6
Morokon o'win-to'imanokon apyipoto'kon
Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro koromono apyipotopo ambotyry ene'po y'wa. Irombo mo'karon okupa'enokon no'kan a'sakary amy wykary eta'po y'wa konomeru mory wara: “O'ko 'ne!” Irombo amy tamu'nen kaware ene'po y'wa. Mo'ko itu'pono ekosa amy urapa kynakon. Mo'ko u'mari'to'po ro i'waine oty y'mondonen me iwairy ke. Irombo oty y'mondory aro'po i'wa. Zacharia 1:8, 6:3,6
Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro ijokonory apyipotopo amboty'po mero, mo'ko ijokonory noky wykary eta'po y'wa: “O'ko 'ne!” Irombo amy terapa kaware wepa'ka'po. Mo'ko ro tapire kynakon. Mo'ko itu'pono ainaka ro moro nono wyino sara'me ainombo pinary yry'po i'waine, ase'wa kari'na wo'woto'me. Amy poto 'su supara yry'po i'waine i'wa. Zacharia 1:8, 6:2
Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro ijoruwanory apyipotopo amboty'po mero, mo'ko ijoruwanory noky wykary eta'po y'wa: “O'ko 'ne!” Irombo amy tykaraijen kaware ene'po y'wa. Mo'ko itu'pono aina oty awosin u'kutopo kynakon. Zacharia 6:2,6 Irombo mo'karon okupa'enokon no'kan ra'na amy auranano wykary eta'po y'wa: “O'win amu'nymbo pyrata yko me o'win kuwa'i iru'pyn aresi epety me. O'win amu'nymbo pyrata yko me oruwa kuwa'i yja'wanymbo aresi epety me. Moro oleif katy poko te, moro winu poko enapa kyte'i me.”
Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro ijokupa'enory apyipotopo amboty'po mero, mo'ko ijokupa'enory noky wykary eta'po y'wa: “O'ko 'ne!” Irombo amy takoroijen kaware ene'po y'wa. Mo'ko itu'pono ety me ro Romo'no kynakon. Moro iromby'san waitopo kyniwekenakon. Mo'ko ainaka ro moro kari'na jokupa'enorymbo amy yry'po i'waine iwoto'ko'me i'wa supara ke, kumyno ke, yja'wan anyky ke, tokonamon tonomy 'wa onoto'ko'me enapa. Ezechiël 14:21
Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro ijainatonenory apyipotopo amboty'po mero, moro Tamusi 'wa tymy apo'ny upi'no mo'karon Tamusi ekary upu'po me, morokon ipoko inekarity'san upu'po me enapa iwo'san a'ka'san ene'san y'wa. 10 Mo'ja imero iko'ta'san: “Kurano, iporono Jopoto, akore'pe noro na'na mimomo'potan moro o'wa a'wembono auranano yry poko, moro o'wa mo'karon nono tu'po amandonon 'wa na'na mynuru epemapory poko enapa?” 11 Morombo mero iwe'i'san mero amy tamu'nen masi'pyn wo'mynano ke iwo'myndo'san. Ika'san i'waine mo'karon tomo'pato'kon ta'sakarykon pyitonano, mo'karon tywaraine enapa iworykon kynakon inaron momo'to'me i'waine a'si 'ko noro.
12 Irombo mo'ko kapara'membo 'wa moro ijo'win-to'imanory apyipotopo amboty'po mero, amy poto 'su tytyty wopyry ene'po y'wa. Moro weju karaita'po wa'to'po wara imero. Moro nuno we'i'po mynu wara imero. Jesus nenepo'po 11:13, 16:18, Jesaja 13:10, Joel 2:10,31, 3:15, Mateus 24:29, Markus 13:24-25, Lukas 21:25 13 Morokon siriko wo'papy'san kapu wyino nono tu'ponaka, amy pepeito tam'po'kory 'wa wewe epery sakyrary pyryrykary wara. Jesaja 34:4 14 Moro kapu womima'po amy kareta amemyry wara. Pa'poro wypykon, pa'poro pa'wukon womima'san tywaito'kon wyino. Jesus nenepo'po 16:20
15 Mo'karon nono tu'ponokon potonon jopoto, siky'inon jopoto, warinu pokonokon jopotorykon, typyratakamon, typori'tokamon, pa'poro kari'na naporemyndo'san, pa'poro aporemyndo'non kari'na wotunemy'san topu atorykon taka, wypykon taka enapa. Jesaja 2:19,21 16 Ika'san morokon wypy 'wa, morokon topu 'wa enapa: “Na'na tu'ponaka omatoko. Na'na unendoko mo'ko jopoto apo'ny tu'pono wyino, mo'ko kapara'membo erekuru wyino enapa. Hosea 10:8, Lukas 23:30 17 Moro poto 'su iwore'koto'kon kurita irombo nitundai. Noky ko noro pyre naitan?” Joel 2:11, Maleachi 3:2

6:2 Zacharia 1:8, 6:3,6

6:4 Zacharia 1:8, 6:2

6:5 Zacharia 6:2,6

6:8 Ezechiël 14:21

6:12 Jesus nenepo'po 11:13, 16:18, Jesaja 13:10, Joel 2:10,31, 3:15, Mateus 24:29, Markus 13:24-25, Lukas 21:25

6:13 Jesaja 34:4

6:14 Jesus nenepo'po 16:20

6:15 Jesaja 2:19,21

6:16 Hosea 10:8, Lukas 23:30

6:17 Joel 2:11, Maleachi 3:2