Timoteochi
Pablo' pilla kiika pallu
1
Ura' chusa tindu
Iya Pablo, Diosren tsaa mutyañuya, Jesucristo' mitya kuinda kenu lara' eramu ruku juyu, tsejtu lalanu Jesucristo' mityaren Dios uwain chuwaanbera kenu tsuyu ti' tsandipamuwaañu, juntsa wandis neneimu ruku juyu. Timoteonu, keenguemu in estennu na juuñuu jumunu, entsa kiika piikentsuyu. Lala' Apa Dios bain, Bale Ruku Jesucristo bain estya' keeware', tenbikere', tiba bulla jutyu sunden dechujtisa.
Jesucristo naa naakeura' keñu bain
Naa-uwanu bain Diosba kuinda ke' ñunu tengaya jujuuyu, tsejtu ñu' mitya naa mandala bain, naa kepe bain Diosnu yuj ura' kive tiitiyu. Tsenmin in tinbu aa-apa millala tsaa ju', i bain yala naake meengue' yanu aawa kure' keewaamu deeñuba i bain tsaren kentsu' tenbu' pensa tiba firu' jutyu tsanguentsuyu. Ñu waamuwaañuba chaiba tengaya ju', ñunu mangatanu tenve, tsai' ñuba mika sunden manbuinu tenñu. Tsenmin naa ñu uwain Diosnu ura' keenguemuwaañuba tengaya juyu. Ñu' aa-mama Loida, ñu' ama Euniceba ajke' tsaawa deeñu, ñu bain uwain tsaa ju' ura' keenguemu juve pensa juyu.
Tsaju' iya ñu' mishusha ta'kañu, Dios ñunu naajusa tya' bain tsanguikaanuu tireñu, ne ñeeba juñu aa mallu'waren tsa tsanguisa tenve. Matyu Diosya jeetyawaamu espiritu juuya lalanu kuwaindyu', tsamantsa pude jumu, naa munu bain estyawaamu, tsenmin lalanu maaliren tyee urajtu kiikenu tyamu ju'ba juntsa tsanguityuu tirekaamu espiritu juuya kuwave. Tsa' mitya lala' Bale Ruku naajuñuba ya' mitya papatinu yujtyatyude, tsenmin naa in mitya bain yujtyatyude, naa iya Jesús' mityaa peesu puñu bain. Tsaju' Diosren ñunu naajusa tya'ba tsaa tire' dera kuwantsuñu, Diosa' mika ura kuinda' mityaa taaju i' puinuu junmalaya, ñu bain taaju i' puinuu jude. Diosya lalanu livee ke' yachin juu chachi detirenu mi'ke' kave. Tsanguetu ne lala tyeeba uraa kiikemuwa deeñu, juntsan mityaa tsanguindyuve; tsanguemiya Diosya naa entsa tuba jutyunu uwanun lalanu Jesucristo' mityaren tsamantsa estyamuwa' mitya tsanguenuu juwaataa tsanguive. 10 Tsejtu challa lalanu livee kemu Jesucristo jañaa, juntsa mika estya' keewara entsai katawave, tsejtu tu'kaamu jumunu pulla', ñillu dangaakiñungue', Diosa' mika ura kuinda' mityan naa-uwanuba chuwaanuu tireve.
11 Tsejtu Dios inaa juntsa kuinda tsandis neneide ti' uudengue', Jesús' mitya kuinda kenu lara' eramu ruku tiremin, mashturu tireminguive. 12 Tsejtu juntsa' mityaa iya tiba entsaa taaju de-i' pullantsuyu. Tsaaren naa tsaindu bain juntsan mitya yujtyanu jutyuyu, matyu iyaa munaa kerangue' keena'ba nara mi' mitya, tsenmin Dios inu Jesús' majangama washkes jintsunu juve tenna juyu.* Dios inu Jesús' majangama washkes jintsunu juve tenna juyu tityumujchi, Dios yachi mika ura kuinda inu kuwamuwaañu, Jesús majangama kemishti' ya' kuinda deechu' mijakaras jintsunu juve tenna juyu ti' aseetanguikara bain junu juve.
13 Iya naa naake mijakaamuñuba juntsaatalaa keetadi' tsa tsanguide, tsenmin lala Jesucristo' mityaren ya mika aa ura' kiñu, Diosnu keenguenutala bain, naa estyanutala bain naa naaken chunuu juñuba tsanguen chude. 14 Tsenmin juntsa tsamantsa naraa kuinda Dios ñunu veelanu mijakaasa tya' kuwañu, lalanu chumu Espíritu Santo tsanguemishtiñu, deechu' mijakaade.
15 Ñuya yumaa mive, naa Asia pruvinsiasha keranguen chumu chachilla kumuinchi inu demanbaka' mijideiñu bain, tsejtu juntsai' mavelamulaba, naa Figelo bain, Hermógenes bain juve. 16 Bale Rukuya, Onesíforo' bululanu tenbityasa; yaa pure' bijee inu masundyawaa jamuwaave, tsenmin naa iya peesu puñu bain juntsan mitya ne yujtyai bain ityuwaave. 17 Tsa jutyu' naa-inga, ne yujtyaiba iinuuren yujtyatyu', nei'ba enu Roma pebulunu vijamin, naa lekabangui'mujchi inu mi'ketintsu' katanbera kemuwaave. 18 Tsa' mitya kavitu dekenu malunu Bale Ruku, yanu ya' ajuusha tenbityasa tenve. Tsenmin juntsa unbereya lalanu Éfeso pebulunu naake uraa kemuwaañuba ñu bain nara mive.

*1:12 Dios inu Jesús' majangama washkes jintsunu juve tenna juyu tityumujchi, Dios yachi mika ura kuinda inu kuwamuwaañu, Jesús majangama kemishti' ya' kuinda deechu' mijakaras jintsunu juve tenna juyu ti' aseetanguikara bain junu juve.