Markus nimero'po iru'pyn oka
Uwapo torupamy
Mo'ko Markus Simosu me e'i'non 'wa enapa mo'ko Jopoto Jesus amyika'po ekari'san. Amymbo po morokon Simosu emery ekari'san enapa mo'karon Simosu me e'i'non 'wa, uku'to'me i'waine (Markus 7:3). Iwo'kapy'san wara ro asewena'po ta oty ekari'san. Galilea wyino Jerusalem 'wa Jesus wyto'po enepojan 'ne ka'tu. Koromo 'ne mo'ko Mesias me tywairy uku'pory 'se'pa Jesus wairy ekari'san. Pana'pe te imero mo'ko Jesus ekari'san. Tauran ke, tamamingon ke 'ne ka'tu rapa te Jesus 'wa mo'ko ewa'rumy tamuru pori'tory amboty'po ekari'san (Markus 3:7-20).
Ero kareta wota'saka'san
1:1-13 Moro iru'pyn oka a'motopo auranano
1:14 - 9:50 Galilea po Jesus emaminary
10:1-52 Jerusalem 'wa Jesus wytory
11:1 - 15:47 Morokon irokonymbo ro kurita Jesus emamyry ero nono tupo
16:1-20 Moro tyromby'po wyino Jesus awomyry
1
Mo'ko kari'na etykanen Johanes
Jesus Kristus, mo'ko Tamusi ymuru me man inoro, ekapory wota'mory. Mateus 3:1-12, Lukas 3:1-18, Johanes 1:19-28
Ero wara morokon Tamusi auran uku'ponenymbo Jesaja wykato'konymbo mero'san man: Maleachi 3:1
Eneko, yjapojon semo'sa ajuwapo. Mo'ko ro ajemary ka'tan. Moro iponomyn wo'i ta ero wara amy ko'tatoto auran kynotanon: “Mo'ko Jopoto emary ika'toko. Sapatoro morokon emary ytoko.” Jesaja 40:3 (LXX)
 
