5
Dera' keenguemulaaujchanu puinu dejuve.
Mun Jesúsya, Dioschi Mi'ke' Kayamuve tya' keenguemu ju'ba, uwain Diosa' nave; tsenmin mun ma apanu estyamushu juntsaa, naa ya' nalanu bain tsaren estyanu juve. Tsaju' lala Diosnu estya', ya naa naakidei tiñuba tsangue demeenguishu juntsaa, naa Diosa' nalanu bain tsaren estyanduba mideeyu.
Lala Diosnu estyanuya ya naa naakide tiñuba meenguenaa juve; tsenmin ya naa naakidei tiñuba juntsala tsa tsanguenu taaju' dejutyuve, matyu Diosa' na jun mityan entsa tusha tiba firu' jumulanu puimu juve. Tsenmin lala keenguemu dejutaa entsa tusha tiba firu' jumulanu puimu deeyu. Tsaju' mun uwain Jesúsya Diosa' Nave tya' keenguemu ju'ba, juntsaya entsa tusha tiba firu' jumulanu puimu juve.
Dios ya' Na' mitya pamuwaami.
Jesucristo lala' junga jave ti' keewara señas jumulaya pi bain, asa bain judeeve; tsaju' piren jujutyu', pi, asabaa* pi asaba titu, pure' chachilla entsangue aseetanguemu deeve: pinu laapu' pamiya Jesús mungaramuwaañu, juntsanu laapu' pataa tsandimu deeve; tsenmala asanu laapu' pamiya Jesús tutamuwaañu, juntsanu laapu' pataa tsandimu deeñu aseetanguemu deeve. juve. Tsenñu Espírituren entsaive timu juve, tsenmin Espírituya anbutityu juve. Uwain Jesúsya Dios eeñu jamuve ti' keewaamula pema dejuve: Espíritu bain, pi bain, asa bain, tsejtu entsa pema jumula ma pensaa judeeve. Uwain lala, main veela' mitya depañuba meenguemu deeyu; tsaashu juntsaa, Diosa' palaanaa kayu meenguenuu dejuyu, yachee kayu bale palaa juñu, tsenmin yaa ya' Nanu laapu' pamuwaañu' mitya. 10 Mun Diosa' Nanu keenguemu ju'ba, Dios ya' Nanu laapu' patu naatiñuba keenguemu juve. Tsaaren mun Dios naatiñuba keenguityushu juntsaa, Diosnaa anbutimu kurentsuve, matyu Dios juntsandi' ya' Nanu laapu' pañu palaanu keenguityu' mitya. 11 Tsen, ¿Dios ya' Nanu laapu' patu tyee mijakare' pañanga? Entsaa mijakaave: Diosya lalanu naa-uwanuba yaba ura' chunuu tireve, tsaaren naa-uwanuba Diosba ura' chunuu jumiya ya' Na' mityaa tsainuu jumi. 12 Tsaju' mun Diosa' Naba buunashu juntsaa, naa-uwanuba Diosba ura' chunuu juve, tsaaren mun Diosa' Naba buunai'shu juntsaa naa-uwanuba tsana chunuu jun jutyuve.
De-insha palaa
13 Ñullanu, Diosa' Nanu keenguemulanuya entsa piikentsuyu, tsenmalaa ñullaya naa-uwanuba Diosba ura' chunuu deju' bain mijanudetsu. 14 Lala uwain keengue' Diosya tiba tsanguenu tsuve tenna dejushu juntsaa, tyee yanu depa'ñuba yaa kuwamu juve, yachi bain tsangueñu urashu juntsaa. 15 Tsaju' lala ti depa'ñuba Diosya meetu uwain kuwamu juñuba mide' mitya, lala ti depake' bain uwain kanbera kenu dejuyu tya' dekeenayu.
16 Tsandenna ma naatala tsai peyainuu jutyu ujcha kentsushu juntsaa, ya' mitya Diosba kuinda kide; tsenmala Dios juntsa naatalanu naa-uwanuba yaba ura' chunuu mandirenu tsuve, uwain tsai peyanuu jutyu ujchanmalaya. Tsaaren tsai peyanuu jumu ujcha' mityaya Diosba kuinda kenuu juve ti' laapu' paindyuyu. 17 Uwain tiba firu' keñu jumula ujcha deeve, tsaaren mantsa ujcha jumulaya tsai peyakaakenuu jutyu bain dejuve.
18 Tsenmin lala mideeyu, munu bain Dios ya' na juu tiremunuya ujcha kiiken chutyu deeñu bain, tsenñu Diosa' Na, Jesúsya yalanu washnamu juve, tsenmala firu' jumu bain tibanguenuu jutyuve. 19 Lalaya mideeyu naa Diosa' chachi deju' bain, tsenmala kumuinchi vejanlaya firu' jumuchee uuden in dechuñu bain. 20 Tsenmin mideeyu naa Diosa' Na engu jatu, lalanu aseetaju tire', uwain Diosnu keemijanuu tireñu bain. Tsenmin lalaya uwain anbuda jutyubaa debuunayu, ura patiñuya, ya' Na Jesucristoba. Tsaju' yaa uwain Dios juve, tsenmin naa-uwanuba Diosba ura' chuwaanuu jumuve.
21 Keranguenu mijantsumu chachilla, tujletyu' chi dyuslanu keenguenu kityudei.

*5:6 pi asaba titu, pure' chachilla entsangue aseetanguemu deeve: pinu laapu' pamiya Jesús mungaramuwaañu, juntsanu laapu' pataa tsandimu deeve; tsenmala asanu laapu' pamiya Jesús tutamuwaañu, juntsanu laapu' pataa tsandimu deeñu aseetanguemu deeve.