20
Jesús peyatun mangujmi.
(Mateo 28.1-10; Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12)
Kama semana ajke' malunu, duminguma, María Magdalena, dishkepenene kayu ura' danguindyun ujkun pu' meneinsha jitu, juukapanu di'namu shupuka ma mangayaanu kataakiimi. Tsejtu daran mijinchi iimin Jesúschi kayu estya estyainu disipulu, Simón Pedroba puinsha entsandita miimi: ¡Bale Ruku' bulu ya' mennanu tujurunu kalare' ma jideiñuve; nukaa detajiñuba mijakeetyuve! timi.
Tsenñu Pedro, kama disipuluba ujkun tujuusha jila. Tsejtu yala pallu yangachi tene jiinduren, kama disipulaa Pedronu kayu pullai daran ji' mitya, yaa ajke' tyuinajimi junbi. Tsejtu ujkun tujuusha wayu'pudi' ke-eetu, yanu depijte' tsuuñu jali katatun, ura jurushaa vi'mi. Tsenñu Simón Pedro bain bene' ji', ujkun tujuusha vitu, depijte' tsuuñu jali tsuna katami, naa Jesús' mishpukanu depijte' tsuuñu jali bain kataminguemi, tsenñuren juntsa jallee ya' bulunu depijtenu jaliba bulu tsutyu, nara mandyajlla vee mujtu tsuna katami. Tsenñu ajke' tyuina jimu disipulu bain ujkun tujuusha vi', tyee iñu bain katatu, uwain keranguemi. Tsaaren kayu aseetanguindyuwaala Diosa' Kiikanu, Jesús peyaturen mangujnu tsuve ti' pillanu. 10 Tsejtu entsa pai disipulula yasha miila.
María MagdalenanuJesús mangatawami.
(Marcos 16.9-11)
11 Tsenñun María junga avindala uyui shuwa' ujkun tujuu keesha warendin uinami. Tsai' waren uinatun wayu'ka' ujkun tujuusha keeputu, 12 Jesús' ujkun bulu detavi' tsuununu pai anjee fiba jali tene panaa chudena katami. Mainya ya' mishbui'sha chu', kamainya ya' nepa' peesha chuna katapumi. 13 Tsenñu juntsa anjeela pake'meetu: ¿Nenñundiyu waantsumi? tila. Tsenñu ya entsandikami: In Bale Rukunu kala' ma jideiñu, nukaa deta'ñuba mijtu' mityaa tsandintsuyu, tikami.
14 Tsandi' dyatu beenga' mitya ke-eekitu, junu Jesúsnu uyuna katami, tsejturen naa Jesúsñuba mijaindyumi. 15 Tsenñu Jesús tsandimi: ¿Nenñundiyu waantsumi? ¿Munaa mi'kes nendu iyu? timi.
Tsenñu juntsa shinbu ya' pensaa juntsa vijpaa washkemu rukaaba jumee tyatu entsandimi: Rukui, ñaaba kala' jituya, nuka tsure'ba inu wainka, tsenmala iya mangainu tsuyu, timi.
16 Tsandiñu Jesús entsandimi: ¡María! timi. Tsandinmalan ya bain ya' junga yatekemiren, ¡Rabuni! timi (hebreo palaachi entsandishu juntsaa, “mashturu”, titu).
17 Tsenñu Jesús entsandimi: Inu mandyallakika, kayu in Apa' junga maluindyuyu. In naatalala' junga miitu entsandide: Ñuichi bain Apa jumu, in Apa' junga, ñuichi bain Dios jumu, in Diosa' junga miintsuyu, tive, tide, timi.
18 Tsenñu María Magdalena ya' disipululanu mangüindakiitu, Jesúsnu mangatayu tita miimi. Tsenmin Jesús yanu naatiñu bain tsandimi.
Jesús ya' disipululanumangatawami.
(Mateo 28.16-20; Marcos 16.14-18; Lucas 24.36-49)
19 Semana ajke' malunu, duminguma, matyu Jesús mangujnu malunuren, dekependu' kañu, mantsa disipulula dewakudi' ya juukapa nara lluka tanala, judío bale rukulanu jelanchiren. Yala tsa denan Jesús vi' ya' disipulula' kejtsapala uyudi' ura' dechusa ti' entsandimi: Ñulla tiba bulla jutyu, ura' dejusa tenve, timi.
20 Tsandi' dyatu ya' tyaapa keewaamin, ya' vi'chinu bain keewaaminguemi. Tsenñu ya' disipulula yala' Bale Rukunu mangatatu, yuj sundyala. 21 Bene Jesús manen entsandimi: Tiba bulla jutyu, ñulla ura' dejusa tenve. In Apa inu naake mandangue' eeñu bain i bain ñullanu juntsanguentsuyu, timi.
22 Tsejtu yalanu juipu-ere' dyatu entsandimi: Espíritu Santo kadei. 23 Ñulla munu yala' ujcha' mitya demanbitsaañuba, juntsa ujcha manbitsalanu tsuve; tsenmin munu yala' ujcha' mitya demanbitsaatyuñuba, juntsa ujcha manbitsalajtunu tsuve, timi.
Jesús, Tomásnu mangatawami.
24 Tomásya, Pallu na kayamu tina' bain tsa tsandinu unbere, naa ya bain 12 disipulu jumulanu buunamu ju'ba Jesús mangatawanu uranu putyumi.
25 Tsenñu benee vejan disipulula Tomásnu, ¡Lalaa Bale Rukunu demangatayu! tiitila.
Tsa detiñu Tomás entsandikami: Iren ya' tyaapanu kalabus detu'puñu señas jununu in tyamishu tsu'pu' keemin, ya' vi'chinu bain tsanguemingui'mujchiya, keranguen jutyuyu, timi.
26 Mandishpen malu insha, disipulula manen yasha mawa'nala. Juntsa uranuya Tomás bain yaiba junu bulu pumi. Tsejtu juukapa llukaa ma tadenanuren, Jesús vi' mangatawa', yala' kejtsapala uidi' ura' dechusa ti' entsandimi: Tiba bulla jutyu, ura' dejusa tenve, timi.
27 Tsejtu bene Tomásnu entsandimi: Ñu' tyamishu enu in tyaapanu ñalike' keekide, ñu' tyaapa in vi'chinu ta'pu' keekide. Keranguityu chachi jutyude, ¡keranguemu jude! timi.
28 Tsandiñu Tomás entsandimi: ¡In Bale Ruku, in Dios! timi.
29 Tsenñu Jesús entsa mandimi: Ñu kata' mityaa keranguive. Mun katatyumujchin keranguemulaya, Dioschi mika ura' imu deeve, timi.
Nenñaa entsa kiikapiike'ba wandya
30 Jesús ya' disipulula' ajuunu Diosyaa tsanguekaantsuve tyainuu jumu kayu pure' ke' keewaakemuwaanuren, entsa kiikanu juntsa tsanguiñu depilla jutyuve. 31 Entsa kuinda pilla deshuwalaya yaren Dioschi Mi'ke' Kayamu jumin, yaren Diosa' Na jumin jumu Jesúsnaa ñulla dekerangue', ya' mitya ñulla naa-uwanuba Diosba ura' dechusa tyataa, tsai' pilla deshuwave.