2
Naa iya ñulla' mitya bain, naa Laodicea pebulunu keranguemula' mitya bain, naa veela inu kerajtu chachilla' mitya bain tsamantsangue dera' kentsuñuba demijasa tenve. Iya entsangue dera' ken chumiya ñulla' pensa sunden mandiya' demiisa tenñaa tsanguentsuyu, tsejtaa ñuitala estya' keeware' buluu dechu', naake aseetanguenuu juñuba juntsai detiya' deechu' demijasa tenñu, tsejtaa Dioschi tyee munuba wandyajtu juwaañuba juntsa narake aseetanguenudetsu, ura pañuya Cristonu laapu' pañu kuindaa juntsave, tsaju' naa-i aseetaju tiyanu juu bain, naa-i mi tiyanu juu bain ya' mityaa juntsainuu dejuve. Entsandi' ñullanu pamiya naa mu bain ñullanu uumerati pa' anbukuinda dekeranguikaatyusa tenñaa tsandintsuyu. Tsaju' naa iya ñulla' kejtsapala putyu' bain, in aamaya ñulla' junga puve, tsejtu mika sunden juyu ñulla deechu' deju', uwain Cristonu bain naake ura' keengues jindetsu'ba tsaaren jindetsuñu.
Cristo kasa chachi juu tiremu.
Tsaju', ñulla Jesucristonaa ñulla' Bale Ruku juu tiremiya, yachi naaju chudi' jintsunuu juñuba juntsaa jintsudei, tsejtu cheeba ju' yanu telele eekiñu deju', ura' keengues jindu dera' chunañuu jintsudei; ñullanu naake demijakaañuba juntsaa jindu, tsenmin naa-uwanuba Diosba kuinda ke' tiba yuj ura' kive tiitindu.
Tejan keena' jaiba depashkatyu', naajulaa Cristo' kuinda jutyu' ne chachilla tyee ken chumu deeñuba juntsaatalaa depa', naa entsa tusha firu' kikaamu espiritulanu bain meenguemu deeñu, yaichi anbutikayanu kityudei.* firu' kikaamu espiritulanu bain meenguemu deeñu, yaichi anbutikayanu kityudei tityumujchi, ti ajke' uuden jumula mijakaamu deeñuba juntsachi anbutikayanu kityudei ti' aseetanguikara bain junu juve.
Tsaju' Cristo chachi tiya' nakayañu, Dios naaju tsamantsaa juñu bain, Cristaa chaiba juntsaa juve. 10 Tsenmin ñulla Cristoba buunataa ñuichi tiba milla dejuve, matyu Cristaa naa pudee ta espiritulachi bain, naa bale rukulachi uñi juñu' mitya. 11 Tsenmin ñulla Cristo' mityaa Dioschi señas iiñuu dejuve, tsaaren chachilla naake señas kemu deeñuba juntsaa dejutyu', Cristonu dekeenguiñu lala' ujcha kenu pensa manguendyan jutyungue tiretaa, Dios lalanu yachi señas kikeñuu kive. 12 Tsenmin ñulla mungaramee Cristoba bulu menaiñuu de-ive, tsejturen yaba buluren mangujtaiñuu de-ive, ñulla Cristonu mangujtemu Diosa' pudeenu dekeengue' mitya. 13 Tsenmin ñulla kaspeleya ñulla' ujcha' mityaren peyaañuu juuwa deeve, ñulla judío dejutyu', ñulla' ujcha kiikenu tyanu pensa naakekaanu tyañuba tsanguen chumu de' mitya; tsaanuren challaya Dios ñullanu Cristoba bulu chunu tireve ya' mityan ñullanu ujcha manbitsaatu. 14 Diosya naa lala deneenave tiñuu jumu kiikanu bain yaa paangue' tiba jutyungue tireve, Cristonu lala' mitya kuusanu tu'vikaatu. 15 Tsanguetu naa pudee ta espiritulanu bain, naa mandanguen chumu espiritulanu bain, Dios Cristo' mityaren tsaa balejtu jungue dekure' keewaave, yalanu pulla', peesu chachi juu shilingue de-uikare' miya' ji' keewaren tsanguikaatu.
