12
Kipiiñu-i' katara bain, bene tyee inuuñuba wandya bain
Mu bain ne maali naaju'ba tsandi dajkeeware' patu tiba uraanuu ityu deeve. Tsaañu bain inu Bale Ruku keewaañu, iya kipiiñu-i' tiba katañu jumulaa depa' daj keewaanuu juyu. Cristonu keengue' jimu ma rukunu iya kerayu, tsenñu juntsa ruku selu aa kai'sha kaya' jiñu yumaa 14 añu juve. Tsaaren naa juntsa unbere ya entsaa chachi juuren kaya' jiñu bain, naa aaman juuya kaya' jiñu bain juntsaa mijtuyu, Diosren miive. Tsaaren pa'bandyeeshu (naa juntsa unbere ya entsaa chachi juuren kaya' jiñu bain, naa aaman juuya kaya' jiñu bain juntsaa mijtu ju', Diosren miiñuba, juntsaa miyu) yaa tsaa selusha naranainsha takaive, tsejtu jungaa munuba wandyajtu palaa jumu, matyu naaju chachillanuba wanditinuu jutyu palaa meeve. Tsaañu iyaa tsaa unbere' mityaya dajtyanuu ju'ba, maaliya dajtyanuu jutyuyu. Tsaju' inu dera putyundennu juutalaa laapu' panu tsuyu. Tsaaren naa iya maali daj pa'ba yuj iiñuu jutaa tsandin jutyuyu, iya anbutindyu' ura' pandaa tsandintsunu ju' mitya; tsaaren tsandin jutyuyu, tsenmalaa chachilla iya malumere tyee kiiken chumuñu bain, tsenmin iya tyee pan chumuñu bain juntsanu pullati kure' pensangui'nudetsu. Tsenñu iya juntsaa kata' kerajtunu keewaramu ju'ba tsamantsa dajtyaa tiyai'nutsu, in bulunu ma pu lluidin tsaiñu mika taaju kentsuyu, matyu tyeeba Satanáschi eeñu jumaa inu ja' taaju iwaantsuve. Tsenñu iya Bale Rukunu juntsa taaju iwara mangade ti' pen bijee payu. Tsenñu Bale Ruku inu entsandive: Iya ñunu estya' keewara jumaa kayu baleve; ñu dera putyundyanmalaa iya naakenuuñuba kayu entsai katawamuve, tiwa. Tsa' mitya inu dera putyundenguen mityaa kayu dajtyanu tsuyu, tsenmalaa Cristo tyee kemuñuba in mitya kayu entsai keewaranutsu. 10 Tsaju' naa Cristo' mityaa dera putyuuñuu ju' bain, defiru' pañu bain, tiba meneste juu chu' bain, na'baasa kenu bendaa dekiñu bain, tsenmin naa naaken tsandenna chu' bain sunden juyu. Tsaju' naa-uwanaa inu dera putyuuñu tenñuba, juntsa uwanaa kayu dera juuñuu ju' tiba dekenuu juyu.
Pablo Corintosha chumukeranguemula' mitya pensandyami.
11 Ma yujka naati pa' dyanuu juñu bain iya juntsandi' dyaiyu, tsaaren ñullaa inu tsandikaanuu dekive. Ñullaa inu laapu' pa' ura' patinuu dejunuren tsa detityuve, matyu juntsala Jesús' mitya kuinda kenu lara' eramu deeyu tikayamula, tsamantsa deeyu tyamula naadeju'ba inu pullaa dejutyuve, ura pañuya, naa iya tiba juñu jutyu' bain. 12 Naa inu tituba firu' kendetsuba jei kidandai paijtyu' tsaikutindaa, naa Diosyaa tsanguekaantsuve tyainuu bain, keenbashiinuu ke' keewara bain, tsenmin tiba tsamantsaa ke' keewara bain ñulla' ajuusha tsa tsangue deke' puiñu jumulaa naa iya ura uwain Jesús' mitya kuinda kenu lara' eramu juñuba keewara deeve. 13 ¿Ti' mityaa ñullanu vejan kerangue' waku wakudimula juuñungue kiikityu juwa? Iya ñullanu tiba pake' bulla kityu juwaaju' mityaa, ñullanu yaiba paree jungue kiikityuwaayu. Iya entsanditu ñullanu yujpewaanuti pa'bandiñuya, entsa' mitya inu kuipa faawaakenuu kityukai.
14 Ñulla' junga entsaba pen bijee janu jutu maanun jutyunayu, tsejtu entsa bijeenu bain ne ñuichi washkekutinu jutyu' bulla tyawaakenuu jutyu maanu tsuyu. Tsenmin ñulla tyee detañuba iya juntsaa mi'kes nendyuyu, iyaa ñullanaa meneste nentsuyu; matyu apalaa ya' kaillachi lushi mi'ke' wa'kaanuu dejuve, ne ya' kaillaa ya' apalachi lushi mi'ke' wa'kaanuu dejutyuve. 15 Tsenñu' mitya iyaa ñulla' mitya ti ta'ba millangaanu tsuyu, tsenmin iya ñulla' mitya tyeeba inuu jushu juntsaa tsainu tsuyu. Tsejtu iya ñullanu kayu estya' keewarenmalaa, ¿ñulla inu kayu jayun estyainuu dejuyu?
16 Uwain iya ñuichi washa' ne bulla tyakaapukemu jutyuñuba ñulla mideeve. Tsenñuren mantsa chachillaya iya entsangue' bibu' ke' anbuda keranguikaataa ñullanu taanguentsuve detive. 17 ¿Tsejtu iya aangu ñulla' junga eeñu chachillanaa tsangue' taanguikaakeñunguiwa? 18 Titonaa, ma keranguemu naatalaba ñulla' junga maja' keede tiyu. ¿Tsejtu Tito jataa ñuichi tiba depake' kan? ¿Lala pallu jumula main naakes neñuba kamain bain tsaren kes ne' juntsa pensaren dejutyuwa? 19 Ñullaya lala entsangue' firu' dekituren, tsanguindetyuyu ti' u'tandindetsuve tya'ba intsulaa tenve, tsaaren tsa jutyuve. Tsa jutyu', lalaya Diosa' ajuusha pan tsandindetsu', Cristo' chachi jutu naatinuu juñuba tsandi pandetsuyu. Tsaaren estennu keranguemu naatalala, tiba entsaa i' pullantsumiya kumuinchi chachillanu ura' keenguemu tirenaa tsaive. 20 Tsaaren aangu ñulla' junga jatu, ñullanu naaju katanu tenñuba tsaa dekatawatyu'ba juchu deeve pensa juyu; naa ñui bain inu naaju dekatanu tya'ba tsaa katatyu'ba junu dejuve. Ñuitala vinbaa dejuna' bain, kishtyaa dejuna' bain, ajaraa dejuna' bain, esaa dejuna' bain, na'baasa kuinda mere' mawandin chuna' bain, ne jatsa' kure' paviyaken chuna' bain, dajtyaa dejuna' bain, tsenmin tituba firu' kiiken chulaa tenve. 21 Tsaju' entsa bijee ñulla' junga maja' bain, ñulla' ajuusha Dios inu mayujtyawaañu warendi'bandinu juyu tenve, matyu pure' ñulla kaspele ujcha landun chaikama tsaa jindetsu', naa veta' pensa bain manguendetyu', Dioschi firu' kurainuu bain kendetsu', naa na'baasa bain tsa tsa-in chundetsuñu' mitya.