9
Mo'karon Israel pajanymbo
Mo'ko Kristus ta iporono auranano sekari'sa. Enapita'pa wa. Moro amyikapojan enapa mo'ko yturu'po undymanen Tamusi wyinono a'kanano. Kata'mato imero wa. Yturu'po imero je'tun pe roten man. Aseke rypo ja'wan auranano yry 'se wa Tamusi 'wa y'tu'po naka, Kristus nondary 'se wa mo'karon ymynuru me aitonon yja'sakarykon upu'san me. Israel pajanymbo irombo mo'karon mandon. Mo'karon otyrykon me ro moro Tamusi y'me me aino, moro ekuranondono, morokon Tamusi nyry'san omenano, moro omenano merory, moro Tamusi ety awongary, morokon Tamusi wykato'konymbo enapa man. Exodus 4:22 Mo'karon penatonon uwapoto'san mynuru mo'karon mandon. Imynurukon me enapa mo'ko Mesias, mo'ko pa'poro oty epo Tamusi me man inoro tywaije man. Mo'ko ro tykuranondo nainen i'matypyn me roten. Iwara ro nainen.
Tu'kuke'se moro Tamusi auranymbo man, ka'pa wa. Pa'poro 'ne kapyn irombo mo'karon Israel nipa'kanopy'sanymbo Israel pajanymbo me mandon. Pa'poro 'ne kapyn mo'karon Abraham nipa'kanopy'sanymbo i'makonymbo me mandon. Genesis 21:12
“Mo'ko Isak roten ekari'ta'ton te apajanymbo epy me.”
 
Moro tauro'po man: Mo'karon ja'munano nisanory me o'kapy'san kapyn Tamusi y'makon me mandon. Mo'karon Tamusi wykatopombo me o'kapy'san u'kuru te man Abraham pajanymbo me. Ero wara irombo Tamusi tyka man: “Mony siriko ta ero wara a'ta enapa wo'take rapa. Moro jako ro Sara ty'mene kynaitan.” Genesis 18:10
10 Mo'ko Rebeka 'wa enapa tyre o'po'toko. O'win wokyry 'wa ty'meka man: mo'ko kytangonymbo Isak 'wa. 11-12 Irombo kari'na apyinen me Tamusi wairy wonepory tywaije man. Penaro ro Tamusi 'wa oty yry wonepory tywaije man. Kari'na nikapy'san poko kapyn kari'na apyijan Tamusi. Aseke tywonumengary poko te kari'na ko'manon. Iro ke ro oma'pa na'nen mo'karon Rebeka y'makon a'ta, amy pairo iru'pyn oty, yja'wan oty pai, anikapy'pa noro a'taine, Rebeka 'wa tyka man Tamusi: “Mo'ko uwapotory mo'ko tymeseku'po pyitory me kynaitan.” Genesis 25:23 13 Moro wara ro enapa tymero man: “Ynipynary me mo'ko Jakob synen. Ynijenonopyry me te mo'ko Esau synen.” Maleachi 1:2-3
14 O'to ko iro ke kykata'ton? Tamusi ka'tu emambo'pa nan? Uwa pairo! 15 Mo'ko Moses 'wa irombo tyka man: “Ynisanory ro kotanory seneja. Ynisanory ro sepano'take.” Exodus 33:19 16 Amy oty 'se kari'na wairy poko kapyn kari'na apyijan Tamusi. Kari'na wo'mikary poko kapyn kari'na apyijan Tamusi. Mo'ko kotano enenen Tamusi te kari'na apyijan tynisanory wara ro. 17 Mo'ko Farao 'wa Tamusi nekarity'po me irombo ero tymero man: Exodus 9:16 (LXX)
“Kawongapoi, apoko moro ypori'tory enepoto'me y'wa, pa'poro ero nono tu'po moro yjety aripa'to'me enapa.”
 
