ARRÜNA PRIMER ÑACONOMOSORRTI SAN PABLO ÜMO BAMA
CORINTIOS
1
Arrüñü Pablo urriampae ñaquioncorrti Tuparrü iñemo. Itasurutiñü nauqui apóstol ñü ümoti Jesucristo. Auna ichepeñü anati usaruqui Sóstenes. Supaconomoca ümo bama icocoromati Tuparrü au manu pueblurrü Corinto. Nirraquionco tanu aume, bama ausamamecaca ümoti Tuparrü, itopiqui apicococati Jesucristo. Arrti Tuparrü rranrrti nauqui urria nausüboriqui ichepe namanaiña bama urapoimia nürirrti Señor Jesucristo, naqui Señor ümoma y oemo ito. Apasusiu ñacunusünancacarrti Tuparrü naqui Uyaü, y taiquiana urria nabaca uiti y uitito Señor Jesucristo.
Macunusüancacarrü
Nantarrtai ñachampiencaca ümoti Tuparrü autacu, itopiqui arrüna ñacunusüancacarrti aume, arrüna torrio aume uiti Jesucristo. Ui arrüna napacoconauncu ümoti Cristo torrio aume uiti Tuparrü aruqui nanaiñantai apapanauncubu, nauqui apipia apanita nurria, y nauqui atusi nurria aume. Chauqui tiyebo te nurria aboi arrüna suburapoi ausucarü icütüpüti Jesucristo. Sane nauquiche torrio ito aume aruqui nanaiñantai abüriacabo uiti Espíritu Santo, nauqui apisamune isiu nirrancarrti Tuparrü, mientras aparrüperaca cümenuti Señor, arrtü cuati tato. Arrti te bacheboti aucusüubu, tapü apatacheca napacoconauncu ümoti. Sane nauqui tapü ane nomünantü aboi au nausüboriqui au manu nanenese ñana, arrtü cuati tato Señor Jesucristo. Arrti Tuparrü bien buenurrti. Chüpuerurrüpü aiñoconoti año. Itasuruti año, nauqui apisuputarati naqui Aütorrti, nauqui abaca ichepeti. Tonenti naqui Señor Jesucristo.
Chichepepü ñapensacarrüma bama au Corinto
10 Rracuansomocona baeta aume, bama masaruquitaiqui au nürirrti Señor Jesucristo. Tapü aburatoquiacaño. Tapü apiñacaño peese amopünanaquiapatoe. Tari chepatai napapensaca y napaquionco. 11 Sucanañü sane, itopiqui urapoimia isucarüñü bama eanaqui nesarrti familiarrü Cloé, que arraño aburatoquiquiatai aumeampatoe. 12 Canapae aboma abarrüpecu bama iñanamacü peese amopünanaqui. Au ñapensacarrüma namatü: “Arrüsomü sopicococati Pablo”. Aboma bama maquiataca namatü: “Arrüsomü sopicococati Apolos”. Y aboma bama namatü: “Arrüsomü sopicococati Pedro”. Y maquiataca namatü: “Arrüsomü sopicococati Cristo”. 13 ¿Taqui arrüna napaquionco chepesüroti Jesucristo? ¡No, chüpuerurrüpü achepesüti! ¿Ñacuti coiñoti autacu apü curusürrü? Napaquionco ta arrüñü isonca autacu. ¿Taqui abüriquia au nisüri? Champü te. 14 Ñachampiencaca ümoti Tuparrü, itopiqui champüti naqui ürio sobi abarrüpecuqui, cunauntaiñatiatai Crispo ichepeti Gayo. 15 Sane nauquiche caüma champüti naqui puerurrü uraboiti que ürioti au nisüri. 16 Aüboqui caüma rraquionoñü, ürioma ito sobi tücañe bama eanaqui nesarrti familiarrü Estéfanos; canapae tonemantai ürioma sobi, champü manrrü. 17 Arrti Cristo champürrtü icüpurutiñü nauqui rraunimia, sino nauqui suraboi arrüna urriampae manitacarrü. Suraboi nautaesübucu eanaqui nomünantü. Arrüñü besüratai nirranitaca, sane nauqui atusi nurria nicusüurrti y nüriacarrti Cristo, naqui coiñoti apü curusürrü.