Moro imero'po wararo moro iponomyn wo'i ta mo'ko Johanes waitopombo kynakon kari'na etykary poko, ero ekarory ta: “Ajemamyrykon u'matoko! Asetykapotoko! Irombo Tamusi oja'wanykonymbo katan.”
Pa'poro mo'karon Judea ponokon, pa'poro mo'karon Jerusalem ponokon wo'to'konymbo kynakon i'wa. Iwosetykapoto'konymbo kynakon moro Jordan tunary taka. Moro tatykarykon jako ro pa'poro yja'wan me tywe'i'san ekari'topombo i'waine kynakon.
Johanes wo'my me kameri ypotymbo kapy'po kynakon. Ekundy me tonomy pi'pombo kapy'po kynakon. Kasapa erepary me kynakon wano maro. 2 Koningen 1:8
Ero oka ekari'sakon: “Mo'ko yko'po pana'pe man inoro kyno'san ywena'po ta. Nonsume isapatory etandy ymbokary pairo supija. Awu tuna ke katykaton. Mo'ko te Tamusi a'kary ke ajetykata'ton.”
Jesus wosetykapory
Moro jako ro Jesus wopy'po Nasaret wyino. Nasaret Galilea ta man. Irombo Johanes 'wa etyka'po moro Jordan taka. Mateus 3:13-17, Lukas 3:21-22, Johanes 1:32-34 10 Irombo moro tuna wyino tu'tary akono mero, kapukon wendakary ene'po i'wa. Mo'ko Tamusi a'kary wony'tory ene'po i'wa amy akukuwa wara tytu'ponaka. 11 Irombo kapukon wyino amy auranano wota'po: “Amoro, mo'ko nipynen ymuru amoro mana. Amoro ro yturu'po ewa'pory me mana.” Genesis 22:2, Ware 2:7, Jesaja 42:1, Mateus 3:17, 12:18, Markus 9:7, Lukas 3:22
Mo'ko yja'wan 'wa u'kuru
12 Irombo o'win wytory Tamusi a'kary 'wa aro'po moro iponomyn wo'i taka. Mateus 4:1-11, Lukas 4:1-13 13 Moro po ro oko-kari'na kurita iwe'i'po mo'ko Satan 'wa tu'kuru ta. Tokonamon no'kan ra'na kynakon. Tamusi apojongon 'wa te epanopy'po.
Jesus wytory Galilea 'wa
14 Yja'wangon kari'na aru'katopo taka Johanes aru'kapo wyino i'waine, Jesus wyto'po Galilea 'wa. Mo'ko Tamusi ekapory ekarory arojakon. Mateus 4:12-22, Lukas 4:14-15, 5:1-11 15 Ero wara kyngakon: “Iporo terapa man. Moro Tamusi nundymary tyse waty terapa man. Ajemamyrykon u'matoko. Moro iru'pyn oka amyikatoko.” Mateus 3:2
16 Irombo moro Galilea tano tuna juwembory esi'wo tytory jako, Simon ene'po i'wa, mo'ko ipiry Andreas maro. Woto pokonokon mo'karon kynatokon. Moro tuna juwembory ta sipi pa'satokon. 17 Irombo Jesus wyka'po i'waine: “O'toko ywena'po ta. Kari'na pokonokon me terapa kyta'ton.” 18 Irombo o'win wytory morokon tysipirykon nonda'san i'waine. Jesus wena'po ta terapa ito'san.
19 Irombo a'si 'ko rapa tyto'po mero, mo'ko Sebedeus ymuru Jakobus ene'po i'wa, mo'ko ipiry Johanes maro. Kurijara ta morokon tysipirykon ato'satokon. 20 Irombo o'win wytory iko'ma'san i'wa. Moro kurijara ta ro mo'ko tyjumykon Sebedeus no'po i'waine, mo'karon ipyitorykon maro. Jesus wena'po ta terapa ito'san.
Jesus 'wa ewa'rumy momary
21 Irombo Kafaraum taka ito'san. Irombo moro otare'matopo kurita o'win wytory ito'po moro Simosu wota'nano'to'kon auto taka, emepato'ko'me ty'wa. Lukas 4:31-37 22 Mo'ko Jesus auranymbo 'wa poto me mo'karon kari'na enumengapo'san. Amy poto 'su jopoto wara irombo kynemepatokon. Mo'karon Tamusi karetary uku'namon wara kapyn kynemepatokon. Mateus 7:28-29
23 Moro jako 'ne terapa moro iwota'nano'to'kon auto ta amy yja'wan akywano pan kynakon. Mo'ko ko'ta'po ro: 24 “O'tono'me ko na'na poko man, se, Nasaret pono Jesus? Na'na uta'ka ka'tu mopyi? Suku'sa noky me awairy. Amoro 'ne mo'ko Tamusi wyinono me mana!”
25 Irombo apo'tun pe Jesus 'wa e'ma'po: “Ity'me aiko! Epa'kako mo'ko wyino!”
26 Irombo mo'ko yja'wan akywano 'wa mo'ko wokyry apyipo'po wa'jo'pan 'wa. Tyko'ke imero iwepa'ka'po iwyino.
