Lukas nimero'po iru'pyn oka
Uwapo torupamy
Mo'ko Lukas amykon mo'karon ta'sakarykon nekarity'tory auranano ekari'san. Morokon inimero'san Jesus womatopo koko o'kapy'san otykon 'wa tyre o'po'toko (Lukas 2). Pa'poro kari'na 'wano me moro iru'pyn oka wairy enepojan mo'ko Lukas. Mo'ko Jesus 'wa u'ku'non kari'na pynary enepojan. Poto me moro aja'sakary pynary enepojan ero kareta (Lukas 6:27-38, 10:25-37).
Ero kareta wota'saka'san
1:1-4 Uwapo torupamy
1:5 - 2:52 Moro Johanes womary moro Jesus womary maro
3:1 - 4:13 Jesus 'wa tamamin a'mory
4:14 - 9:50 Galilea po Jesus emaminary
9:51 - 19:27 Jerusalem 'wa Jesus wytory
19:28 - 23:56 Morokon irokonymbo ro ero nono tu'po Jesus emando'kon kurita
24:1-53 Moro tyromby'po wyino Jesus awomyry
1
Kareta a'motopo auranano
Pyime terapa kari'na tywe'ku mandon morokon kyra'naine o'kapy'san otykon merory poko, mo'karon koromo 'ne enenamonymbo, mo'karon Tamusi auran pyitorykon me tywaije mandon inaron nekarity'san wara ro.
Iwena'san ta awu enapa pa'poro iru'pyn me imerory poko we'kui o'wa, tywaiporen jopoto Teofilus. Morokon koromonokonymbo wyinombo ro pa'poro iru'pyn me simengai imerory uwaporo. Iwara ro tamyikapore morokon ajemepato'konymbo wairy muku'take.
Johanes womary man ekarityry
Judea po poto 'su jopoto me mo'ko Herodes a'ta, amy Sakarias tatynen Tamusi pokono kynakon. Amy Abia wyinono me kynakon mo'karon Tamusi pokonokon ta'sakarykon maro. Ipyty ety me Elisabet kynakon. A'aron parymbo mo'ko Elisabet kynakon. 1 Kronieken 24:10
Okororo tamambore kynatokon Tamusi embata. Pa'poro morokon Tamusi wyka'san wararo kynemanjatokon. Mo'karon a'sakarykon amy pairo yja'wan o'to yka'pa kynatokon ipokoine. I'me'ma kynatokon, Elisabet 'wa tywe'mekary upiry ke. Tytam'pota, tyno'pota terapa kynatokon.
O'wino me mo'karon Abia wyinonokon ta'sakarykon maro mo'ko Sakarias tamamine kynakon Tamusi pokono me moro Tamusi auty ta. Amykon kurita ro emaminarykon kynakon Tamusi pokonokon me. Mo'karon Tamusi pokonokon emerymbo me ro tymeramon tapusikiri emapoty'san i'waine, o'win amy tyra'nanokon ekari'to'me amy amaminano ka'nen me. Moro wara mo'ko Sakarias ekarity'po moro Tamusi auty taka o'mytoto man me, amy Tamusi 'wa tymy typoporen oty po'ma. 10 Moro Tamusi 'wa tymy typoporen oty po'mary jako ro Sakarias 'wa, pa'poro mo'karon kari'na apyimy Tamusi 'wa kynauranakon kurando.
