2
Moro kari'na pana'tomanen omepano
Amoro te moro iru'pa kari'na ynen omepano wara ro oty ekari'ko. Tamu'sanokonymbo wairy man tamepore, tynendo me, tywonumengapore. Pana'pe iwairykon man Tamusi amyikary poko, aipynano poko, eja'nakano poko enapa.
Iwaraine enapa no'sanokonymbo wairy man Tamusi nendonamon me, toruke kapyn, tywetynge kapyn. Iru'pyn omenano poko tymesekurukon woryijan emepanamon me iwairykon man. Iru'pyn me ururukon i'waine man tyinonon, ty'makon pynato'me i'waine, tywonumengapore iwaito'ko'me, wararo e'i'pa iwaito'ko'me, tautykon po tamamine iwaito'ko'me, tyinonon apyito'me i'waine tyjopotorykon me. Iwara moro Tamusi auran eju'pa kynaitan.
Mo'karon pyitonon enapa uruko, tywonumengapore iwaito'ko'me pa'poro oty ta. Iru'pyngon amaminano kapyry enesen o'wa. Any'ma'pa, tynendo me enapa moro o'wa kari'na emepary nainen. Iru'pa, ty'tu'ka me kapyn moro ajauranary nainen. Iwara mo'ko ajauran y'tu'kanen kynepy'i'totan, amy pairo yja'wan oty ekarityry upiry ke ty'wa kypokoine.
Mo'karon taporemynamon pyitonano wairy man pa'poro oty ta mo'karon taporenjan upi'no. Apokupeine iwairykon man. Aurangon anarima'pa iwairykon man. 10 Imonata'pa iwairykon man. Pa'poro oty ta tamyikapore iwoneporykon man. Iwara pa'poro oty ta mo'ko Kapano'namon Tamusi poko omepano amyikapojaton.
11 Tamusi turu'popory irombo tywonepo man pa'poro kari'na aijomato'me. 12 Kytuwaro'maton, moro Tamusi aninendo'pa aino urumenato'me ky'waine, morokon nono nisanorykon urumenato'me enapa ky'waine. Tywonumengapore, tamambore, Tamusi nendonamon me enapa kamamyrykon 'se man ero nono tu'po, 13 moro sara'me 'ne aino momo'namon me, mo'ko poto 'su Kapano'namon Tamusi Jesus Kristus kuranory wopyry momo'namon me. 14 Mo'ko ro aseke tywotyje man ky'wanokon me, pa'poro emambo'pa aino wyino kymbokato'ko'me, ty'wano me kykorokato'ko'me, ty'wanokon me roten kywaito'ko'me, kurangon amaminano poko kywo'mikato'ko'me. Ware 130:8, Exodus 19:5, Deuteronomium 4:20, 7:6, 14:2, 1 Petrus 2:9
15 Morokon otykon poko ro ajauranako. Morokon poko kari'na uruko. Onumengapo'pa mo'karon ajauran arimanamon wairy enepoko. Pari'pe imero aiko. Amy 'wa pairo ajenu'kary kapyn man.

2:14 Ware 130:8, Exodus 19:5, Deuteronomium 4:20, 7:6, 14:2, 1 Petrus 2:9