6
Tsa' mitya, Cristonu laapu' panu palaanu ajke' mijadeiwashu juntsatala tsangare', kayu ajkesha kerangues jisai, wajkayi ju'ba derukuuñu inu, matyu yumaa entsaatalaya demija' mitya: naa lala firu' kemuren veta' pensa demangue' ujcha manbitsala deiwashu juntsatala bain, naa Diosnu keenguenutala bain, naa mungaranutala bain, naa keenguemulanu mishusha tyaapachi deta'ka' patinu juutala bain, naa peyatu mangujnutala bain, naa bene de-insha kumuinchi chachillanu Dios kavitu dekenmala naa-uwanuba naananu deeñuba juntsatala bain demija' mitya. Tsa' mitya Diosren tsanguikaañuya, kayu keengue' jintsu' de-awa' jintsuñuuya inu dejuyu.
4-6 Tsaaren mun Cristonu keenguituren keenguityui tiyamulanuya naake' veta' pensa mangare' Diosnu meenguikaren tsaanu juve. Matyu Diosnu keenguitu danna neiñuu tiyamularen, tsenmin Dios aa ura ruku jutu, sunden chujtinu tireñu ura' i' puimularen, tsenmin Espíritu Santo bain kuñu kamularen, mangueenguityu tiyamulanuya naake' Diosba ura' mandikaren tsaanu juve. Matyu Diosa' kuinda bain naaju urañuba demija' puimularen, tsenmin bene jainu juushu juntsa tinbunu tiba tsamantsaa keñu kataakenu deewashu juntsa bain yumaa entsa tinbutalaren dekata' pullandun, Cristonu mutyatyu' tsangue demandyaikishu juntsaa, naake' Diosba ura' mandikaren tsaanu juve, matyu yala juntsanguetu Diosa' Nanu kuusanu tu'pu' ma-uikare' tuten tsangue', naa munuba uukapu uukapundinuu kikaandetsu' mitya.
Tsa' mitya ñulla tu ju' shuwa jajaiñu kushkan tsanguemu deeve; tsejtu juntsa tunu taawasha ke' dewajñu, ti i'ba wajmulachi ura' ishu juntsaa, Dioschi ura' inu juve juntsa tu; tsejturen puchi tene juu, balejtu da'chi juu tene awadeishu juntsaya, balejtunu juve; matyu wajturen Dioschi firu' i' de-ikakarainuuya juve juntsa tu. Tsaaren estennu keranguemu naatalala, naa ñullanu entsandi depa' bain, uwain livee ichu deeve pensa dejuyu, ñullaa juntsaa chachi dejutyuñu' mitya. 10 Diosya ura ruku' mitya, yaa pashin jutyuve ñulla ya' mitya keranguemu naatalalanu estya' keeware' tyee yalanu kiveten dechuñuba, tsenmin naa chaikama bain tsanguendetsuñu' mitya. 11 Tsaaren ñullaya main main ajke' keenguetu naaju sundenju jintsumuwa deju'ba naa-uwanuba tsaa ura' ke' jindetsusa tenve, ñulla uwain Dios tsanguenu juve tyatu keedenashu juntsa kayu kumuinchi tsa-i' pullaindyuya. 12 Matyu ñulla naake keengue'ba tsaa jintsu' langaaviiñuuya de-ityusa tenve. Tsaju' veela Diosnu naake keengue' jintsu', Dios uwain kuwanbera kenu tsuyu tiñu kanu deeñuba ñui bain juntsaa jintsudei.
Dios kuwanu pañukanbera kenu dekeenayu.
13 Abrahamnu uwain tsanguenbera kenu tsuyu ti' ma tsanditu, Dios maali ya' mumunu manbaka' ne tsandimuwaave, kayu muba yanu pullaa dejutyuñu, juntsan mityaa paka' uwain tsanguenbera kenu tsuyu tinu jutyu' mitya; 14 tsejtu entsandimuwaave: Uwain iya ñunu titalaba pure' ura' iinuu kekaanu tsuyu, tsenmin ñunu seramu chachillanu tsamantsa pureikaanu tsuyu, * Génesis 22.16-17 timuwaave. 15 Tsenñu Dios tsandi' uwain tsanguenbera kenu tsuyu tiñu, Abraham mika anbuindyatyu' washnañaa juntsaa i' puive. 16 Chachilla bain mu' mityaba uwain tsanguenbera kenu tsuyu tishu juntsaa, main yanu kayu pulla balenu pakataa, tsanguemu deeve, tsejtu tsa dekishu juntsaa, naati' tsa jutyuve tinuba dejutyuve. 17 Juntsaañu' mityaa, Dios naajulanu tiba uraa kenu ju'ba juntsalanu entsangue keewaachi tyave, ya tyee uwain tsanguenbera kenu tsuyu ti'ba, tsenmin ya naakenu tsuyu ti'ba vera' juu manguen jutyu ti' tsanguenu shuwave. Tsa' mitya ya naa naakenu pa'ba tsanguenu tsuyu ti' keewaatu uwain tsanguenbera kenu tsuyu tive. 18 Naake' ne vera' manguikenuu dejutyuve, entsa pallu jumulanu: ura uwain ma tsanguenu tsuyu ti' ma tsandipañu jumu bain, tsenmin uwain tsanguenbera kenu tsuyu tiñu jumu bain, tsenmin tsaatalaya Dios jaiba anbutinu jutyuve. Tsenmin lala Dioschi washanu tya' yanu mi'kemulanuya, tsenmin ya lalanu kuwanu tsuyu tishu juntsanu kanbera kenu dejuyu tya' keenamulanuya uwain tsaave tenna keena' sunden washnanuu tireve. 19 Tsa' mitya Dios ura kuwanbera kentsuyu tiñu, juntsa kanu dejuyu tenna dekeena' sunden dejuyu, matyu ma baakunu deendanamu jeru chuwa naana kijtyunamuwaañuba laa bain juntsanañuna' kanbera kentsuyu tya' dekeenayu, yumaa Jesúsya lala' mitya selusha Diosa' puinsha juukapanu daayanamu jalinu dapulla', Diosa' junga jiñu' mitya. 20 Jesús juntsaitu yaa lala' mitya junga ajke' vi' keewaave, tsejtu yaa chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' kayu aa bale ruku naa-uwanuba tsanamu tiyave, Melquisedec naajuwaañuba juntsaa.

*6:14 Génesis 22.16-17