11 Irombo amy Tamusi apojon wosenepo'po i'wa moro typoporen oty apo'ny apo'tun wyino. 12 Ene'po mero, Sakarias we'naranga'po. Poto me imero iwety'ka'po. 13 Mo'ko apojonano wyka'po te i'wa: “Kytety'kai koro, Sakarias. Tamusi 'wa awoturupotopombo tota man. Mo'ko apyty Elisabet mynoto me kynaitan. Wokyry'membo me kynonematan. Mo'ko ety me ro Johanes yry o'wa man. 14 Ajewa'pory kynominotan. Pyime kari'na moro iwoma'po ewa'mata'ton. 15 Mo'ko ro irombo poto me kynaitan Tamusi embata. Winu anenyry'pa kynaitan. Je'tun pan tanymy anenyry'pa kynaitan. Iwomarymbo ro Tamusi a'kary kynapyitan. Numeri 6:3 16 Pyime Israel pajanymbo u'mapotan rapa mo'ko Ijopotorykon Tamusi 'wa. 17 Inoro uwapo ro kyny'tan mo'ko omuru mo'ko Elia a'karymbo pori'tory ta. Mo'karon uwapoto'san turu'san ewa'porotan rapa mo'karon i'makon poko. Mo'karon typanaja'naramon ypotan rapa tywonumengapore mo'karon tamamboramon wara. Iwara ro amy kari'na apyimy a'nano'tan Tamusi pyitorykon me.” Maleachi 4:5-6
18 Irombo Sakarias wyka'po mo'ko apojonano 'wa: “One wara ko moro wara iwairy man suku'tan? Awu irombo tam'po'ko me terapa wa. Ypyty enapa no'po'ko me terapa man.” 19 Irombo mo'ko apojonano 'wa ejuku'po: “Gabriel awu wa. Tamusi embata ywaitopo man. Tamusi yjemokyi ajerupato'me, ero iru'pyn oka ekarito'me y'wa o'wa. Daniel 8:16, 9:21 20 Epanamako. Aurana'pa maitake. Ajauranary mupitake, yjauran anamyika'pa awe'i'po ke. Morokon otykon wo'kapy'matopo kurita ajauranatake rapa. Morokon otykon kyno'ka'tan moro tywo'kapyrykon man kurita tunda'po mero.”
21 Ijako ro mo'karon kari'na apyimy Sakarias momokyry poko kynakon kurando. Moro wara akore'pe Tamusi auty ta iwairy kynenumengapojatokon. 22 Irombo kurandonaka tywepa'ka'po mero, tauranary upijakon terapa i'waine. Irombo i'wa moro Tamusi auty ta amy oty wosenepo'po ukuty'po i'waine. Tainary ke roten terapa kynerupatokon. Tauranary upijakon. 23 Irombo Tamusi pokono me tamamingepy'ma'po mero ito'po rapa tauty 'wa.
24 Morombo pa'po me mo'ko ipyty Elisabet we'i'po mynoto me. Ainatone nuno asenepo'pa iwe'i'po. 25 Ika'po: “Tamusi ro ero wara yjyryi. Kari'na 'wa ypy'i'toporymbo aike'ka nopyi.”
Jesus womary man ekarityry
26 Irombo o'win-to'ima nuno terapa mynoto me Elisabet a'ta, Tamusi 'wa moko apojonano Gabriel emoky'po amy Galilea tano, Nasaret tatynen aitopo 'wa, 27 amy wokyry maro e'ipyn amyija'ko 'wa. Mo'ko amyija'ko taporemyndo terapa kynakon amy Josef tatynen wokyry 'wa. Mo'ko wokyry ro amy David parymbo mo'ko kynakon. Mo'ko amyija'ko ety me Maria kynakon. Mateus 1:18 28 Irombo auto taka tywo'my'po mero, ero wara mo'ko apojonano wyka'po: “Iru'pa ro rypo man, pa'poro kurano apyinenymbo? Tamusi amaro man!”
29 Maria y'naranga'po te moro auranano 'wa. Iwonumenga'po o'to tauro'po me moro auranano wairy poko. 30 Irombo mo'ko apojonano wyka'po i'wa: “Kytety'kai, Maria. Kurano meporyi Tamusi ekosa. 31 Epanamako. Mynoto me maitake. Irombo amy wokyry'membo me monematake. Inoro ety me ro Jesus mytake. Mateus 1:21
