ro moro pana'tonano wairy man, tywetuwaro'ma awaito'ko'me, tywaije awaito'ko'me, amy pairo oty anamonopy'pa awaito'ko'me.
Ajamono'keine tywonumengapore aino a'ta te, ipoko aturupotoko Tamusi 'wa. Tamusi ro pa'poro kari'na 'wa ija roten, ejuru pyndo oty ynen me man. Mo'ko ro tywonumengapore mo'ko aturupototo ytan. Tamusi amyikary ta te iwoturupory man. Ato'wa pairo iwonumengary wairy kapyn man. Mo'ko ato'wa iwonumengary man inoro amy pepeito naropotyry parana wara man. Mo'kopan kari'na Tamusi wyino oty apyinen me okanopy'pa nainen. Oko iwonumengary man. Amy pairo oje tywotapyiry upijan.
Po'po kari'na wairy
Mo'ko po'pono ka'sakarykon natamyikan moro kawo tywairy poko. 10 Mo'ko typyrataken te natamyikan moro po'po tywairy poko. Itupu epyryry wara irombo kynuta'tan. Jesaja 40:6-7 (LXX) 11 Moro weju waty nepa'kanon tasiny maro. Itupu ajukanon. Moro epyryry kyno'pa'san. Iwara moro ikuranory kynuta'san. Iwara enapa morokon tywomu'kato'kon maro ro mo'ko typyrataken kynajutatan.
Atu'kuno 'wa iru'pyn oty enepyry
12 Sara'me 'ne janon kynaitan mo'ko tu'kuru ta eja'nakatoto. Iru'pa epory'poto, moro amano ene'nen u'mari apyitan. Moro yry ro tajato Tamusi 'wa man mo'karon typynanamon 'wano me.
13 Amy oty nu'kuru wykary kapyn man: “Tamusi yju'kujan.” Amy pairo yja'wan oty irombo Tamusi anu'ku'pa man. Aseke enapa Tamusi kari'na anu'ku'pa man. 14 Aseke inisanory te pa'poro kari'na u'kujan. Kynitynganon. Kynewa'no'san. 15 Moro tynisanory 'wa iwotaropo'poto, yja'wan oty ene'san moro inisanory. Poto me moro yja'wan oty we'i'poto, romo'no ene'san.
16 Kytomu'mapoton, typynamon yja'sakarykon. 17 Pa'poro iru'pyn tymy, pa'poro kurano tymy kawo wyino kyno'san, morokon kawonokon aweinano ka'nenymbo wyino. Ekosa oty e'petakama'pa man. Amy pairo oty wotu'memyry anaweitake'ka'pa man. 18 Tynisanory wara ro typa'kano'po i'wa kytaton moro iporono auranano 'wa. Iwara morokon tynikapy'san ra'na koromonokon tywyinonokon me kywairykon 'se tywaije man.
Tamusi auran wykary wara kari'na wairy man
19 Morokon otykon ukutyry o'waine man, typynamon yja'sakarykon. Pa'poro kari'na wairy te man tarawone tywepanamary poko. Erawo'ma te iwairy man tauranary poko, tywore'kory poko enapa. 20 Kari'na erekuru irombo moro Tamusi wyino tamambore aino anenepy'pa man. 21 Pa'poro nurija me aino, pa'poro emepo'pa aino enapa ematoko. Pyi'me'ke awairykon ta moro otaine ipomy'po auranano ewa'matoko. Moro ro mo'karon aja'karykon unemyry taro man.
22 Moro auranano wykary wara aitoko. Kytepanamaton roten i'wa. Ijako irombo aseke momu'mata'ton. 23 Mo'ko auranano wykary wara tywairy pyndo moro auranano 'wa kynepanamanon inoro amy supikiri ta aseke tombatary enenen wokyry wara man. 24 Kynosenejan. Kyny'san. Irombo o'win wytory moro one wara tombatary wonery uta'kanon rapa. 25 Mo'ko moro kari'na ymbokanen atamonopypyn omenano karetary menganen, mo'ko tyneta'po uta'kary pyndo moro tyneta'po wara kynaijan inoro te sara'me 'ne janon kynaitan moro tynikapyry ta.
26 Mo'ko tauranary ekemary pyndo Tamusi amyikanen me okano'toto, aseke kynomu'manon. Moro i'wa Tamusi amyikary aronge roten man. 27 Mo'ko jumynano Tamusi embata amyikanen me tywekoroka, ija'wany'pa tywairy 'se amy a'ta, ijumyngepy'san kotanory enery, isanongepy'san kotanory enery, inongepy'san kotanory enery enapa i'wa man. Ero nono 'wa ija'wangary kapyn man.

1:1 Mateus 13:55, Markus 6:3, Apojoma'san 15:13, Galatie 1:19

1:10 Jesaja 40:6-7 (LXX)