2
Anbuda mijakaamu mashturula
Israel chachilla' kejtsapala anbutitun Diosa' mitya pamu ruku deeyu timula bain juwa deeñu, naa ñulla' kejtsapala bain anbukuinda mijakaamu mashturula faanu detsuve. Tsejtu dus tsangue', yala' tiba urajtu pensa kuinda jumularen ñullanu demijakare', naa yalanu livee ke' mangamu aa Bale Rukunu kundaa palaa juu bain depa', jei taaju i' pullainuu tiyanu detsuve. Tsenñu pure' chachilla demeengue', yala naake na'baasa kes nemu deeñuba tsanguenu dejuve, tsenmala yala' mityaren keenguemu chachillanu na'baasa depa', yala naaken dechuñuba urajtuve ti' na'baasa pan chunu detsuve. Tsejtu yalaya tiba aa tadinu tene tyaimu de' mitya, ñullanu anbutituren ura' patiñundi' keenguikare', ñulla' lushi kantsunu dejuve, tsaju' juntsaa chachillaya uwain taaju inbera inuu dejuve, matyu yalaya kaspeleren taaju inuu kuipa faawara de' mitya.
Uwain Diosya yachi mantsa anjeela ujcha delañu, ne juntsalanu taaju iware' puitendyuu jutyu', taaju insha dekepu' yajurunainsha peesu depu' tsangaave, tsejtaa bene taaju puiwaanu malu janmala yalanu kavitu dekenu. Tsenmin naa Noé' tinbunu chumu chachillanu bain Dios taaju de-iware' puitendyuu jutyu', pi debu'wareke' piremuwaave juntsa ujcha lan chumu chachillanu, tsejturen Dios Noénuya livee ke', naa mandishpai chachillanu bain yaba bulu livee kive. Noéya naake ura' ken chunuu juñuba juntsanguenu kuinda mijakaamuwaami. Tsenmin Diosya naa Sodomanu bain, naa Gomorra pebulunu bain millangue dellu'kaware' tsaa ju'pe tene tirekive; tsanguitaa mijapetse kityu', firu' ken chumu chachillaya juntsainu dejuve ti' keewaave. Tsaaren Lotnuya junu livee kive, yaa Dios naakesa tyañuba tsanguen chumu ju', juntsa chachilla firu' kiikendetsuñuba, yaa tsanguendyai'tu, yala' mitya llaki pensaa chumuwaañu, tsenmin entsa ruku, Dios naakesa tyañuba tsanguen chumuya, yaiba bulu chutu, yala malumere titi firu' kiiken dechuñuba juntsa keekeena' bain, tsenmin naati firu' pan dechuñuba juntsa palaa bain meren chu' bain, ya' tenbukashaya mika llakinguen chumuwaañu' mitya. Tsaju' Bale Rukuya entsaataa, mun uwain ti' mityaaba naaken tsandyan chu' bain, yanu keenguen chumulanuya livee kemu juñu keewarave, tsenmin firu' ken chumu chachillanuya taaju de-iwaren tanamu ju', kavitu dekenu malunu taaju de-iwaanuu jumuve. 10 Tsenñu yala Dioschi firu' kuraa jumula naake kendya'ba tsanguen dechu', bale rukulanu balenguren chutyu chachillanuya Bale Ruku vejanlanuba pullake taaju de-iware' puitenu tsuve. Tsenmin yalaya pañu meetyu deju', tituba kedandaa deju', munuba jela putyu bulla pas nenun pensaa deju', selusha ti pudeelanuba jela putyu kentsure' pamu deeve. 11 Naamika anjeelaya juntsa firu' chachillanu kayu pulla deju' tsandinuu deju' bain, anjeelaya selusha ti pudeeba jumulanu Bale Ruku' mitya tsandi' kentsure' patyu deeve.
