^
SAN JUAN
Arrti Cristo tonenti “Nurarrti Tuparrü”
Urapoiti Juan Bautista niyequirrti Cristo
Arrti Cristo tacana nobirrama torrio uiti Tuparrü
Arrübama primero ñanunecasarrti Cristo
Arrti Felipe ichepeti Natanael
Taman tübübürrü au Caná
Penecoma uiti Jesús bama mapaventecana auqui niporrti Tuparrü
Isuputacaiti Jesús nanaiña
Arrti Nicodemo ichepeti Jesús
Nibuenucurrti Tuparrü ümo genterrü
Manitanati tatito Juan Bautista icütüpüti Jesús
Arrti naqui cuabotü auqui napese
Arrti Jesús ichepe taman paürrü auqui Samaria
Urriancati tato taman yaürrü uiti Jesús
Urriancati tato taman ñoñünrrü auqui Betesda
Nüriacarrti Jesús naqui Aütorrti Tuarrü
Arrüna uiche atusi nüriacarrti Jesús
Basaparati Jesús ümo bama cinco mil macrirrtianuca
Amencoti Jesús isu turrü
Yapacheriurumati Jesús
Arrti Jesús tonenti tacana manu pan bachebo süboriquirri
Champü nitacüru süboriquirri
Chicocoromatipü Jesús bama yaruquitorrti
Anati Jesús ümo taman pierrta
Arrti Jesús urapoiti arrüna auquiche ayetitü
Bacüpuruma aiñanamati Jesús au preso
Arrti Jesús bacheboti turrü uiche osübori
Iñanamacü macrirrtianuca peese pünanaquimiantoe
Chicocoromatipü Jesús mayüriabuca
Urapoimia taman paürrü isucarüti Jesús
Arrti Jesús tacana basarurrti
Arrüna cauta niyücürrti Jésus
Manunecacarrü uiti Jesús ümo arrüna urria y arrüna churriampü
Tanancatiatai Cristo pünanaquiti Abraham
Urriancati tato naqui supuso
Ñanquitioma pünanaquiti bama fariseorrü
Supusoma au narrtarrti Tuparrü
Machepecatarrü ümo corarrü
Tarucu yacuiracarrti Jesús utacu
Chiyasuriurumatipü Jesús
Niconcorrti Lázaro
Arrti Jesús bacheboti süboriquirri
Onquisioti Jesús nisuchequirrti
Nisüboriquirrti tato Lázaro
Rranrrüma aiñenomati Jesús
Arrti Jesús semanati ui perfume ui taman paürrü
Rranrrüma aiñenomati Lázaro
Sürotitü Jesús au Jerusalén
Arrübama griegorrü yapacheriurumati Jesús
Urapoiti Jesús niconcorrti
Causane chicocoromatipü Jesús bama israelitarrü
Ui nurarrti Jesús tusio nomünantü ui macrirrtianuca
Bapürübioma uiti Jesús bama ñanunecasarrti
Urapoiti Jesús nipiaventequirrti uiti Judas
Arrüna nuevurrü bacüpucarrü
Urapoiti Jesús causane uiti Pedro ñana
Arrti Jesús tacana cutubiurrü ümoti Tuparrü
Urapoiti Jesús niyequirrti Espíritu Santo
Taman nihi uva y nipiarrü
Unumati Jesús ichepe bama ñanunecasarrti
Niyachücoti Espíritu Santo
Campiabo nusuchequi ümo pucünuncurrü
Arrti Jesucristo macananati ümo nomünantü
Meaboti Jesús itacu bama ñanunecasarrti
Iñenomati Jesús
Arrti Jesús esati yarusürürrü sacerdoterrü
Mapañati Pedro que chisuputaratitipü Jesús
Ñanquitioti yüriaburrü pünanaquiti Jesús
Mapañati tatito Pedro
Arrti Jesús esati Pilato
Titorrimianamati Jesús ümo niconcorrti
Crabuti Jesús apü curusürrü
Niconcorrti Jesús
Ponsüroti Jesús uiti taman sortaborrü
Iñanamati cütu Jesús
Nisüboriquirrti tato Jesús
Itusiancanatiyü Jesús isucarü Mariarrü Matarenarrü
Itusiancanatiyü Jesús isucarü bama ñanunecasarrti
Arrti Tomás asaratiti Jesús süboricoti tato
Arrti Jesús tonenti Aütorrti Tuparrü
Itusiancanatiyü Jesús ümo bama siete ñanunecasarrti
Manitanati Jesús aübuti Simón Pedro
Cuasürüti Juan ümoti Jesús