Mateus nimero'po iru'pyn oka
Uwapo torupamy
Iru'pyn me moro Mateus nimero'po kareta erupary jako ky'waine, moro inimero'po apo'ny me moro penato Tamusi auran wairy kysenejaton. Pyimemboto moro penato Tamusi auran ekari'san. Iwara mo'karon Simosu epanopyry 'se man, iru'pyn me moro tynimero'po oka uku'to'me i'waine. Ero nono tu'po mo'ko Jopoto Jesus wopyry 'wa moro penato Tamusi auran ka'po'po uku'pojan irombo. One wara kari'na undymanen me tywairy 'se Tamusi wairy poko Jesus 'wa kari'na emepa'san ekari'san. Morokon potonon Jesus wykato'konymbo auranano ta morokon otykon kysenejaton (Mateus 5-7).
Ero kareta wota'saka'san
1:1 - 4:25 Jesus 'wa ero nono tu'po tamamyry a'mory
5:1 - 18:35 Galilea po Jesus emaminary
19:1 - 20:34 Jerusalem 'wa Jesus wytory
21:1 - 27:66 Morokon irokonymbo ro ero nono tu'po Jesus emando'kon kurita
28:1-20 Moro tyromby'po wyino Jesus awomyry
1
Jesus Kristus tangonymbo
Mo'ko David parymbo, mo'ko Abraham parymbo Jesus Kristus tangonymbo etykon a'pemy'san karetary. Lukas 3:23-38
 
Abraham 'wa Isak typa'kano'se man.
Isak 'wa Jakob typa'kano'se man.
Jakob 'wa Juda, mo'karon ipiryjan enapa typa'kano'se mandon,
Juda 'wa mo'ko Tamar maro Peres, mo'ko Sera enapa typa'kano'se mandon.
Peres 'wa Hesron typa'kano'se man.
Hesron 'wa Aram typa'kano'se man.
Aram 'wa Aminadab typa'kano'se man.
Aminadab 'wa Nakson typa'kano'se man.
Nakson 'wa Salmon typa'kano'se man.
Salmon 'wa mo'ko Rahab maro Boas typa'kano'se man.
Boas 'wa mo'ko Ruth maro Obed typa'kano'se man.
Obed 'wa Isai typa'kano'se man.
Isai 'wa mo'ko poto 'su jopoto David typa'kano'se man.
David 'wa mo'ko Uria pytymbo maro Salomo typa'kano'se man.
Salomo 'wa Rekabeam typa'kano'se man.
Rekabeam 'wa Abia typa'kano'se man.
Abia 'wa Asaf typa'kano'se man.
Asaf 'wa Josafat typa'kano'se man.
Josafat 'wa Joram typa'kano'se man.
Joram 'wa Usia typa'kano'se man.
Usia 'wa Jotam typa'kano'se man.
Jotam 'wa Akas typa'kano'se man.
Akas 'wa Hiskia typa'kano'se man.
10 Hiskia 'wa Manase typa'kano'se man.
Manase 'wa Amos typa'kano'se man.
Amos 'wa Josia typa'kano'se man.
11 Josia 'wa Jekonia, mo'karon ipiryjan enapa typa'kano'se mandon, moro Babylon 'wa Simosu emimarykon jako. 2 Koningen 24:14-15, 2 Kronieken 36:10, Jeremia 27:20
 
12 Moro Babylon 'wa Simosu emima'san wyino,
Jekonia 'wa Sealtiel typa'kano'se man.
Sealtiel 'wa Serubabel typa'kano'se man.
13 Serubabel 'wa Abihud typa'kano'se man.
Abihud 'wa Eljakim typa'kano'se man. Eljakim 'wa Asor typa'kano'se man.
14 Asor 'wa Sadok typa'kano'se man.
Sadok 'wa Akim typa'kano'se man.
Akim 'wa Eliud typa'kano'se man.
15 Eliud 'wa Eleaser typa'kano'se man.
Eleaser 'wa Matan typa'kano'se man. Matan 'wa Jakob typa'kano'se man.
16 Jakob 'wa Josef typa'kano'se man.
Josef ro Maria yino me tywaije man.
Mo'ko ro Jesus, mo'ko Mesias me kynejatojaton inoro sano me tywaije man.
 
17 Abraham wyinombo ro David taronaka mo'karon kari'na pa'kano'namonymbo ainapatoro itu'ponaka okupa'en mandon. David wyinombo ro Babylon 'wa Simosu emimary taronaka mo'karon kari'na pa'kano'namonymbo ainapatoro itu'ponaka okupa'en mandon. Moro Babylon 'wa emimarykon wyinombo ro mo'ko Mesias taronaka mo'karon kari'na pa'kano'namonymbo ainapatoro itu'ponaka okupa'en mandon.
Jesus womary
18 Jesus Kristus ero wara tywoma man: Epekaty'po wyino ty'wa, mynoto me terapa mo'ko Jesus sano Maria wairy ukuty'po mo'ko Josef 'wa, moro tymaro emamyry uwaporo. Mo'ko Tamusi a'kary pori'tory 'wa te mynoto me tyje kynakon. Lukas 2:1-7 Lukas 1:27
19 Mo'ko ino man Josef tamambore kynakon. Pyiwano taka mo'ko typyty man emapory 'se'pa kynakon. Iro ke ro ekapyn ta inondary 'se kynakon. 20 Moro wara iwonumengary jako 'ne iwoneto amy Tamusi apojon wonepo'po i'wa. Ika'po: “Josef, David parymbo, apyty me mo'ko Maria apyiry poko kytety'kai. Mo'ko iwe'mekatopo irombo Tamusi a'kary wyino man. 21 Amy wokyry'membo apyitan. Mo'ko ety me ro Jesus yko me. Mo'ko ro irombo ta'sakarykon epano'tan morokon yja'wan me iwe'i'san wyino.” Lukas 1:31
22 Pa'poro moro tywo'ka'se man ero tauran uku'ponenymbo Jesaja 'wa Tamusi nekari'po'po wo'ka'to'me:
23 Eneko. Mo'ko wokyry anukutypyn mynoto me kynaitan. Amy wokyry'membo apyitan. Ety me Emmanuël yta'ton. Jesaja 7:14 (LXX)
Moro tauro'po man: ‘Tamusi kymaroine man’.
 
24 Moro one'no wyino tupaka'po mero, mo'ko Josef we'i'po mo'ko Tamusi apojon wyka'po wara ro. Maria apo'i'po i'wa typyty me. 25 Anipokonoma'pa te iwe'i'po, mo'ko ty'me apyiry uwaporo i'wa. Irombo ety me Jesus yry'po i'wa. Lukas 2:21

1:1 Lukas 3:23-38

1:11 2 Koningen 24:14-15, 2 Kronieken 36:10, Jeremia 27:20

1:18 Lukas 2:1-7

1:18 Lukas 1:27

1:21 Lukas 1:31

1:23 Jesaja 7:14 (LXX)

1:25 Lukas 2:21