3
Leiya livee kityu, Cristoren livee kemu juu.
Galaciasha chulla, tsamantsa' chachi jutyudei. Jesucristo naa-i kuusanu tu'vi' pemuuñu bain ñulla' ajuusha tsangue keewaañu kataakeñunguemu chachillanuba, ¿maa tsangue' ñullanu vee kikeñu deken? Ñullanu entsa main pake'mere' mijanu tenve: ¿Ñulla Moisés' wandya lei naatiñuba tsanguendaa Diosa' Espíritu dekaa? ¿Ñullanu demijakaañu Diosa' palaanu mere' keranguitaa dekaa? ¡Tsamantsa' chachi jutyudei! ¿Nenñaa Diosnu ajke' keengue' jinduya Espíritu Santo' mityaa keenguemu deju'ba, challaya Espíritu Santonu keeminchangue', ñui tenee Dios naakesa tyañuba tsanguenu kiikendu dekiyu? Tsaaya ¿ura nebaaderen tsangue' puitu deiyu? ¿Nejtaa nebaadewaañu? ¿Dios ñullanu Espíritu Santo kuwa', naa tiba tsamantsaa kiikenu juu bain ke' keewaatu, leinu demeenguiñaa tsanguen? ¿Diosa' mika ura kuindanu mere' dekeenguiñaa tsanguindyuka?
Asu Abraham millanu mandengakisai: ya Diosnu keenguiñu, yanu Dios naakesa tya'ba tsanguen chumu kureve.* Génesis 15.6 Tsenñu' mitya ñulla minu dejuve naa Diosnu keenguemu chachillaa Abrahamnu sera' jimu chachi kuramu deeñuba. Diosya naa judío chachi jutyulanu bain yalan yanu dekeenguishu juntsaa, yaa naakesa tya'ba tsanguen chumu dekurenuu ju'ba yumaa miwa' mitya, ya' kiikanu entsangue piikekaamuwaañu, juntsa naraa kuinda Abrahamnu waintu entsandimuwaami: Ñu' mityaren naaju chachillaba Dioschi ura' inu detsuve, Génesis 12.3; 18.18 timuwaami. Tsa' mitya mun keenguemulaya, tsaren keenguemu Abrahamba buluren Dioschi ura' inu detsuve.
10 Tsaaren lei naatiñuba juntsanaa meengue' livee inu tyamulaya Dioschi taaju i' puinu detsuve, Diosa' Kiikanu entsandiñu' mitya: Mun Moisés' wandya lei pilla kiikanu naa naatiñuba naa-uwanuba kumuinchi tsa tsangui'shu juntsaa, Dioschi taaju i' puisa, Deuteronomio 27.26 ti' pillave. 11 Tsa' mitya ne Moisés' wandya lei naake mandangueñuba tsanguitaa lala' ujcha kuipa' mitya livee inuu jutyuñuba narai aseeta ive, matyu Diosa' Kiikanu entsa bain entsandiñu' mitya: Dios naakesa tyañuba tsanguen chumu chachiya Diosnu ura' keenguen mityaa chunu tsuve, § Habacuc 2.4 tive. 12 Moisés' wandya leiya keenguikenutsumi jutyu' ne entsandive: Lei naatiñuba tsanguen chumu chachiya leinu meenguentsu' mityaa chunu tsuve, * Levítico 18.5 tive.
13 Lei naatiñuba tsanguen chu', Dioschi taaju in chunu deenun, Cristo lalanu la'ka' livee ke', yaa lala' mitya Dioschi taaju ive. Diosa' Kiikanu entsandive: Mun chinu tu'vi'ba Dioschi firu' kura' kuipa vi' taaju i' puiñu keewarave, ti' pillave. Judíotala, mallee ti' mityaaba kuipa vi' tutashu juntsaa, bene chisha teepu' eengaamu deeve, Dioschi firu' kurave ti' keewaatu. Deuteronomio 21.23 lende. 14 Tsaa puimiya, Dios munuba ura' dekenu tsuyu ti' Abrahamnu pamuwaañu' mityaa, Jesucristo' mityaren naa judío chachi jutyula bain Dioschi ura' inu deshuwave, tsenmalaa Dios lalanu Espíritu Santo kuwanbera kenu tsuyu ti' pamuwaañu, lala Cristonu keenguetu Espíritu Santo kanudetsu.
Abrahamnu Dios naatiñubaMoisés' wandya lei nejuu tiretyu.