18 Iro ke ko'wu Tamusi mo'ko tynisanory ro kotanory enejan. Mo'ko tynisanory ro turu'po ja'nakanon enapa.
19 Irombo ko'wu mykatake y'wa: “O'tono'me ko iro ke yja'wan me kari'na ekari'san Tamusi? Noky ko moro inisanory arimary taro nan?” 20 Noky me ko amoro mokano'san, se, kari'na, Tamusi auran arimato'me o'wa? Moro ori'no kapy'po 'kare nykatan mo'ko tyka'nenymbo 'wa: “O'tono'me ko ero wara kykapyi?” Jesaja 29:16, 45:9 21 Mo'ko ori'no ka'nen aina kapyn 'kare moro ori'no nan. Moro iro noro ori'no akuro'po wyino o'win amy kurano me ta'kumy oty kapyry taro e'i'pa nan, o'win amy nurija me ta'kumy oty kapyry taro enapa e'i'pa nan? 22 Iwara enapa pai moro tarekuru enepory 'se, moro typori'tory uku'pory 'se enapa tywairy ke, Tamusi onsi'ma'pa tywaije man mo'karon uta'kato'ko'me ikapy'san tarekuru apo'nykon kari'na uta'kary poko. 23 Moro tykuranory undy enepory 'se te tywaije man, yry 'se enapa mo'karon ikotanorykon tynenerykon 'wa, mo'karon tykuranory apyinamon man 'wa, wykaje irombo.
24 Inaron ro ky'karon kytaton, Simosu wyino roten kapyn, Simosu me e'i'non wyino enapa te. 25 Iwara enapa mo'ko Hosea karetary ta kynganon: Hosea 2:23
Mo'karon ypyitorykon me e'i'non sejatota'ton ypyitorykon me. Mo'karon ynipyna'torykon sejatota'ton ynipynarykon me. 26 Moro i'waine “Ypyitorykon me kapyn amyjaron mandon” eta'po po mo'ko nurono Tamusi y'makon me kari'na ejatota'ton. Hosea 1:10
 
27 Mo'ko Jesaja ero wara mo'karon Israel pajanymbo poko kyniko'tanon: Jesaja 10:22-23 (LXX)
Parana sakauru wara pyime mo'karon Israel pajanymbo a'ta ro rypo, pyime waty kynunenda'ton Tamusi uta'no wyino. 28 Ko'i irombo imero moro tykatopombo kapy'matan Tamusi ero nono tu'po.
 
29 Penaro ro enapa Jesaja tyka man: Jesaja 1:9 (LXX)
Kyparyndo'paine mo'ko inorombo ro pari'pyn Tamusi we'i'poto, Sodom wara, Gomora wara enapa tywaije kytaitory.
Mo'karon Tamusi napo'i'san kari'na
30 O'to ko iro ke kykata'ton? Ero wara: Tamambore aino anupi'nonymbo kari'na 'wa tamambore aino topoje man. Tamusi amyikary poko irombo tamambore aino topoje i'waine man. 31 Mo'karon amy tamambore tywaito'kon omenano upinamon Israel pajanymbo te moro omenano anepory'pa tywaije mandon. 32 O'tono'me? Tamusi amyikary poko kapyn, amaminano poko te tywe'i'san ke. Moro kari'na wepu'tu'motopo topu pona tywepu'tu'mo mandon, 33 ero imero'po wara ro: Jesaja 28:16 (LXX)
O'po'ko. Amy kari'na wepu'tu'motopo topu syja Sion po, amy kari'na womapo'topo topu. Mo'ko amyikanen te epy'i'to'pa kynaitan.

9:4 Exodus 4:22

9:7 Genesis 21:12

9:9 Genesis 18:10

9:11-12 Genesis 25:23

9:13 Maleachi 1:2-3

9:15 Exodus 33:19

9:17 Exodus 9:16 (LXX)

9:20 Jesaja 29:16, 45:9

9:25 Hosea 2:23

9:26 Hosea 1:10

9:27 Jesaja 10:22-23 (LXX)

9:29 Jesaja 1:9 (LXX)

9:33 Jesaja 28:16 (LXX)