Santiago'
pilla kiika
1
Ura' dechusa tindu
Iya Santiago, naa Dioschi bain, naa Bale Ruku Jesucristochi bain taawasha kemu ruku, Israelnu sera' jimu 12 bulu chachi jumula entsa tusha nukaba deshajara' ji' chumulanu* Santiago entsandimiya, naajula bain Bale Rukunu keranguemulaya, Israelnu sera' jimula yala' kundaalachi nukaba deshajara' ji' chumula juuñu deeve titaa tsandive. ura' sunden dechusa tintsuyu.
Tituba i' pullandu baindera' judei.
Keranguemu naatalala, naa-uwanu ñulla tituba taaju i' pullantsu'ba Dioschi ura' indetsuyu tya' sundengaa judei, matyu ñulla juntsaindaa, Diosnu kayu ura' keengues jintsunu ju'ba mide' mitya. Tsaaren ñullanu juntsai taaju ikaren chumiya, tiba ura' deechu' kiikemu juuya tiremu jusa; tsejtaa puluuñuu ju' aseetaju' kiikemu tiya', tinuba ura' kenu demii tiyanu. Tsandenna mallee ñulla mika aseetajuu dejutyushu juntsaa, Diosnu pa'dei, tsenmala yaa aseetaju tiyanu pensa kuwa', maa tsandi' pakentsuñuba ne paviya ki'mujchi tsamantsangue kuwamu juve. Tsaaren uwain kuwanbera kenu juve pensa juuyaa tsandi' pa'dei, kuwachuñanga tya' pensandandaki'mujchi, matyu tsandya'ba ishu juntsaa, pisundaaba ju' ishuwachi na'baasa dejuya' takan tsaimu juuñuuve. Tsaju' pensandandaa chachiya, Bale Ruku kuwañu tyeeba kanu tsuyu tya' keenatyude, matyu malumee vee vee pensa kiikemu ju', titala bain pensandandaa ne juju' mitya.
Keranguemu naatala pure chachiya, mika sundyamu jude, ñu Dioschiya mika balenguramu ju' mitya, 10 tsenmala keranguemu naatala tarukuya, naa Dios tiba tajtungue tireñuba yanaa keengue' jintsu' sundyamu jude, matyu tarukuya llullu juuñu ju' ejbiyu' ka' pajtyan tsaimu ju', naa-uwanuba tsananu jutyuve. 11 Pajta fale' daran lujuu kenmalaya, tape de-ejbiyu' kakiñu ya' llullu pajtyaimu juve, tsejtu naraa llullu ju'ba mafiruimu juve. Taruku bain tsaren juuñu ju' de-i' piyan tsainu tsuve, ya' tiba detañu jumulanu tene pensa ju' tiba deken chundu bain.
12 Mun tituba taaju i' pullantsu'ba Bale Rukunun keengue' jintsumuya Dioschi ura' imu juve, matyu tsaa pulla' pulu' juuñuu tiyamiya, Dios yanu estyamulanuya tyee kuwanbera kenu tsuyu timuwaañuba juntsa-i' Diosba uwain chunuu tiyanu ju' mitya. 13 Naa-uwanu ñulla firu' ke' ujcha lainu tenñuba, Diosya tsangue' ujcha lakaanu kentsuve tyatyudei; Diosya naa-uwanuba firu' kikenuu tyatyu ju', naa ujcha lakaakenu bain kityuve. 14 Tsaju', main firu' kenu tya' ujcha lanu kentsumiya ya' pensasharen tsa tsangue firu' kiikenu tyantsu' mityaa chi'kaya' maaliren tsanguenu tiyamu juve. 15 Tsejtu juntsangue firu' kiikenu tyantsu' mityaa tsangue' ujcha lanu tsuve, tsejtu umaa naakenu tyantsu'ba tsangue' ujcha kiikentsumiya tsai peyainuuya tiyanu tsuve.
16 Estennu keranguemu naatalala, jaiba tujletyudei. 17 Tiba uraa jumula bain, tsenmin tiba deechu' juu jumula bain kai'sha tene jamu ju', selusha tiba dannamulanu dekemu Diosyaa tsanguekaamu juve. Dios naaju'ba naa-uwanuba tsaren juve, vera' mandityu, ne tyeeba ju' yaju'kakeñui bain ityu juve. 18 Diosren maali tsanguenu tyatu, yachi anbuda jutyu jumu palaa' mityaren lalanu liveeju chunuu tireve, tsenmalaa tiba yachi dekeñu jumulaba lalaa ajke' puka i' kayamu juuñuu junudetsu.
Naakenu uuden juñubatsanguen chusai.
19 Estennu keranguemu naatalala, entsanu tengaya judei: pandetsunmala mu bain ura' meedimu judei, tsejturen ura' pensangui'mujchiya pa' ne tengayaa jutyudei, tsenmin jei ajaaviviimu jutyudei, 20 matyu ajaaviviimuya Dios naakesa tyañuba tsanguen chudinuu jutyuñu' mitya. 21 Tsaju' tyee ñullanu Dioschi urajtu kuraa tiremuñuba juntsaatala bain, naa tiba firu' kiikenu jumula tsamantsanamulanu bain tsaa dekepukeñunguetu, ñulla' tenbukasha Diosa' kuinda wajkaañuushu juntsanaa daj pensajtu ura' meedidei, juntsa kuindaa ñullanu livee kikenuu juñu' mitya.
22 Tsaaren ne ñulla Diosa' kuinda naatiñuba ne juntsaren mereke' dyainu dejutyu', ti mija' bain tsa tsanguen chunuuya dejuve; tsangui'shu juntsaa ñulla maalin anbukuinda iiñuindaa tsaanu dejuve. 23 Tsaju' mun Diosa' kuinda naatiñuba meeturen tsanguen chutyushu juntsaa, ma chachi tinaaba kere' ya' kajuu aama mangatamu jun tsaju', 24 nei'ba vee mujtu miimin ya naaju'ba tsaa manbashinchi ne iimu juuñuuve. 25 Tsaaren mun juntsa deechu' jumu, tsenmin liveeju tiremu lei jumunu mere', naa naatiñuba pashtyu' tsa tsanguen chumuya, tyee kiike'ba ura' ke' pulla' sunden jujuunu tsuve.
26 Mu bain Diosnu keenguemuyu tyaturen, na'baasa firu' pa' ne tengayaa jushu juntsaa, maalin anbutikayantsu' keenguemu jui'ñuba ne uraave. 27 Tsenmala Apa Diosa' ajuusha lala uwain keenguentsu', anbuda jutyu deechu' juu katawanu jumuya entsaa juntsave: kamainna kaillanu bain, naa biyuda shinbulanu bain yala' menestendyanu uwatala tiba uraa kiikenaa juve, tsenmin entsa tusha ti ujcha juuya kiikentsumi juñuba juntsaatala bain ken jutyuuya juve.

*1:1 Santiago entsandimiya, naajula bain Bale Rukunu keranguemulaya, Israelnu sera' jimula yala' kundaalachi nukaba deshajara' ji' chumula juuñu deeve titaa tsandive.