15 Keranguemu naatalala, chachilla naakemu deeñuba juntsanu laapu' panu tenve: Ma ruku uwain tsanguenbera kenu tsuyu ti' ya' mumu pu' piike' tsuushu juntsaa, mu bain juntsanu balejtu kure' ne vera' mannu dejutyuve. 16 Tsa' mitya kaspele Abraham' kuindanu patintsaashu juntsanu pensangue' keekisai: Abrahamnu bain, naa yanu sera' jimunu bain, uwain tsanguenbera kenu tsuyu ti' Dios entsandi pamuwaave: Diosa' Kiikaya “ñunu sera' jimulanu” ti' paindyuve; “ñunu sera' jimunu” ti' pave, Cristonaa laapu' pantsu' mitya. Génesis 12.7 17 Entsandindundiyu: Dios Abrahamnu, veta' veta' tsanguedaa ti' ma shuwaimuwaañu' mitya, 430 añu ma iinsha bene faamu Moisés' wandya leiya juntsa palaanu balejtu tirenu jutyuve, Dios uwain tsanguenbera kenu tsuyu timuwaañu' mitya. 18 Dios lalanu kuwanbera kenu tsuyu tiñu, Moisés' wandya leinaa meenguendu kanuu jushu juntsaa, Dios lalanu kunu tsuyu tiñu kaya jutyuchuve. Tsaaren Abrahamnu Dios kunu tsuyu timuwa' mitya, ne kuwakenu shuikive. 19 Tsaashu juntsaa, ¿tyeenguenaa Moisés' wandya lei baletun? Matyu chachilla ujcha landetsuñuba mijakaanaa, entsa lei faawarave. Tsejtu tsanguemiya Abrahamnu sera' jimu Dioschi Mi'ke' Kayamu ruku kayu jaindyuya juntsa uwain tsanguenbera kenu tsuyu tiñu jumunu meenguen chunaa tsanguive. Tsenmin entsa lei anjeela Moisésnu demijakaañaa, Moisés bain chachillanu ne mijakaakemuwaami. 20 Tsaaren Diosya main ju' mitya, yaren Abrahamnu tsanguenu tsuyu ti' pamuwaañu' mitya, veta' veta' ura' tyawaanu wandis nemu chachi menestejtuve.
Lei tyeenguenaa baleñu bain
21 Tsaashu juntsaa, ¿Abrahamnu Dios uwain tsanguenbera kenu tsuyu ti' pañu palaanu Moisés' wandya leiya masmi' pamutun? Tsa jutyuve. Leiren Diosba ura' chumishtinu tiremuwaashu juntsaa, Moisés' wandya lei naakide tiñuba tsanguenduren Dios naakesa tyañuba tsanguen chumu chachi kurachu deeve. 22 Moisés' wandya leichiya kumuinchi chachilla ujcha lamu tene tiradei' mitya, livee inuuya dejutyuve, tsenmalaa mu bain Jesucristonu keenguemulaya Abrahamnu Dios tyee tsanguenbera kenu tsuyu tiñuba tsaikutinu junudetsu.
Yumaa Diosa' na deeyu.
23 Cristonu ura' keengue' livee inu malu kayu jaindyuya, juntsa ura' keenguenu ke' keewara malu kayu jaindyuya, Moisés' wandya leichi lala peesu punañunamuwaala. 24 Tsaju', Cristo kayu jaindyuya, Moisés' wandya leiya lala naaken chunuu juñuba juntsa waintsumuwaave, tsenmalaa bene Cristo janmala yanu ura' keengue' Dios naakesa tyañuba tsanguen chumu kuraa majukeenutsu. 25 Tsaaren challa yumaa Cristonu ura' keenguenu tinbu jañu' mitya, lala naaken chunuu juñuba wandimu leichiya ma uuden intsun dejutyuyu. 26 Tsaju' ñulla Jesucristonu ura' dekeenguemiya, kumuinchi Diosa' na tene judeeve, 27 matyu naajulaba Cristo' mitya mungaramin, ya juuñui detiya' mitya. 28 Tsaju' naa judío chachi deju' bain, griego chachi deju' bain, manda-i' taawasha kemu deju' bain, naa nejuu maali chumu deju' bain, naa unbee ruku deju' bain, naa supula deju' bain Diosa' ajuushaya vee vee dejutyuve. Jesucristoba bulu jushu juntsaa, kumuinchi ñulla main juuñu deeve. 29 Tsaju' ñulla Cristochi de' mitya, ñui bain Abrahamnu sera' jimu chachi kuramu deeve. Tsa' mitya yanu sera' jimulanu tyee tsanguenbera kenu tsuyu timuwaañuba ñui bain tsaren inu detsuve.

*3:6 Génesis 15.6

3:8 Génesis 12.3; 18.18

3:10 Deuteronomio 27.26

§3:11 Habacuc 2.4

*3:12 Levítico 18.5

3:13 Judíotala, mallee ti' mityaaba kuipa vi' tutashu juntsaa, bene chisha teepu' eengaamu deeve, Dioschi firu' kurave ti' keewaatu. Deuteronomio 21.23 lende.

3:16 Génesis 12.7