32 Poto me kynaitan Tamusi embata. Mo'ko inorombo ro kawono Tamusi ymuru me kynejatota'ton. Mo'ko Kyjopotorykon Tamusi mo'ko itamurumbo David apo'nymbo tu'po kynandy'motan. 2 Samuel 7:12-13,16, Jesaja 9:7 33 Mo'ko Jakob pajanymbo 'wa kynaitan roten poto 'su jopoto me. Inundymary i'maty'pa roten kynaitan.”
34 Irombo Maria wyka'po mo'ko apojonano 'wa: “One wara ko moro no'ka'tan? Wokyry maro waty waipo'sa.” 35 Irombo mo'ko apojonano wyka'po i'wa: “Tamusi wyinono a'kanano otu'ponaka kyno'tan. Mo'ko inorombo ro kawono pori'tory ajondotan. Iro ke ro enapa mo'ko kurano mo'ko kynomatan inoro ejatota'ton Tamusi ymuru me. 36 Epanamako! Mo'ko ajomory Elisabet enapa mynoto me man. Wokyry'membo me kynonematan, no'po'ko me tywairy se'me. O'win-to'ima nuno terapa mynoto me man mo'ko e'mekapynymbo. 37 I'se Tamusi a'ta irombo pa'poro oty tywo'kapyry taro man.” Genesis 18:14 38 Irombo Maria wyka'po: “Ero po wa, Tamusi emyijary me. Oro awyka'po wararo nainen ymaro.” Irombo mo'ko apojonano wyto'po iwyino.
Maria wytory Elisabet etawa
39 Morombo wyino ro Maria awomy'po. Iwonsi'ma'po tytory poko moro wypy 'wa, amy Judea tano aitopo 'wa. 40 Iwo'my'po mo'ko Sakarias auty taka. “Iru'pa ro rypo man?” ika'po Elisabet 'wa. 41 Mo'ko Maria auran eta'po mero Elisabet 'wa, mo'ko uwembo tano pitani wesakama'po. Irombo Tamusi a'kary 'wa Elisabet apo'i'po. 42 Mo'ja imero Elisabet wyka'po: “Tykuranondo mana pa'poro woryijan ko'po! Tykuranondo man mo'ko ajuwembo tano pitani! 43 Noky ko awu wan mo'ko Yjopotory sano wo'to'me yjetawa? 44 Moro ajauran etary akono mero irombo y'wa, mo'se pitani ewa'pory imero nesakamai yjuwembo ta. 45 Mo'ko woryi morokon ty'wa Tamusi nekari'po'san otykon wo'kapy'mary man amyikanon inoro sara'me 'ne kynaitan.”
46 Irombo Maria wyka'po: 1 Samuel 2:1-10
“Yturu'po poto me Tamusi ety awonganon. 47 Yja'kary tawa'pore man mo'ko Yjepano'nen Tamusi poko. 48 Po'po tamyijary wairy kotanory tone i'wa man. Erombo wyino Tamusi newa'porory me yjejatota'ton pa'poro mo'karon eromenokon kari'na, mo'karon airenokon enapa. 1 Samuel 1:11 49 Mo'ko typori'token 'wa potonon otykon tyka'se man y'wano me. Kurano me 'ne ety man. 50 Mo'karon tynendonamon kotanory enetan mo'karon eromenokon kari'na ra'na, mo'karon airenokon ra'na enapa. 51 Apory tywepori'toma man. Mo'karon kynaijaton 'ne inaron taripa'po i'wa mandon aseke iwonumengarykon 'wa. 52 Typori'tokamon tamapo i'wa mandon apo'nykon wyino. Po'po aitonon tawonga i'wa mandon. Job 5:11, 12:19 53 Kumytonon 'wa iru'pyngon otykon tyje i'wa man. Typyratakamon ainary'pa tymoma i'wa mandon. 54-55 Typyitory Israel tapano'se i'wa man. Abraham kotanory tone i'wa man. Aikepy'pa roten mo'karon ipajanymbo kotanory enejan, kytangonymbo 'wa tyka'po wararo.” Genesis 17:7
 