27 Pa'poro kari'na we'naranga'san imero. Ase'wa kyngatokon: “Oty ko moro nan, se? Otypan asery omepano ko moro nan? Jopoto wara kore imero mo'karon yja'wangon akywano poko napo'tunapo'sa, ran! Irombo kore i'wa nepanamaton, ran!”
28 Irombo o'win wytory moro inikapy'po ekary wotaripapy'po pa'poro morokon Galilea wyinonokon aito'kon wararo.
Jesus 'wa je'tun pangon kura'mary
29 Irombo moro Simosu wota'nano'to'kon auto wyino tywepa'ka'san mero, o'win wytory ito'san Simon, Andreas auty 'wa. Jakobus, Johanes wyto'san enapa imaroine. Mateus 8:14-17, Lukas 4:38-41 30 Mo'ko Simon y'menoty tapapo kynakon, komyinano pe. Irombo o'win wytory Jesus erupa'po i'waine ipoko. 31 Irombo ito'po mo'ko woryi 'wa. Ainary poko awonga'po i'wa. Irombo moro komyinanombo wyto'po iwyino. Mo'ko woryi 'wa ro upa'san.
32 Irombo koine, weju wo'myry mero, pa'poro mo'karon mene je'tun pangon, pa'poro mo'karon takyramon enapa enepy'san i'waine I'wa. 33 Pa'poro imero mo'karon aitopo tanokon wota'nanopy'san moro pena po. 34 Irombo Jesus 'wa pyime ukuty'pa 'ne roten anyky pe aitonon kura'ma'san. Pyime yja'wangon akywano moma'san i'wa mo'karon takyramon wyino. Mo'karon ewa'rumy anauranano'po'pa pairo iwe'i'po, tukutyry ke i'waine.
35 Emamyry jako, tawa'rume noro a'ta, Jesus awomy'po. Iwepa'ka'po kurandonaka. Amy iponomyn 'wa ito'po. Moro po ro aurana'po Tamusi 'wa. Lukas 4:42-44
36 Irombo Simon 'wa iwekena'po mo'karon tokosanokon kari'na maro. 37 Irombo epory'po mero ty'waine, ika'san I'wa: “Pa'poro ajupijaton.”
38 Irombo Jesus wyka'po i'waine: “Ka'makon amykon terapa sengenokon aito'kon 'wa, moro po enapa moro ynenepy'po oka sekarity'se me. Moro me ro irombo tywo'se wa.”
39 Irombo pa'poro morokon Galilea ponokon Simosu wota'nano'to'kon autokon ta moro tynenepy'po oka ekarity'po i'wa. Mo'karon ewa'rumy moma'san ro rypo i'wa mo'karon takyramon wyino. Mateus 4:23, 9:35
Jesus 'wa amy areky pan kura'mary
40 Irombo amy areky pan wopy'po I'wa, e'pima. Tokuna'po iwoma'po ipo'ponaka. Irombo ika'po: “I'se aja'ta, ykura'mary taro mana.” Mateus 8:1-4, Lukas 5:12-16
41 Irombo Jesus 'wa ikotanory ene'po. Tainary tynga'po i'wa, apyito'me. Irombo ika'po: “Ekura'mako rapa iro ke!”
42 Irombo o'win wytory moro erekyrymbo utapy'po. Iwekura'ma'po rapa. 43 E'ma'po mero, o'win wytory emoky'po i'wa tywyino. 44 Ero wara ika'po i'wa: “Tuwaro koro aiko! Amy 'wa pairo koro kysekarityi. Asenepotango te mo'ko Tamusi pokono 'wa. Moro awekura'ma'po poko mo'ko Moses wykatopombo yko me Tamusi 'wa, Tamusi emamina'po amyikato'me i'waine.” Levitikus 14:1-32
45 Irombo te moro tyto'po wyino, ekarityry aropoty'po terapa i'wa. Wararo terapa ekaro'po i'wa. Iwara te Jesus 'wa tone me noro amy aitopo taka tytory upi'po. Aito'kon wyino kurando roten terapa kynakon, iponomyn po. Kari'na wararo wyino kynosakon I'wa.

1:1 Mateus 3:1-12, Lukas 3:1-18, Johanes 1:19-28

1:2 Maleachi 3:1

1:3 Jesaja 40:3 (LXX)

1:6 2 Koningen 1:8

1:9 Mateus 3:13-17, Lukas 3:21-22, Johanes 1:32-34

1:11 Genesis 22:2, Ware 2:7, Jesaja 42:1, Mateus 3:17, 12:18, Markus 9:7, Lukas 3:22

1:12 Mateus 4:1-11, Lukas 4:1-13

1:14 Mateus 4:12-22, Lukas 4:14-15, 5:1-11

1:15 Mateus 3:2

1:21 Lukas 4:31-37

1:22 Mateus 7:28-29

1:29 Mateus 8:14-17, Lukas 4:38-41

1:35 Lukas 4:42-44

1:39 Mateus 4:23, 9:35

1:40 Mateus 8:1-4, Lukas 5:12-16

1:44 Levitikus 14:1-32