Mateo' pilla
Diosa' mika ura kuinda
1
Jesúschi tinbu aa-apala
(Lucas 3.23-38)
Jesucristo' tyui aa-apa millala, naa rei Davidnu bain, naa Abrahamnu bain sera' jimula entsalaa juntsa deeve:
 
Abraham na deke' faawaañu, naa ya' kailla bain na deke' faawaañu, naa ya' pañala bain na deke' faawaañu, naa ya' tyuipañala bain na deke' faawaañu, kayu 14 bijee jingue na deke' faawaanshaa David faami. Entsalaa juntsa deeve:
Abrahamya Isaacchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Isaac Jacobchi ya' apa tiyanmala,
Jacobya Judáchi bain, naa kayu ya' vejan naatalalachi bain ya' apa tiyamuwaami.
Judáya Tamarba, Faresnu bain, Zérahnu bain na miyandila.
Fares, Hesrónchi ya' apa tiyanmala,
Hesrónya Aramchi ya' apa tiyamuwaami.
Aram, Aminadabchi ya' apa tiyanmala,
Aminadabya Nahasónchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Nahasónya Salmónchi ya' apa tiyamuwaami.
Salmón ya' shinbu Rahabba Booznu na miyandila.
Boozya ya' shinbu Rutba Obednu na miyandila.
Tsenmala Obedya Jeséchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Jeséya rei Davidchi ya' apa tiyamuwaami.
 
(Tsenmala Davidnu sera' jimu nala bain, paña defaaware'kera, tyuipaña defaaware'kera kendu, 14 bijee jingue nakakare' jinshaa Babiloniasha peesu dekaya' jinu tinbu jamuwaami.)
Tsenmala rei Davidya, Salomónchi ya' apa tiyamuwaami, Urías' shinbu tiyamuba keñu na.
Salomónya Roboamchi ya' apa tiyanmala,
Roboamya Abíaschi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Abíasya Asáchi ya' apa tiyamuwaami.
Asáya Josafatchi ya' apa tiyanmala,
Josafatya Joramchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Joramya Ozíaschi ya' apa tiyamuwaami.
Ozíasya Jotamchi ya' apa tiyanmala,
Jotamya Acazchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Acazya Ezequíaschi ya' apa tiyamuwaami.
10 Ezequíasya Manaséschi ya' apa tiyanmala,
Manasésya Amónchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Amónya Josíaschi ya' apa tiyamuwaami.
11 Josíasya naa Jeconíaschi bain, naa kayu vejan unbeena naatalalachi bain ya' apa tiyamuwaami; Israel chachilla peesu kaya' Babiloniasha detakanu tinbunu.
 
12 Babiloniasha peesu dekaya' chudi' puitu, jungajte na dekakare' paña mafaaware' jijiindu, 14 bijee jingue na mangakaanshaa Jesús nakayami. Entsalaa juntsa deeve:
Jeconías, Salatielchi ya' apa tiyanmala,
Salatielya Zorobabelchi ya' apa tiyamuwaami.
13 Zorobabel, Abihudchi ya' apa tiyanmala,
Abihudya Eliaquimchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Eliaquimya Azorchi ya' apa tiyamuwaami.
14 Azor, Sadocchi ya' apa tiyanmala,
Sadocya Aquimchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Aquimya Eliudchi ya' apa tiyamuwaami.
15 Eliud, Eleazarchi ya' apa tiyanmala,
Eleazarya Matánchi ya' apa tiyamuwaami.
Tsenmala Matánya Jacobchi ya' apa tiyamuwaami.
16 Tsenmala Jacobya, María' ruku tiyamu Joséchi ya' apa tiyamuwaami. Tsenmala María, matyu Dioschi Mi'ke' Kayamu tiitinu ruku Jesúschi ya' ama tiyamuwaami.
 
17 Entsaitaa Abrahamnu desera' ji' rei David nakayainshabi seratu, 14 bijee maserala. Tsenmin Davidnu demasera' jimin Babiloniasha peesu dekaya' takanu tinbu jinbera, kama 14 bijee maserala. Tsenmala Babiloniasha peesu dekaya' takanu tinbu pulla' demasera' jimin, Dioschi Mi'ke' Kayamu janu tinbubi jingue pensanguenmalaya, manen 14 bijee maserala.
Jesucristo' nakayanu malu
(Lucas 2.1-7)
18 Uwain Jesucristoya entsaitaa nakayave: María, Jesúschi ya' ama, Josénu kayanu palaa juwaami. Tsaaren kayu ya' rukuba bulu chui'mujchin na ma puu katawami. Juntsa na pumiya Espíritu Santo tsanguikaañaa tsaimi. 19 Tsai' na ma puuñu, Joséya Dios naakesa tyañuba tsanguen chumu' mitya, Maríanu yujpewaandyai'tu, chachillanu na'baasa tsaa kuinda ki'mujchin dus ne mavelainu kemi* mavelainu kemi titu, jumaa tinbunu judíolachiya, naa yala chunu palaa deke' chaiba bulu dechutyuñu bain, yala mavelanu tyee kenu deju'ba tsanguenuuya juwaala. ya' shinbu tinutsuminu. 20 Tsejtu umaa tsai' mavelanu pensanguiñun, kipibi Bale Rukuchi ma anjee Josénu katawatu tsandimi: José, rei Davidnu sera' jimu ruku, Maríanu ñu' shinbu tirenu pensandyatyude; challa na puushu juntsa Espíritu Santochee tsai' navi' chuve. 21 Tsa' mitya María nakanu tsuve. Tsai' nakanmala juntsa nanu Jesús mumu pude, yaa ya' chachillanu livee kenu juñu' mitya. Tsanguenmalaa ya' chachilla ujcha delañu, juntsa kuipa' mitya livee kenu juve, timi.
22 Kumuinchi entsaa puimiya, Bale Ruku bene tsaa puinu tsuve ti', ya' mitya pamu rukunu naati pakaamuwaañu bain tsaa puitaa tsaimi: 23  Naaju unbeelanuba tsa-i' kerajtu pannaren navi' kanu tsuve. Tsenmala juntsanu “Emanuel” mumu punu detsuve. Entsandishu juntsaa, “Dios laaba bulu chuve”, Isaías 7.14; 8.8, 10 titu. Tsa' mitya entsaa kuinda puitaa tsaimi.
24 Tsenñu José entsai kipi' dyatu, Maríanu ya' shinbu tiremi, Bale Ruku' anjee naati pañuba tsanguitu. 25 Tsejtu ya' shinbuba tsuindyumi, kayu nakaindyuya. Tsenñu José juntsa nanu Jesús mumu pumi.

*1:19 mavelainu kemi titu, jumaa tinbunu judíolachiya, naa yala chunu palaa deke' chaiba bulu dechutyuñu bain, yala mavelanu tyee kenu deju'ba tsanguenuuya juwaala.

1:23 Isaías 7.14; 8.8, 10