Yusuja Quisarati 1 CORINTIOS 1
CORINTOJU CUANAJA ISHU PABLORA QUIRICA CUADISHAMETSE ACUAREQUE
1 CORINTIOS
Riyaque quirica ri Pablora Corintoju aniya cuanaja cuadisha ishu huenecuareque. Riya tsehue tujatu Jesús queja ecatyati cuanaque nereda acuare, tuna jidama aniya jadya bacatsu. Umae cuana tuna dyaque jidaque bucha cabaticuare. Umaeratu tunaja caquemitiqueremaque jaraquerecuare. Umaetu Yusu mui ishu casitatitsu jidama eje buchadya jutidya jucuare.
Tuequedya tuna Pablora bahuityacuare Yusuja Espiritura bape bape casa tyahuaque peadya peadya Jesús queja ecatyati cuanaque, Yusuja biji eque ecuana peya cuana tsehue catsahuatibare ishu.
Capítulo 13jutu Pablora huenecuare eje buchique iyuhue jadique. Dyaque patu saretanaya ecuana peya cuana tsehue yurameta iyuhueda cabati ishuque. Jadya ni ecuana cabatiya, tume ecuana dyaquedya aniajeya Yusu pureamaturayaque.
Corinto juque Cristo queja ecatyati cuanaratu bape bape cueyaneedya jutidya acuare Cristora, tuaqueja ecatyati cuanaque emajuque nityatsuranucayaque. Capítulo 15ju tuna Pablora bahuityacuare Yusura ecuana emajuque eje bucha nityatsuranucae abuqueque.
Umae versículo cuana dyaque saretanaya cuanaque tu: 1.8; 2.14; 3.11; 6.19, 20; 9.24-27; 10.13, 31; 15.20, 22, 25-26, 53-54, 57-58.
1
Pablora Jesús queja ecatyati cuanaque quirica eque isaracuareque
Era rique micuanaja quirica cuadishaya. Isaraya micuana era. Ique Pablo. Yusura ique mepehua Jesucristoja yana atsaqui juishu, tuja inime jadya juya tibu. Ecuana tsehuequique Sóstenes bacani ri eatsehue. Tura micuana isaramereyadya. Cuadishaya rique quirica Corintoju Yusuja cuanaja ishu. Tura micuana mepehua micuanaja jidama cuanaque jaca ishu, tuaqueja camadya catyati ishu. Micuana Jesús queja catyatihua tibu, jadya mepee tura micuana ahua. Micuana camadya ama, tumebaedya dutya queja cuanaque ‘Jesucristo tu Ecuana Cuatsashaquique’ jadya juya cuanaque tuna Yusuja cuanaque. Jesucristo tu Ecuana Dutya Cuatsashaquique. Yusu ecuanaja Etatara, tumebaedya Ecuana Cuatsashaqui Jesucristora jida tsehue nenarucue tatseja quiyuhuebati tsehue. Tatsera inime tsapema neanishacue.
Jesús queja catyatihua tibu, tura ecuana dyaque jida amereyaque
Micuanaja ishu Yusu tsehue quisaratiyaque tuque ecue abahue:
—Yusurupai mique ecue ajacanime ama mique Corintoju cuana tsehue micue cuana tsehue dyaque jida juhua tibu, Tata. Mira tuna jadya bae aya, tuna Cristo Jesús queja ecatyati juya tibu, —jadya tuque ajacaya ama.
Micuana Cristo jaque tibu, micuana Yusura tilla tupu ama tyahua jidaque. Tura micuana tyahua dutya micuanara sareyaque tuja quisarati cueja ishu. Micuanaratu pana ejenedya aya Cristoja quisarati yunerique ecuanara micuana cuejahuaque. Tumeque quisarati equedya micuana aniya. Jadya tibu tuque micuanaja aijama amadya jidaque Yusuja Espirituja tyabahueque. Ejeque huecacatu Ecuana Cuatsashaqui Jesucristo ejitaju junucabuque rehua. Micuanaratu eje buchadya junashahuishacara tsehue ihuaya. Tuque ihuaya tupu tuque micuanaja dutya jidaque aniya Yusuja Espíritu eque etyaque tuque mere ishu. Yusura micuana narubuque tereya tupu. Casaturajacabuque ama tura micuana, micuana Jesús queja nimee jujaca ishu ama. Jadya tibu micuana Ecuana Cuatsashaqui Jesucristo junanucahuaju, ni aira buchique micuana jucha metse abuque ama. Yuneri cuitadya micuana Yusura jidaque jadya tyae abuque, tura eje bucha aana ayaque cuareya ama tibu. Turadya micuana mepehua tura Ebacuaque Jesucristo jidaque tyaana ahuaque micuanaja dyadi ani ishu.
