Juan'
pilla kiika main
1
Ajke' Palaa
Tiba ajke' depeepunu uwanun yumaa chumunaa laapu' piikendetsuyu, lala' meeñu jumunu, lala' kapukachin katañu jumunu; tsenmin ya naajuñu bain dekata', lala' tyaapachiren ta'kamu deju', Palaa mumu puushu juntsa chuwaamunaa laapu' pandetsuyu. Juntsa chuwaamu naaju'ba entsai katawañu lala katamu deeyu, tsejtu lala juntsaave tis ne', naa-uwanuba Diosba ura' chunuu tiyanu dejuve tis nendetsuyu, ya' Apaba bulu chutun lalanu entsai katawañu. Tsaju' lala tyee kata', meemu deju'ba juntsaa ñullanu waindetsuyu, tsenmalaa ñui bain laaba ma bulu ju deju', laa bain naadeju' Diosba ma bulu juumin, naa ya' Na Jesucristoba bain ma bulu judeeñuba juntsaanudetsu. Ñullanu entsaa piikentsulaya kumuinchi lala mika sundyaa junaa tsa dekiyu.
Diosya ñillu juuñuu.
Entsa kuindaa lala Jesucristonu demere', ñullanu mijakaandetsuyu: Diosya ñillu juuñu ju', yanuya tiba dishkejtsa juu jutyuve. Lala yaba bulu dejuyu tituren, dishkejtsa neiñuu dejushu juntsaa, anbutimu deju' anbuda juuya kendetsuyu. Diosya ti kike' bain tiba naa naajuñuba tsa tsangue kemuve. Tsaañu' mitya laa bain juntsaa chunuuya dejuyu. Tsaju' lalanu Dios naaken chudei ti' keewaañuba tsanguen dechushu juntsaa, lala veta' veta' buluu chumu tiyanu dejuyu, tsenñu ya' Na Jesucristo' asaya lalanu ti ujchaba demanbitsaamu juve.
Lala ti ujchaba tajtuyu detishu juntsaa, lalaren anbutikayandetsu', anbutimu deeyu. Tsaaren lala' ujcha dewainshu juntsaa, yaa naake ura' kemu ju'ba tsanguenu ju', lala' ujcha bain, naa tiba urajtu jumula bain demanbitsaamu juve. 10 Lala ti ujchaba laindetyuyu tishu juntsaa, Diosnaa anbutimu kurendetsuyu, tsaju' ya' palaanu uwain meenguityu deju' bain tsangue keewaandetsuyu.