16 Tsa' mitya naa judío chachillaya tsa tsanguemu deeñuren, ñullaa tsa dekityu', ne ti fidekiñu' mitya bain, ne ti kujchi dekiñu' mitya bain, tsa jutyu'ba, añumee ti fandangu kenuu juñuba ñulla tsa deki'ñu bain, naa kepe pajta kasa mafaañu' mitya fandangu deki'ñu bain, tsa jutyu'ba, naa saaduma lekanu malu juuñuba ñullaa tsa deki'ñu bain, ne muba ñullanu paviya deti' na'baasa depatyusa. 17 Tsaju' entsa ti bain jumulaya jangumanashu juntsa juuñuu tene judeeve, tsaaren Cristonaa tiba naaju'ba entsai katawamu juve. 18 Naa ñulla tyeeba kakenuu dejuñuba, ne mu bain tenbityamu juuñungue keeware', anjeelanu aawa kure' keewaamu deju', naa kipiiñu-i' tyeeba kata' pamu deeyu tya', ne cha' pensachiren tsamantsa miyu tya' dajtyamula' mityan tenbityamu juuñungue keeware', anjeelanu aawa kure' keewaamu deju', naa kipiiñu-i' tyeeba kata' pamu deeyu tya', ne cha' pensachiren tsamantsa miyu tya' dajtyamula' mityan tityumujchi, juntsa chachilla tsaaya Diosnu tenbiyake keeware' aawa kure' keewaamu deju', anjee juuñunguenu tya tyaimula' mityan ti' aseetanguikara bain junu juve. ne ñulla tiba kan jutyuu tiwaranu de-ityusa. 19 Yalaya mishu juuñuu jumu, tsenmin kumuinchi bulunu deenawaamu Cristochi uuden juu dejutyuve. Cristaa kumuinchi bulunu tiba detyuipuna' buunanuu tire', veta' veta' ura' iinuu tiremu juve, tsaju' deelaware' bulunu tyuipunakare', Dios naajusa tyañuba juntsangue awakare' jintsumu juve.
20 Tsaju' ñulla Cristoba bulu peyaiñu de-i', yumaa entsa tusha firu' kekaamu espiritulachiya firu' kikaamu espiritulachiya tityumujchi, ti ajke' uuden jumula mijakaamu deeñuba juntsachiya ti' aseetanguikara bain junu juve. uuden juu dejutyuve. Tsaaba ¿nejtaa ñulla chai bain entsa tusha chumula naakemu deeñuba tsanguen chunu kiikendetsu': 21 “Aantsa ta'katyude, aantsa fityude, ñu' tyaapachi ka' tadityude” tinu uudennu tsanguenu kiikendetsuyu? 22 Tsaju' kumuinchi entsa uuden jumulaya ne chachilla' tiba kiiken chunutala tene mijakaraa ne judeeve. Tsenmin entsa uuden jumulaya tiba den talandetsunmalaya de-iimulanu tene laapu' pakayaa ne judeeve. 23 Uwain tiba entsaa uuden jumula aseeta juñu' keewara deeve, matyu naa keenguenutala bain, naa daj pensajtu tirenu bain juuñuu ju' mitya, tsenmin bulunu taaju kikare' puite' ura' kikaakeñuu tirekaamu juve, tsejturen chachilla' tiba firu' kenu pensanuya tsanguekaatyungue tirenuya jutyuve.

*2:8 firu' kikaamu espiritulanu bain meenguemu deeñu, yaichi anbutikayanu kityudei tityumujchi, ti ajke' uuden jumula mijakaamu deeñuba juntsachi anbutikayanu kityudei ti' aseetanguikara bain junu juve.

2:18 tenbityamu juuñungue keeware', anjeelanu aawa kure' keewaamu deju', naa kipiiñu-i' tyeeba kata' pamu deeyu tya', ne cha' pensachiren tsamantsa miyu tya' dajtyamula' mityan tityumujchi, juntsa chachilla tsaaya Diosnu tenbiyake keeware' aawa kure' keewaamu deju', anjee juuñunguenu tya tyaimula' mityan ti' aseetanguikara bain junu juve.

2:20 firu' kikaamu espiritulachiya tityumujchi, ti ajke' uuden jumula mijakaamu deeñuba juntsachiya ti' aseetanguikara bain junu juve.