Corintoju cuanaque peya cuana tsehue yume cama nimee ama anicuareque
10 Ecuana Cuatsashaqui Jesucristora jadya cuatsashaya tibu, micuana nereda bucha cuejae aya, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Peya cuana tsehue yume cama nimee nejucue. Ujeu cati cati jadique micuanaja paju ani. Dutyara yunerique neejenecue. Dutya yuneri eque neanicue. 11 Jadya micuana cuejaya. Cloéja etareju cuanara ique cuejachine micuana cama ujeu cabatiyaque. 12 Cuejachine tunara ique. Umaepa micuana juya: “Pablo cuita camadya tuque ecuana bacacara aya”. Peya cuanapa micuana juya: “Apolosra cuejayaque cuita camadya tuque ecuana bacacara aya”. Peya cuanapa micuana juya: “Pedro cuita camadya tuque ecuana bacacara aya”. Umaepa micuana juya: “Cristoja quisarati cuita camadya tuque ecuana bacacara aya, ejeque ecuitaja buchique ama”. 13 Pusha amadyatu Cristo dutya metseque, peadya cuare juque piji camadya tuja cuanaque naruquique ama. Ique ama curusuju majuhua micuanaja jucha cuana tsujetyaqui. Ecue ebacaniju ama micuana cutsameretihua. Jadya tibudya cati cati nejujacacue.
14 Jidadya tucue tuque eje uma ama tuhua Corintoju utsahua. Crispo, Gayo jadya camadya tatse utsahua. 15 Era cuitadya ni ecana eje uma utsaquena juhua, tume tucue tuna “Pabloja ebacaniju ecuana cutsameretihua”, jadya ecana juquena juhua. 16 A, huecatanahua peya. Utsacuare tucue tuque Estéfanas, dutya tuja etareju cuana tsehue. Tuequedya tuque amena adebaya ama ni ejeque peya utsahuaque. 17 Cristora ique cuadishahua peya cuana dyadi Yusura eje bucha Ijahua quejaque inajacameree ayaque cueja ishu, ai tuna utsa ishu jipidya ama. Eratu aya quisarati ibeda adebataquima tsehue ama, Yusura ique adebamerehuaque camadya. Era ni cuejaquena juhua ecuitaja inime aniyaque, tume taa tu ique quisaratiyaju bacaqui cuanara ecue ishu dyaque inime tupu quena juhua, Cristo tunaja jucha jiteque majuhuaque inime tupuqui eauque. Ique jutidya ni tunara dyaque inime tupuqui aya, Cristo queja ecatyatiuque, tume taa tu Cristo curusuju yanacana maju juquena juhua.
Cristo eque, tuja inime dyaque bahue aniya eque jadya Yusu casa cabameretihuaque
18 Ecuana Yusuja einajacamere cuanaque “Cristotu majuhua curusuju ecuana jiteque”, jadya quisarati bacatsu tuque ecuanaja inime juya: “Tuja dyaque casa aniya tsehue ecuana Yusura inajacamerehua, tuja Ebacuaque ecuana jiteque curusuju majuhua tibu”, jadya tuque ecuanaja inime juya. Ijahuaja etiquiju judiru ishu cuanaque tuna riyaque quisarati bacatsu tsaya jutidya. “¿Aishu rique ecuana riyaque quisarati eejeneu?” jadya jutidya tunajatu inime juya.
19 Ehuenedya tu Yusura quisarati acuareque:
“Yanacanatu dyaque bahue cabatiya cuanara inime tupuya.
Tuna cuitadya dyaque bahue juya tibupa ecana eaquejadya judirubuque jadya.
Arepa inimequi cuanaque ique adebaya jiu juya ama bucha, eratu tunara inime tupuya cuanaque yanacanaque ejitaju adadibuque”,
jadyatu Yusura quisarati iyahua yuequedyadya.
