2
Jesucristo kuusanu tu'vi'peyañu kuinda
Keranguemu naatalala, iya ñullanu Dios tyee kenu ju'ba juntsa wandi' mijakarajtu kuinda mijakaanu jitu, ne balelan miinu palaa pa', ne tsamantsa ura' aseetaju' keeware' mijakarendyuyu. Tsejtu ñuiba bulu putu ne vera juubillaya tiba pensanguiiken jutyu shuwa', Jesucristonu laapu' panu tiya', kuusanu tu'vi' peyañu kuindaa kayu mijakaanu pensangue' ma tsanguiwayu. Matyu ñulla' junga jatu ti kenu ju'ba mijtu ju', jelanchin depi'shikaraaya jamuwaayu. Tsai' ñullanu pa' Diosa' palaa mijakaandu ne tsamantsa ura' aseetaju' panu palaa pa' ñullanu keenguikarendyuyu, ura pañuya Espíritu Santo tsanguikaañaa Dios tsangue' keenguikaave, tsenmalaa ñulla' uwain tsaave tya' keenguenu pensa chachilla' mijakara palaanaa keetadi' keenguityumujchi, Dios tsanguikaañaa tsai' keenguenudetsu.
Dios ya' Espírituchichachillanu keengayakutimuve.
Naa tsaañu bain, yumaa aseeta deju' uwain tsaave tya' pulu' keenguemulanuya kayu ura' aseetaju' palaachi pamu deeyu. Tsaaren entsa tu' chumula' aseetaju' panu palaachi patyu deeyu, naa entsa tunu uudenguen chumula' aseetaju' panu palaachi bain patyu deeyu, matyu yalaa jayu jayu de-i' piyantsunu dejuve. Lalaya ñullanu mijakare' patu tsamantsa ura' aseetaju' palaachee Dios tsandikaañu pamu deeyu. Juntsa kuinda Dios kayu entsa tuba ki'mujchiren yaa tyee kenu ju'ba pantsuraa tanañu jumuren, yaba bulu balenguran chusa tyataa lalanu juntsa wandi' mijakaave. Entsa ura' aseetaju kuinda juushu juntsanu entsa tunu mandanguen chumu balelaya mu bain aseetanguityuwa deeve, matyu aseetangue'banguituya lala' tsamantsaa Bale Rukunu kuusanu tu'pu' tu'tyuchu deeve. Tsaaren Diosa' Kiikanu naatinga entsandishu:
Diosya yanu estyamulachiya
naa muba kata' kerajtunu juu bain,
naa mera' kerajtunu juu bain,
naa pensangue' kerajtunu juu bain
juntsaaya deke' keenave, * Isaías 52.15; 64.4; 65.17 ti' pillave.
10 Matyu entsaalaa Dios, Espíritunu tsanguikare' lalanu demijakaakaave, Espírituya tiba demii ju', naa Diosa' pensanu bain tsamantsa tanshan katapumu ju' mitya. 11 ¿Naaju chachillaa asu ma chachi tyee pensa juñuba midejun? Ya tyee pensa juñuba juntsa chachinu pumu pensan miive. Tsaren juve Diosnu bain, ya tyee pensa juñuba ya' Espíritu Santoren miive. 12 Lalaya entsa tusha firu' jumu espiritu kaindetyuyu, Diosnu fale' jamu Espíritu jumaa dekayu, tsenmalaa Dios tsanguendya' lala' mitya tyee uraa kiñuba lala mijanudetsu. 13 Tsejtu Dios lala' mitya tyee keñuba juntsaatala kuinda ketu, ne lala' aseetaju' panu pensachi patyumujchi, lalanu Diosa' Espíritu tyee mijakaamuñuba juntsa aseetaju' panu palaachee Espíritu tsandikaañu pamu deeyu.
14 Diosa' Espíritu tajtu ne chachillaya tiba Espíritunu fale' jamunuya jaiba aseetanguityu deeve. Yaichiya juntsaatala kuinda jumulaya na'baasa pas nemu palaa kuraa ne juuve, tsenmin naake' aseetanguenuba dejutyuve, Diosa' Espíritu tajdetu' naake' aseetanguen tsaa deju' mitya. 15 Tsaaren Diosa' Espíritu ta chachillaya ti bain aseetangue' mijamu deeve, naamika yalanuya yala naa naadejuñuba mu bain aseetangue' mijanu dejutyuñuba. 16 Matyu Diosa' Kiikanu entsa pillave:
¿Maa Bale Ruku naaju pensañuba mi dejun?
¿Maa yanu mijakaakenuu dejun? Isaías 40.13 tive.
Tsaave, tsaanuren lalaya Cristo naake pensanguemuñuba juntsa pensaa tadeeyu.

*2:9 Isaías 52.15; 64.4; 65.17

2:16 Isaías 40.13