ARRÜNA PRIMER ÑACONOMOSORRTI
SAN PEDRO
1
Arrüñü Pedro apóstol ñü ümoti Jesucristo. Rraconomoca ümo bama tacümanauncunu uiti Tuparrü, bama iñarriomantai au manio provinciarrü Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Autacümanauncuca uiti Tuparrü, itopiqui sane nirrancarrti auquiapae. Uiti Espíritu Santo samamecana año ümoti Jesucristo, nauqui apacoconaun ümoti. Ui notorrti carübu napipünate, itopiqui arrti coiñoti autacu. Taiquiana urria nabaca. Tari abaca manrrü au nigraciarrti Tuparrü.
Nubarrüperaca ümo arrüna nomirria ñana
Uiñanaunati Tuparrü, naqui Yaütoti Señor Jesucristo. Arrti champü tacanache nipucürurrti utacu. Uiti torrio oemo nuevurrü osüboriquibo, itopiqui uitito süboricoti tato Jesucristo eanaqui macoiñoca. Sane nauquiche caüma upucünunca aübu nubarrüperaca ümo nomirria ñana au napese. Itopiqui ane au napese oñenarribo coñorrtai ahüburu uiti Tuparrü. Arrümanu nenarrirri taha champü uiche apore, ni amamesopü. Ta arrüna nosüboriqui ñana au napese tone arrüna torriobo oemo. Arrti Tuparrü bacuirarati autacu, arrtü amoncatü nurria ümoti chepe ñapacümuncuturrti. Auqui caüma torrio aume ausüboriquibo au napese arrüna ahüburu taha aume.
6-7 Ui arrüna sane amoncoi, tarucu naupucünuncu, abu autaquisürücaiqui baeta auna icu na cürrü. Pero cuantio aume macocotoca, nauqui atusi arrtü ñemanauncurratoe amoncatü ümoti Tuparrü, y apicococati. Nabaca tacana oro, arrüna süro oto pese nauqui atusi arrtü ñemanauncurratoe oro. Sane ito arraño. Tiene que abetü macocotoca aume, nauqui atusi arrtü urria napacoconauncu ümoti Tuparrü. Arrüna napacoconauncu ümoti manrrü valeo pünanaqui oro, itopiqui nicua oro chüruraupü. Sane caüma tarucu nipucünuncurrti Tuparrü aucuata au manu nanenese auche ñana cuati tato Jesucristo. Arrti cuasürüti aume, y apicococati, abu chamasacatipü. Ta tarucu naupucünuncu, champü tacanache, itopiqui iyebo aboi ñana au napese. Ta ümo te amoncatü ümoti Cristo.
10 Arrübama profetarrü tücañe turapoimiacaü arrüna ñataesümunucurrti Tuparrü aume. 11 Arrti Espíritu Santo anati au nausasürrüma tücañe. Itusiancatati isucarüma nitaquisürücürrti Cristo ñana, arrtü tücuati icu na cürrü, y arrümanu coñorrtai nanentacarrti au napese, arrtü tüsüboricoti tato. Sane nauquiche arrübama profetarrü tarucu nirrancarrüma atusi ümoma isane tiemporrü ñana tiene que apasa arrüna sane y cauta. 12 Arrti Tuparrü itusiancatati isucarüma que arrümanu ñanitacarrüma tücañe champürrtü ümomantoe, ta aume. Arraño caüma chauqui tamoncoi arrümanu icütüpüche manitanama bama profetarrü, itopiqui tamoncoi arrüna urria manitacarrü icütüpüti Jesucristo ui bama urapoimia ausucarü. Arrüma urapoimia ausucarü uiti Espíritu Santo, naqui cuati au nausasürrüma auqui napese, yacüpucurrti Cristo. Hasta bama angelerrü rranrrüma atusi ümoma arrüna sane yachücoiti Tuparrü usaübu.
Rranrrti Tuparrü nauqui urria nosüboriqui
13 Sane nauquiche apapensa nurria iyo arrüna urria napachücoi. Aparrüpera ümo manu ñacumanatarrti Tuparrü aume au manu nanenese ñana, arrtü cuati tato Jesucristo aübu nanaiña nanentacarrti. 14 Apacoconaun ümoti Tuparrü, tacanati taman ñaüma ümoti yaütoti. Tapü apiñata isiu naurriancatoe ñome ba chomirriampü tacana tücañe, nauquiche chapisuputacatiquipü Tuparrü. 15 Tari urria nausüboriqui, itopiqui arrti Tuparrü, naqui itasuruti año, champü nomünantü esati. 16 Ta nantü sane icu Nicororrü: “Nanti Tuparrü: Arrüñü urria nisüboriqui, sane nauquiche arraño ito apiña nurria nausüboriqui”. 17 Arraño amucanaño “Uyaü” ümoti Tuparrü. Apaquionsaño que ümoti chepatai nacarrüma macrirrtianuca. Bacurrtarati aübuma isiu arrüna isamutema icu cürrü. Sane nauquiche apavivi aübu napanauncu ümoti, mientras abacaiqui auna icu na cürrü. 18 Tusio te aume isane arrüna yapacatarrti Tuparrü abitobo, nauqui autaesübu eanaqui nomünantü, sane tapü apaviviquiaiqui tacana nisüboriquirrimia bama antiburrü abaütaiqui, uiche chüpuerurrüpü aye uimia esati Tuparrü. Arrümanu bapacatarrü abitobo chütüpü plata ni oropü, itopiqui nicua plata y oro chüruraupü. 19 Arrümanu yapacarrti Tuparrü abitobo tone notorrti Cristo. Arrti champü isane nipünatenti, urriantai nisüboriquirrti. Itorrimianatiyü tacana nobirrama, arrüna taborio ümoti Tuparrü. 20 Arrti Cristo tacümanauncunuti uiti Tuparrü ümo arrüna sane auqui ñemonco, numo churriantequipü na cürrü. Pero chauqui tanancatiatai icu na cürrü, nauqui urria nabaca. 21 Uiti Cristo puerurrü amoncatü ümoti Tuparrü, naqui uiche asüboriti tato eanaqui macoiñoca, y torrio anentacaboti au napese. Sane nauquiche puerurrü amoncatü ümoti Tuparrü. Aparrüperaca iyo arrüna omirria uiti.
22 Arraño apacoconaunca ümo arrüna ñemanauntu manunecatarrü. Itopiqui uirri morrimiacana tato nomünantü aboi, chauqui turria naca nabausüpü. Chauqui tüpuerurrü acuama aume bama ñemanauncurratoe aubaruquitaiqui. Sane nauquiche, tari cuasürüma aume aübu nanaiña nabausasü. 23 Arraño tacanarrtü aübo abaca icu cürrü tatito, pero caüma arrti naqui aubaü chütüpü ñoñünrrti, naqui coiño ñana, ta arrti Tuparrü, tonenti caüma Aubaü. Arrti chüpuerurrüpü aconti. Torrio aume nuevurrü ausüboriquibo ui arrüna nurarrti, arrüna valeo ümo para siemprerrü. 24 Ane te corobo sane:
Arrübama macrirrtianuca icu na cürrü nacarrüma tacana narrüchopüro.
Y nanaiña arrüna cuasürü ümoma es tacana niyopüsi narrüchopüro, arrüna sübo conto, y nipüsirri paquio.
25 Tapü nurarrti Tuparrü valeo ümo para siemprerrü. Tamoncoi arrüna urria manitacarrü icütüpüti Cristo. Ta tone nurarrti Tuparrü aume.