Tesalónicasha keranguemulachi
Pablo' pilla kiika main
1
Ura' dejusa tindu
Lala, Pablo bain, Silvano bain, Timoteo bain entsa kiika ñullanu Tesalónica pebulusha kerangue' waku wakudimulachi piikendetsuyu, ñulla Dioschi bain, Bale Ruku Jesucristochi bain deju' ma bulu juu chumulanu. Dios ñullanu estya' keeware', tiba bulla jutyu ura' dechuwaasa tenve.
Tesalónicasha keranguemulanaake ura' dekeñuba
Naa-uwanuba Diosba kuinda kendu ñullanu tengaya jujuutu, kumuinchi ñulla' mitya Diosnu yuj urave tiitindetsuyu. Naa-uwanuba lala' Apa Diosa' ajuusha ñullanu tengaya juju deeyu, ñulla keenguemu deju' tiba uraa kiidekiñu, estyamu deju' ti taawashaba kiidekiñu, tsenmin uwain Bale Ruku Jesucristo tsanguenu tsuve tenna deju', yanu washna' tsaaren jindetsuñu' mitya bain.
Keranguemu naatalala, Dioschi estyanu chachilla, naa Diosya ñullanu ya' chachi detirenu mi'ke' kañuba lala mideeyu, matyu lala ñullanu Diosa' mika ura kuinda mijakaatu, ne palaachin pati'mujchi Espíritu Santo tsanguikaañu, naa tiba tsamantsaa ke' keewara juula bain deke' keewaayu, uwain keengue' tsanguendu. Tsenmin lala naa naadejuñuba ñulla tsaanu katataa mijamuwa deeve, lala tsanguendu ñuichi uraanuu kendaa tsanguendetsuñu bain.
Tsejtu ñulla veta' pensa deke', lala naadejuñuba juntsaa tiya deive, Bale Ruku naajuñuba tsangues jijiindu. Tsejtu naa taaju indu bain, juntsa mijakara kuindanu sunden demeenguive, Espíritu Santo naake sundyawaamu ju'ba tsangue sundyawaantsuñu. Ñulla entsaitaa, naa Macedonia tusha bain, naa Acaya tusha bain keenguen chumulanu naa naaju chunuu juñuba tsangue dekeewaave. Tsenmin ñulla' mityan Bale Ruku' kuinda ne jundalan mijaindetyu', ñulla Diosnu naake keenguemu deeñuba juntsa kuinda nukaba demija deiñuve. Tsa deeñu' mitya, lala yalanu kayu tiba manbatinuu meneste dejutyuyu. Tsenmin nuka bain chachilla kuinda ke', lala ñulla' junga dejañu, ñulla naake ura' mikamuwa deeñu bain, tsenmin naaketaa chi dyusnu demandyaiketu, uwain chumu Diosnaa dekeengue', yachee tiba kiikemu detiyañuba yalaren papadetive. 10 Tsenmin ñulla, Diosa' Na Jesús peyañuren Dioschi mangujtamu Jesús, selusha pu' tusha maanu juve tya' dekeenañu bain kuinda kiidekive. Jesúsya, naa chachilla bene kavitu i' taaju inuu dejuñuba, lalanuya livee kemu juve.