Uiti Cristo tusio nüriacarrti Tuparrü y ñapanauncurrti
18 Itopiqui arrüna manitacarrü icütüpü niconcorrti Cristo apü curusürrü churriampü ümo bama sürobotü au infierno. Pero arroñü bama sürobotü au napese tusio oemo ta tone nicusüurrti Tuparrü. 19 Sucanañü sane, itopiqui nantü sane icu Nicororrü:
Nanti Tuparrü: Champü yaserebiquirri iñemo ñapensacarrüma bama tarucapae ñapanauncurrüma, bama tarucu ñapensacarrüma auna icu na cürrü, chüvaleopü iñemo.
Sane nauquiche chiyasutiupü.
Más bien iquiaübuta pünanaquimia.
20 Aboma te bama tusio nurria ümoma, bama manunecana nüriacarrü, y bama ipiacama nurria anitama. Pero arrti Tuparrü nanti ümoma: “Arraño chapipiacapü, chauqui tapanitacatai”. 21 Arrti te ane ñemanauncurratoe ñapanauncurrti. Tapü arrübama macrirrtianuca ñaquioncorrüma tarucu ñapanauncurrüma, pero uirri chisuputaramatipü Tuparrü. Sane nauquiche rranrrti Tuparrü nauqui ataesübuma eanaqui nomünantü namanaiña bama oncoimia y icocotama nurarrti, arrüna urriampae supanunecaca aume. Abu chüsamianapü ümo maquiataca. 22 Arrübama israelitarrü rranrrüma nauqui sopitusianca milagrorrü isucarüma. Tapü arrübama griegorrü rranrrüma onsaperioma manunecataca icuqui nantai cürrü. 23 Pero arrüsomü suburapoi isucarüma nürirrti Cristo, naqui coiñoti apü curusürrü. Tone arrüna ünantü ümo bama israelitarrü, y arrübama chütüpü israelitarrü namatü suiñemo: Arraño chauqui tapanitacatai. 24 Pero aboma bama tasuru uiti Tuparrü eanaqui bama israelitarrü y eanaquito bama chütüpü israelitarrü. Suburapoi isucarüma que uiti Cristo itusiancatati nicusüurrti Tuparrü y ñapanauncurrtito. 25 Namatü macrirrtianuca que chüvaleopü arrüna nicusüurrti Tuparrü y ñapanauncurrti, abu ta manrrü valeo itopiqui manrrü ipiacati, y manrrü puerurrti pünanaqui namanaiña.
26 Amasasai masaruquitaiqui, taha abarrüpecu champüma nurria bama tarucapae ñapanauncurrüma y arrübama ane nüriacarrüma icuqui na cürrü, ni arrübamapü auqui familiarrü tarucu nane ümoma. 27 Itopiqui arrti Tuparrü matacümanauncunuti ümo bama pobrerrü y bama chipiacapü, nauqui acüsoma bama ipiacama nurria. Tacümanauncunuma bama champü nüriacarrüma, nauqui acüsoma bama tarucu nüriacarrüma icu na cürrü. 28 Tacümanauncunuma bama chücuasürüpüma icu na cürrü. Sane nauqui atacüru uiti nüriacarrüma bama cuasürü. 29 Sane nauquiche champüti naqui puerurrü ane nivianucurrti isucarüti Tuparrü. 30 Uiti apicococati Jesucristo, y uiti caüma tusio nurria oemo arrüna urriampae ñapanauncurrti Tuparrü. Torrio ito oemo mapanauncubu uiti. Uitito Jesucristo urria nusaca au narrtarrti Tuparrü. Uiti pertenecebo oñü ümoti y uitito morrimiacana tato arrüba nomünantü osoi. 31 Torriatai oemo nanaiña arrüna sane uiti Tuparrü, nauqui apasa tacana arrüna nantü sane icu Nicororrü: “Tapü aupucünuncatai ui arrüna amarrtai icu na cürrü. Ta manrrü urria arrtü aupucünunca ui arrüna isamutenti Tuparrü oemo”.