8
Dios chachillaba veta' veta'tsanguedaa tiñu challaa kayu ura.
Entsa pa' jaindetsaashu juntsa entsanditaa tsandindetsuyu: chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' kayu aa bale ruku jumunu lala miyalaya selusha Diosa' chudi' mandanguensha ya' urandyasha chumunu main miyataa tsandindetsuyu. Juntsaya Diosa' pupunanu yapayanu chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' kenu taawasha ken puve, ne chachilla' keñu Diosa' pupunanu yapayanu jutyu, Diosren keñu yapayanaa juntsa taawasha ken puve. Naajula bain chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' kayu aa bale ruku tiyamulaya Diosnu ufeenda bain, naa animaa bain tute' keewaawaakemu deeve. Tsaañu' mitya Jesúsnu bain tsa tsanguemu kureshu juntsaa, ya bain tiiñuba keewaren chunu juve. Tsaaren Jesús entsa tushaaba ne punatuya, chachilla' mitya Diosnu kalen jimu rukuba jun jutyuve, yumaa veelaya engu chachilla' mitya Diosnu kalen jimula Moisés' wandya lei naake mandangueñuba tsangue' ufeenda kuwan dechuñu' mitya. Tsaaren chachilla' mitya Diosnu kalen jimula tyee kike' bain selusha tsaa juñu juntsa keraa ne kiiketu ura juntsangue kityu deeve; tsenñu uwain juntsa keraa ne kiikemu deeve aseeta imiya, Moisés, Diosa' pupunanu yapaya* Diosa' pupunanu yapaya muute jumu pajina 200nu keede. kenundiyantsuñu, Dios patu: Kuyisha naaju yapaya juuyaa keewaañuba, ura juntsa kerangue kide, Éxodo 25.40 timuwaañu' mitya. Tsaaren Jesúschi chachilla' mitya Diosnu kalen jimula' kenu taawashaya ajke' tsaa tiya' taawasha kemulachinuba kayu pulla urave, matyu Dios chachillaba veta' veta' tsanguedaa tiñu, challaya Jesús' mityaa kayu juntsanuba pulla urave, tsenmin kaspeleya ura uwain tsanguenu tsuyu timuwaañu bain, challaya Jesús' mityaa juntsaa de-i' kayu ura' inu deju' mitya.
Dios chachillaba veta' veta'tsanguedaa tiñu ajke' jumu
Dios chachillaba veta' veta' tsanguedaa tiñu ajke' jumu kuinda tichiba ura' ju' livee ikaanaaba juñuya, kama bijee, Dios chachillaba veta' veta' tsanguedaa tiñu kuinda jungajte majui'chuve. Tsaanuren Dios yachi urajtu kuraa katatu, entsandimuwaave:
Bale Ruku entsandive:
Israel chachillaba, tsenmin Judá chachillaba,
veta' veta' tsanguedaa ti' kasa bijee tsa mannu tinu malu janu tsuve.
Iya kaspele yala' tinbu aa-apalanu Egiptosha mangalare',
kaillaaba dejuñu tyaapanu ka' mangalaren tsanguetu,
veta' veta' tsanguedaa ti', naatimuwaañuba challaya juntsa jutyuve,
matyu yala iya yaiba veta' veta' tsanguedaa tiñuba demeenguityuñu' mityaa,
yalanu tyallakemuwaayu, tive Bale Ruku.
10  Juntsa malu depullanmala
Israel chachillaba veta' veta' tsanguedaa ti' patu,
entsaaya mannu tsuyu, tive Bale Ruku:
In lei yala' pensasha chujtinu tsuyu,
tsenmin yala' tenbukasha depillakenu tsuyu.
Iya yala' Dios junmala,
yalaa in chachi junu detsuve.
11  Naajulaba Bale Rukunu keemijade ti',
veta' veta' mijakaren chunuu dejutyuve,
matyu kumuinchi inu keranu deeñu' mitya,
naa juñu' jutyuu chachilla bain, naa bale chachilla bain.
12  Yala tiba firu kenutala iya tsaanu kuipa faawaan jutyuyu,
tsandityu' bain, yala' ujchanu manbashinchi iinu tsuyu, Jeremías 31.31-34 tive.
13 Tsandi' Dios veta' veta' tsanguedaa ti', vera mantu, ajke' jumunuya yumaa balejtu juu kurekive. Uwain mideeyu naa tiba yumaa de-uinbuulaya, balejtu kura' de-i' pinu kalenañuba.

*8:5 Diosa' pupunanu yapaya muute jumu pajina 200nu keede.

8:5 Éxodo 25.40

8:12 Jeremías 31.31-34