4
Naaju chuñaaDios uutyamuñu bain
Keranguemu naatalala, Bale Ruku Jesúsnu paka', ñullanu entsaaya kide tindetsuyu: lala ñullanu Dioschi naaju chuñaa urañuba yumaa demijakaañu, ñulla naaken dechu'ba kayu malumere tsangues jintsudei. Ñulla yumaa mideeve, lala ñullanu Bale Ruku Jesús' mitya dewandi', naakenu juve detiñu bain. Diosya ñullanu yachin juuya dechu', na'baasa tsa tsa-in dechutyusa tyave, matyu main main lu'tsa' shinbuba* lu'tsa' shinbuba tityumujchi, lu'tsa' bulu ti' aseetanguikara bain junu juve. naake deechu' chunuu juñuba tsanguen dechu', ujcha lainuu kityu', Dioschi ura' kurainuuya ken dechu', Diosnuya keranguityu, tsenmin Diosnu kerajtu chachilla tsaa, mika firu' pensa deju' naakemu deeñuba, ñullaa tsanguen chutyudei. Tsaju' mu bain entsaatalaya vejan keranguemu naatalanu firu' kikenuu kityudei. Lala ñullanu yumaa wandi'ba detyeesu Bale Rukuya entsangue' firu' kemulanu taaju iwaamuve, matyu Diosya lalanu yachi firu' kuraa jumu ken chunu mikaindyu', lalanu yachin juuya dechunu mikave. Tsaju' mun entsaa mijakaranu meenguityu' bain, cha' rukunaa meenguindyuu jutyu', ñullanu ya' Espíritu Santo kuwamu Diosnaa meenguindetyuu juve.
Tsenmala keranguemu naatalaatala veta' veta' estyanutalaya ñullanu piikenu menestejtuve, ñulla Dioschin yumaa demijakarave veta' veta' naa-i estyanuu juñuba. 10 Tsejtu ñulla kumuinchi vejan keranguemu naatalalanu Macedonia tu kuraa chumulanu yumaa tsanguendetsuve. Tsaaren keranguemu naatalala, naa ñulla tsanguendetsuñu bain, kayu estya' keewaren dechusa ti' pandetsuyu. 11 Tiba bulla jutyu ura' chudei, veelanu bulla ken chutyu', ñulla' tyaapachi kenu taawashanu pensaa deju', lala naadetiñuba juntsaaya ken chudei. 12 Tsanguen dechunmalaya keranguityu chachilla ñulla naaken dechuñuba keena' balenguunu dejuve. Tsejtaa ñulla ti' mityaba veelanu menestee jun dejutyuve.
Bale Ruku maanu juve.
13 Keranguemu naatalala, pemulanu laapu' panmalaya naa naajuñuba ura' demijasa tenve, tsejtaa ne veela tsaa bene tyee inuuñuba mijdetu', ñui bain juntsangue llakinguiiken chui'nudetsu. 14 Lalaya uwain Jesús peyaturen mangujtañuba keenguemu deeshu juntsaa, tsaren Jesúsnu keenguen chu' peyamulanu bain Dios mangujte' Jesúsba bulu chukaanuu juñuba juntsa bain keranguenuu dejuyu. 15 Tsa' mitya Bale Rukuren tsandimuwaañu, lala ñullanu entsaaya mijakare' pandetsuyu: lala Bale Ruku majangama chumulaya yaba wa'dinu, peyamulanu pullai ajke' jinu dejutyuyu. 16 Juntsa uranu Bale Ruku uudengue' pañu meeja', aa bale anjee pan tsandinu tsuve; tsenmin Diosa' tyujtyu pakaanu uranu Bale Rukuren selusha pu' pajanu tsuve. Tsenmala Cristonu keranguen chu' peyamulaya ajke' mangujtanu detsuve. 17 Tsenñu lala peyai'mujchi chumulaya yaiba ñivijchasha mabuudinu kaya' ji' Bale Rukunu katajinu detsuyu. Tsejtaa naa-uwanuba Bale Rukuba tsananu detsuyu. 18 Tsa' mitya entsaa kuindaa kiideke', veta' veta' sunden pensa manguwan chudei.

*4:4 lu'tsa' shinbuba tityumujchi, lu'tsa' bulu ti' aseetanguikara bain junu juve.