20 Yusuratu inimequi bucha cabatiya cuanaque inimema baya, dyaque bahue bucha cabatiya cuanaque, jida quisarati yana muieque riyaque yahuaju quisaratiya cuanaque. “Yusura ecuana jucha metse ama baya ecuana bahue baatsu”, jadya datse tunajatu inime juya. Jadya ama tuque. Yusuratu ejitaju amerehua ecuita cuanaja inime tupu ishuque. 21 Yusu camadya tu dutya bahueque. Yuequedya tujatu inime juhua: “Riyaque yahuaju cuana queja tunaja ishu camadya inime tupuqui cuana queja caadebameretibuque ama. Dyaque jida tuna quisarati bacamerebuque ecue Ebacua tuna jiteque curusuju majuhuaque. Tuaqueja catyatiya cuanaque camadya tuna Ijahua quejaque inajacamerebuque, arepa peya cuanaja ishu riyaque quisarati aishu ama, paju ama bucha”, jadyatu Yusuja inime juhua.
22 Israelita cuanatu jadya quisarati bahue: “Eejeneu mique ecuana Yusura mique quisarati cueja ishu cuadishahuaque, mira Yusuja casa tsehue ni ejeque ecuitaja ataquique ama ayaju camadya”, jadya tuna quisarati bahue. Israelita ama cuanaque tuna jadya quisarati bahue: “Eejeneu mique ecuana Yusura mique quisarati cueja ishu cuadishahuaque, mira ecuana quisarati adebabada tsehue isarahuaju cuita camadya”, jadya tuna jubahue. Jadya tibudya tunajatu dutyaja jujeri inime “Cristo ecuana inajacamere ishu majuhuaquepa aishu ama”, jadya aya. 23 Ecuanajatu cueja bahue: “Mesiastu curusuju tatatanahua ecuanaja jucha cuana tsujetya ishu”. Jadique quisarati bacatsutu dutya jujeri israelita cuana cahuaitiya, Mesías curusuju eiyetau ama bucha adebatsu. Israelita ama cuanara bacatsu tunajatu inime juya, aishu buchique ama bucha. 24 Ecuanaja ishu bacue Mesías ecuana jiteque majuhuaque quisarati jidaque quisarati. Pajudya datse ecuana israelita ama, israelita; ecuanaja ishu tu jida. Cristo curusuju majuhua equedya ecuana Yusura tuja casa bamerehua. Cristo jadya majue juhua eque ecuana Yusura tuque dyaque bahueque bamerehua. 25 Yusu tu dyaque inimequique, ai ecuita cuana bucha ama, arepa tuna “Yusura inime tupuyaquepa aishuque ama”, jadya aya ama bucha. Yusura dutya ai ayaque tu dyaque casada, ecuita cuanara ayaque bucha ama, arepa tuna “Yusura ai ayaquepa casadama”, jadya aya ama bucha.
26 Micuanara cuitadya eje buchique inime tupuqui neacue, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Riyaque yahuaju cuanaja ishu micuana eje uma piji camadya inimequi; eje umaja piji camadya tuque micuanaja casa aniya; eje uma piji camadya micuana inime metse. Micuana jadya ama bucha, micuana Yusura inajacamerehua. 27 Dyaque bahue cuanaque emepeuque, Yusuratu mepehua tujaque amere ishu tuque adeba baecua cuanara aishu ama bucha cuana baya cuanaque. Dyaque casada cuanaque emepeuque, tujatu mepehua tuque adeba baecua cuanara casadama baya cuanaque. Tume cuanaque tujatu mepehua, bahue, dyaque inime metse jadya cabatiya cuanaque bisutura ishu. 28 Yusuratu tujaque amerehua peya cuanara bijidamaduraya cuanaque, aishu ama bucha cuanaque. Aishu ama bucha cuanaque mepetsu tujatu aishu ama amerehua inime metse cabatiya cuanaque. 29 Jadya equetu ni ejeque tuta taca casumiti jutaqui ama: “Ique dyaque jidaque inime metseque”, jadyatu ataqui ama Yusu ni ejeja buchaja. 30 Micuana micuana Yusura tujaque amerehua. Yusura micuana baya Cristo Jesús queja ecatyati. Cristoratu Etataque Yusu ecuana queja adebamereya. Cristora ademedya ecuana Yusu queja jucha metse ama bamereya. Cristora ademedya ecuana anishaya Yusura anishacara aya bucha. Cristora ademedya ecuana naruya dutya ai jidamaque eauju. Jadyatu Yusura amerecara aya. 31 Jadya tibudya ecuana ecuana taca casumiti jutaqui ama. Jadya tu ehuene Yusuja quisarati: “Ecuanaja ishudya jutidya jida quisarati neara ama. Ecuana Cuatsashaquija ishu camadya tuque ecuanaja jida quisarati ataqui, tura eje bucha ahua eque camadya”, jadya tu ehuene Yusuja quisarati.