56 Oruwa nuno iwairy taro Maria we'i'po Elisabet ekosa. Irombo mero ito'po rapa tauty 'wa.
Johanes womary
57 Irombo te Elisabet wonematopo kurita tunda'po. Wokyry'membo me iwonema'po. 58 Irombo one wara Tamusi 'wa poto me imero ikotanory ene'po ekary eta'po mo'karon emamyry a'sakarykon 'wa, mo'karon omorykon 'wa enapa. Tawa'pore imero kynatokon imaro.
59 Irombo moro ijoruwa-to'imanory kurita iwopy'san mo'ko oma'senan y'kotory ene. Mo'ko ijumy Sakarias ety ta rypo yry 'se kynatokon. Levitikus 12:3 60 Mo'ko isano wyka'po te: “Uwa, Johanes te ety me kynaitan.” 61 Irombo ika'san i'wa: “Amy pairo ajomory ety te moro wara e'i'pa man.” 62 Irombo ijumy 'wa tainarykon ke iwoturupo'san one wara mo'ko tymuru ety yry 'se iwairy poko. 63 Irombo amy paranga'membo poko iwoturupo'po. Moro tu'po ‘Johanes ety me man’ mero'po i'wa. Pa'poro imero enuta'san. 64 Irombo te o'win wytory tauranary taro rapa iwe'i'po. Iru'pa rapa inuru we'i'po. Aurana'po rapa. Moro jako ro Tamusi ety awonga'po i'wa.
65 Irombo anari wopy'po pa'poro mo'karon emamyrykon a'sakarykon tu'ponaka. Pa'poro morokon wo'kapy'san ekary wotaripapy'po pa'poro morokon Judea ponokon wypy wararo. 66 Pa'poro moro oka etanamonymbo 'wa tyturu'san ta apo'i'po. Ika'san: “Oty me ko iro ke mo'se pitani naitan?” Tamusi ainary irombo kynepano'sakon.
67 Irombo mo'ko ijumy Sakarias apo'i'po Tamusi a'kary 'wa. Tamusi a'kary 'wa auranano'po'po Tamusi auran uku'ponen me. Ika'po:
68 “Tykuranondo man mo'karon Israel pajanymbo Jopotory Tamusi. Mo'karon typyitorykon apyimy tatawa i'wa man. Yja'wan wyino ikato'kon tyka'se i'wa man. 69 Amy pari'pyn kaijomato'kon tyje i'wa man mo'ko typyitory David auty ta, 70 mo'karon penatonon kurangon tauran uku'ponamonymbo wyka'san wararo. 71 Kaijomato'kon tyka'se i'wa man kyjenono'namon wyino, pa'poro mo'karon kanerykon 'se'non wyino enapa. 72 Mo'karon kytangonymbo kotanory tone i'wa man. Moro tykatopombo poko ituwarengepy'pa tywairy tanepo i'wa man. 73 Mo'ko kytangon Abraham 'wa irombo toty ejatory ta takari'sembo me Tamusi 'wa man 74 moro ky'waine enari'ma toty awongapory man ty'wa, kyjenono'namon ainary wyino kypina'san mero. 75 Kyrombyrykon 'wa ro moro ky'waine typynary man, moro tamamboramon me kywairykon man tyjembo me i'wa man. 76 Amoro te, koki, mo'ko inorombo ro kawono auran uku'ponen me ajejatota'ton. Jopoto uwapo my'take emary ka'se. Maleachi 3:1 77 Mo'karon ipyitorykon memepatake morokon ija'wanykonymbo kary man poko Tamusi 'wa, uta'no wyino unendo'ko'me. 78 Kotano enejan mo'ko tyturu'poporen kytamusirykon. Iro ke ro kapu wyino aweinano kyno'tan katawaine karukuri wara. 79 Mo'karon ewa'rumy ta romo'no nendonamon aweipatan. Sapatoro moro sara'me amano emary taka kynarota'ton.” Jesaja 9:2
 
80 Mo'ko pitani wetuwaro'ma'po te. Tamusi a'kary 'wa ipori'toma'po. Morokon ipono'non wo'i ta kynemanjakon mo'karon Israel pajanymbo 'wa tywosenepotopo kurita 'wa ro.

1:5 1 Kronieken 24:10

1:15 Numeri 6:3

1:17 Maleachi 4:5-6

1:19 Daniel 8:16, 9:21

1:27 Mateus 1:18

1:31 Mateus 1:21

1:32 2 Samuel 7:12-13,16, Jesaja 9:7

1:37 Genesis 18:14

1:46 1 Samuel 2:1-10

1:48 1 Samuel 1:11

1:52 Job 5:11, 12:19

1:54-55 Genesis 17:7

1:59 Levitikus 12:3

1:76 Maleachi 3:1

1:79 Jesaja 9:2