12 Entsa chachillaya animaa juuñuu, aseeta dejutyu', tandiyanchi ne chunamu deju', tutantsumi nakaya' chumu animaa juuñuu ne judeeve. Tsaju' tyee panduba aseeta jutyularen kentsure' pamu deju', yai tenen tutainuu tiyanu dejuve, 13 tsejtu yala veelanu naake taaju iwaamu deju'ba yai bain tsai taaju ma-inu detsuve. Yalaya naa mandala bain tiba urajtu kiiken chutaa sunden chuyu tyamu deeve. Tsejtu yalaya yujtyainuu kiikemu deju', jaiba urajtu juu kiikendetsu'ba, yuj bibu deju', ura' tyatyaimu deeve ñuiba buluren panda fiveten pu' bain.
14 Yalaya naaju supulanu kere' bain tsainu tya' mujkeetyumujchiya puityu deeve; tsa deju' naa-uwanuba ujcha latintsumu deeve. Tsejtu pulu' pensa jutyulanuya tsangue' ujcha kikaamu deeve, tsenmin ti bain aa tadinun tyatyaimu deeve. Tsa' mityaa yalaya Dioschi firu' iwaraa chachilla deeve. 15 Yalaya Diosnu mameenguityu' urajtu kiideke' tupiya' neiñuu indetsu', vee miñushaa nen tsaindetsuve. Tsejtu Bosor' na, Diosa' mitya pamu ruku Balaam naaju' firu' kenu ke' lushinaa kayu aa mutya' kanu kemuwaañuba yai bain tsangues jindetsuve. 16 Tsaaren naa Balaam yujkaaba ju' ken tsanguentsu'ba, ya' ujcha' mitya nepakayave; tsejtu patyu animaa, bui tanemu animaaren, yanu palaachi ma patiñu meetu, firu' manguen chun jutyuu tiyamuwaave.
17 Tsaju' juntsa mashturulaya pi putyu pusu juuñu deeve, tsenmin waa ñivijchaaba ju' ishuwachi juya' jin tsa tsaimu deeve. Tsa deju' yalaya tsamantsa yapijurunainsha tsananuu kuipa puu dejuve. 18 Naa-uwanu pa'ba tsamantsa aawandya' pamu deju', pai'ñuba ne uraa palaa bain pamu deeve, tsejtu naake firu' kiiken chumu deju'ba tsandya' depa', junu meenamulanu tsa mannu tyaa mandiremu deeve, naamika yala tituba firu' ken chumu deju'ba wajtutalan tsa manguen chun jutyuu detiya' jindetsuñu bain. 19 Veelanuya tichiba bulla jutyu nejuu chuwaanu tirenu dejuyu tiitimu deeve, naa yalaren firu' kiikenchiya tituba uuden in chunañuu deju', yalanu ujcha kikaanu pensa naakesa tyañuba tsaaya kiikes jindu bain, matyu mu bain muchi benga' tyulla'ba juntsachee uuden juu chunu tiyamu deeve. 20 Tsaju' mu bain lalanu livee kemu Bale Ruku Jesucristonu keemija', entsa tusha Dioschi firu' kuraa jumulanuya mantyu tiyaturen, juntsa firu' kiikenu jumuchin mangayaiñuu-i' tsanguen chumu mandiyashu juntsaa, uwain kaspele naaju'ba kayu juntsanu pullai kuipa tiyanu tsuve. 21 Tsa' mitya yala juntsainaaba jushu juntsaa, Dios naakesa tyañuba tsanguen chunu tirekaamu kuindanu keemijamu tiyai'taa kayu uraaba juchuve, Diosren tsa tsanguidei tiñu demijakara'ba juntsanu manbaka' miji' meenguityuu mandiyanuushu juntsaa. 22 Tsaaren yala juntsa deiñaa yumala entsandimuwa deeñu juntsaa puive: “Kuchaya ya' kacharen mafimuve, tsenmala ku'chiya challaren pipeeke'ba pijpaashan mavimuve”, * Proverbios 26.11 timu deeve.

*2:22 Proverbios 26.11