12
Mo'ko woryi mo'ko okojumo maro
Irombo kapu ta amy poto 'su oty wonepo'po. Amy woryi wonepo'po. Moro weju ijondy me kynakon. Moro nuno ipupuru upi'no kynakon. Upu'po tu'po ainapatoro itu'ponaka oko siriko kynakon u'mariry me. Mynoto me kynakon. Iwonemary kynakon. Moro uwembo je'tun kynaikapo'sakon. Irombo amy terapa poto 'su oty wonepo'po kapu ta. Amy poto 'su tapisuwiren okojumo wonepo'po. Oko-to'ima upu'san kynakon. Ainapatoro iremetyry kynakon. Morokon upu'san tu'po oko-to'ima u'mari'makon kynakon. Daniel 7:7 Moro andykyry 'wa morokon siriko joruwanorymbo amy kyryryka'po kapu wyino. Irombo ipapy'san i'wa nono tu'ponaka. Mo'ko okojumo mo'ko onematoto woryi po'ponaka kynakon, mo'ko i'me womary ro onoto'me ty'wa. Daniel 8:10 Irombo iwonema'po wokyry'membo me. Mo'ko 'wa ro pa'poro kari'na apyimykon undymary kynakon amy siparari kapy'po aposenano ke. Irombo mo'ko i'me kerenga'po mo'ko Tamusi 'wa, moro jopoto me tywaitopo tapo'ny 'wa. Jesaja 66:7, Ware 2:9 Mo'ko woryi wetuwarika'po te moro iponomyn wo'i taka. Moro po ro Tamusi 'wa amy iwaito'man tyka'se kynakon. Moro po enapa enery kynakon o'win dusun itu'ponaka ainapatoro-kari'na itu'ponaka oruwa-kari'na kurita.
Irombo warinu we'i'po kapu ta. Mo'karon kapu tanokon ta'sakarykon maro Mikael wyto'po warinu ka'se mo'ko okojumo maro. Mo'karon okojumo apojongon enapa kyno'wo'matokon mo'ko okojumo wyino. Daniel 10:13,21, 12:1, Judas 9 Mo'karon tymaro o'wo'matonon y'mondory upi'po mo'ko okojumo 'wa. Kapu ta noro tywairy upi'po i'wa mo'karon tywyinonokon maro. Irombo mo'ko poto 'su okojumo, mo'ko penato okoju, mo'ko ewa'rumy tamuru tatynen, mo'ko Satan tatynen, mo'ko pa'poro nono tu'ponokon kari'na emu'manen ema'po nono tu'ponaka. Mo'karon apojongon ema'san imaro. Genesis 3:1, Lukas 10:18
10 Irombo amy auranano eta'po y'wa kapu ta. Mo'ja imero ika'po:
“Erome te ko'wu Tamusi kymbokaton. Erome te ko'wu ipori'tory kynonepojan. Erome te ko'wu jopoto me tywairy enepojan mo'ko kytamusirykon. Erome te ko'wu mo'ko inyry'po Mesias pori'tory kynonepojan. Mo'ko kurita, koko kytamusirykon embata mo'karon ka'sakarykon emendonenymbo irombo toma man. Job 1:9-11, Zacharia 3:1 11 Mo'karon ka'sakarykon 'wa ty'mondo man mo'ko kapara'membo mynuru ke, morokon tynamyikapo'san otykon ke enapa. Tamamyrykon anaijoma'pa tywaije mandon. Tyrombyrykon poko ety'ka'pa tywaije mandon. 12 Iro ke ro tawa'pore aitoko, kapukon, mo'karon itaine amandonon enapa. Je'tun pe pore kynaitan o'waine, nono, parana. Mo'ko ewa'rumy tamuru irombo nony'toi o'waine tare'ke imero. Akore'pe noro e'i'pa tywairy uku'san.”
13 Nono tu'ponaka tama'po ene'po mero ty'wa, mo'ko okojumo 'wa mo'ko wokyry'membo apyinenymbo woryi wekena'po. 14 Irombo Tamusi 'wa mo'ko woryi apori'to'po mo'ko poto 'su apakani aporiry ke, arirundo'me moro iponomyn wo'i taka, moro tywaito'man 'wa. Moro po ro oruwa itu'ponaka ase'ra siriko upary kynakon, mo'ko okoju 'wa apyiry pyndo. Daniel 7:25, 12:7 15 Irombo mo'ko okoju 'wa tyndary wyino amy poto 'su tuna apeinano'po'po mo'ko woryi wena'po ta, moro tuna apeiny 'wa ikyryrykato'me. 16 Nono 'wa te mo'ko woryi epanopy'po. Moro nono wendaka'po. Moro tyndary wyino mo'ko okojumo napeinano'po'po tuna enyry'po i'wa. 17 Irombo mo'ko okojumo wore'ko'po imero mo'ko woryi poko. Erekuru wyto'po warinu ka'se mo'karon i'makon, ipajanymbo maro, mo'karon Tamusi wykato'konymbo kura'manamon maro, mo'karon Jesus ekary amyikaponamon maro enapa.
18 Irombo mo'ko okojumo we'i'po parana esi'wo, sakau tu'po.

12:3 Daniel 7:7

12:4 Daniel 8:10

12:5 Jesaja 66:7, Ware 2:9

12:7 Daniel 10:13,21, 12:1, Judas 9

12:9 Genesis 3:1, Lukas 10:18

12:10 Job 1:9-11, Zacharia 3:1

12:14 Daniel 7:25, 12:7