Hebreo chachillachi
pilla kiika
1
Dios ya' Na' mityalalanu pantsuve.
Yumaa tinbunu lala' aa-apa millalanu Dios ya' mitya pamu rukulanu tsandikaatu, pure' bijee pakaamuwaave, tsenmin naake vee vee keeware' pakaanu ju'ba tsa tsanguemuwaave. Tsaaren challa entsa de-inu tinbutalaya ya' Na' mityaa lalanu pave. Juntsa ya' Na' mityaa ti bain dekive, tsenmin naa ti juu bain yanu tene detaa shuikenu tireve. Yaa Dios naaju tsamantsaañuba juntsaa keewarave, tsenmin Dios ura naajuñuba yaa entsaave ti' keewara jumuve. Yaa ya' palaa pudeechi ti juutala bain naa naa-inuuñuba tsanguikaren tanave. Tsejtu bene lala' ujcha depitsale' dyatu, selusha Diosa' chuchudinu chunjuu urandyasha chudive.
Diosa' Naya anjeelanu kayu pulla.
Diosa' Naya anjeelanu kayu pulla bale juu tiyaive, yaa kayu Dioschin juntsaanuu kura' mitya. Matyu Dios naaju anjeelanuba entsandityuwaave:
Ñaa in Nave;
ñunu uma ke' kujteyu.* Salmo 2.7
Tsenmin ma anjeenu laapu' ne entsandibaindityuwaave:
Iya yachi apa junu tsuyu,
tsenmala yaa inchi Na junu tsuve, 2 Samuel 7.14 tityuwaave.
Tsenmin yachi balenguramu Nanu, selusha mamikandu selusha mamikandu tityumujchi, veelaa entsangue aseetanguemu deeve: tusha ya' Nanu erendu. Naa tsaañu bain, Hebreos 2.5nu lende. entsandive: Dioschi kumuinchi ya' anjeela bain yanu teedi' aawa dekuresa, tive.
Tsejtu anjeelanu laapu' patuya, Diosa' Kiikanu entsandive:
Ya' anjeelanu ishuwa juuñuu tirekemuve,
tsandityu'ba, yachi tiba taawasha kemulanuya ñi llu'kaya juuñuu tirekive, § Salmo 104.4 timuve.
Tsaaren ya' Nanu laapu' pamiya entsandive:
Dios, ñu rei ju' naa-uwanuba tsaa tsananu tsuve,
tsenmin ñu rei ju' mika deechu' kemuve.
Ñuya uraa tene kenu tyamu' mitya,
tiba firu' jumunuya anbuindyamuve.
Tsa' mityaa iya, ñu' Dios, ñunu mi'ke' kayu;
tsangue' kayu ñuchi ura' kera chachillanuba
pullake sunden puiteyu, * Salmo 45.6-7 tive.
10 Tsenmin entsa bain tsandive:
Ñu, Bale Ruku, uma ajke' peepunu uwanuren tu kemuwaave;
tsenmin ñuren kai'sha tiba jenamulanu bain dekemuve.
11  Kumuinchi juntsa de-i' pinu tsuve,
tsaanuren ñuya naa-uwanuba tsananu tsuve.
Kumuinchi juntsala jalleeba ju' de-uinbu' kan tsanguenu detsuve;
12  juntsalanu uinbu jalleeba dejuñu dyajpiityulin tsanguenu juve ñu;
juntsalanu jalleeba dejuñu vera mavete' panan tsanguenu tsuve.
Tsaaren ñuya tsaren ju',
naa-uwanuba tsananu tsuve. Salmo 102.25-27
13 Naaju anjeelanuba Diosya jaiba entsandityuwaave:
Ñunu kundaa tyamulanu,
kayu ñu' neepa teetanainsha detsungarendyuya
ñu in urandyasha chudide, Salmo 110.1 tityuwaave.
14 Matyu naaju anjeelaba Dioschi tiba kiikenu eramu deeve, livee inuu chachillanu kivetes nemula.

*1:5 Salmo 2.7

1:5 2 Samuel 7.14

1:6 selusha mamikandu tityumujchi, veelaa entsangue aseetanguemu deeve: tusha ya' Nanu erendu. Naa tsaañu bain, Hebreos 2.5nu lende.

§1:7 Salmo 104.4

*1:9 Salmo 45.6-7

1:12 Salmo 102.25-27

1:13 Salmo 110.1