Éxodo
1
Israel chachillaEgiptobi taaju ila.
Entsalaa Jacobba* Jacobnu Diosyaa vee mumu manbutu, Israel timi. Génesis 32.28bi lende. Egiptobi bulu vijimu ya' nala, main main yala' bululaba jimula' mumu deeve: Rubén bain, Simeón bain, Leví bain, Judá bain, Isacar bain, Zabulón bain, Benjamín bain, Dan bain, Neftalí bain, Gad bain, naa Aser bain. Tsejtu kumuinchibi Jacobnu sera' jimu paandela 70 chachi jula. Joséya yumaa Egiptobi chumuwaami.
Bene José bain, naa ya' naatalala bain, matyu juntsa tinbunu awamulaya millai peyala, tsaaren Israel chachilla na pure' miyaawa de' mitya, pure' serade-i', tsamantsai pude tiya', juntsa tusha yala tene tyuwanala.
Tsenñu bene, Egiptonu veraa rei mandiya' chumi, tsaaren entsa reiya Josénu kerajtuwaami, tsejtu ya' chachillanu tsandimi: Keekidei, Israel chachillaa kayu pure' judeju', lalanuba pulla pude deeve. 10 Tsa' mitya kayu sera' jindejutyu tyeeba bibu' keñaa urave, mandinbu vinguikenuuba faañu bain, yala lala' kundaalaba debuudi', lalanu kundaa dekishu juntsaa, entsa tunu malu' miji'ba inu dejuve, timi.
11 Tsejtaa Egipto' chulla, taawasha kikare' keenamu rukula delare', Israel chachillanu tsamantsa taaju' taawasha kekaala. Tsejtu faraón' Egipto rei jumulanaa faraón timu deeve. chachillachi finutsumi bain, naa tiba meneste imu uukaanu, Pitón pebulu bain, naa Ramsés pebulu bain kekaala. 12 Tsaaren yala tsangue' kayu firu' kendetsunmalaa, Israel chachillaya kayu sera' ne jiindetsuñu' mitya, Egipto' chulla tsamantsa jeetyantsula.
13 Tsejtu Egipto' chulla, Israel chachillanu manda-i' taawasha kemu juu detire', tsamantsangue dera' taawasha kikaala. 14 Tsangue' taaju taawasha tene kikaakaaketu ura' chujtityuu ma juula, tu lepa tyakakaantsumi kekare'kerake, naa tu lepa kikare'kerake, tsenmin jeenbaasha kekenuu taawashanu bain yalanu tene kikaakila. Tsejtu Israel chachillanu mandangue' taawasha dekikare' tsamantsa firu' kiikentsula.
15 Tsenmin Egipto rei, hebreo Naaju chachillanu bain nuka tushaba chudanda kes nemulanaa “hebreo” timu deeve, tsaaren enuya Israel chachillanaa “hebreo” detive. chachilla' shinbulanu nakakaamulanu, matyu Sifránu bain, Puánu bain entsandimi: 16 Naa-uwanu hebreo cha' shinbulanu nakakare' bain ura' keekidei, tsejtu unbeena deenmalaa, tu'dei, tsaaren supu na'ma deeshu juntsaa, tu'tyudei, timi.
17 Tsenñuren nakakaamu shinbulaya Diosnu balengure' jeetyatu, Egipto rei naakidei tiñuba juntsangui'tu, naa unbeena dekañu bain, tu'tyu' tsa tsangaala. 18 Tsenñu Egipto rei juntsa shinbulanu mikatu: ¿Nenñaa unbeena kaillanuba tu'tyu juju deeyu? timi.
19 Tsenñu nakakaamu shinbula faraónnu pakatu: Hebreo cha' shinbulaya, Egipto cha' shinbula tsaa dejutyu', kayu dera de' mitya, nakakaamula kayu jindetyuren, nakakadekiñu' mityaa tsa deeyu, tikala.
20-21 Entsaitaa Israel chachilla tsamantsa seranchi ne iindetsu', kayu pude tiya' jintsula. Tsenmin Dios naa nakakaamu shinbula bain yanu balengure' jeetyataa tsa dekiñu' mitya, yalanu pure' na miyandiwaakemi. 22 Tsenmala faraónya kumuinchi ya' chachillanu entsandimi: Kumuinchi hebreo unbeena kayamulanuya Nilo pisha kepu' piredei, tsaaren supu na'malanuya chujtidei, timi.

*1:1 Jacobnu Diosyaa vee mumu manbutu, Israel timi. Génesis 32.28bi lende.

1:11 Egipto rei jumulanaa faraón timu deeve.

1:15 Naaju chachillanu bain nuka tushaba chudanda kes nemulanaa “hebreo” timu deeve, tsaaren enuya Israel chachillanaa “hebreo” detive.