Marcos' pilla
Diosa' mika ura kuinda
1
Juan MungaamuDiosa' palaa mijakaami.
(Mateo 3.1-12; Lucas 3.1-9, 15-17; Juan 1.19-28)
Entsa kiikanaa Dioschi Mi'ke' Kayamu Na Jesús, naa-itaa ya' mika ura kuinda peepu' jiñuba wandyave. Diosa' mitya pamu ruku Isaías entsangue piikemuwaave:
In mitya wainmu rukunu main
ñu' ajkesha erentsuyu,
tsenmalaa ñu tyeengues nenuuñuba
tsanguenu peepu' tsuunutsu.* Malaquías 3.1
Tiba den chutyuin tenasha main entsandintsuve:
Bale Ruku' janu miñu sekuwangue' tsuudei,
ñulla' tenbukasha ya' miñu ura' mantse'kaadei, tintsuve, Isaías 40.3 timuwaami.
Tsenñu Isaías naatimuwaañuba juntsaitu, Juan Mungaamu tiba den chutyuin tenasha faatu, chachillanu: Veta' pensa demangue' Diosnu meengue' mungaradei, tsenmala Dios ñulla' ujcha pitsaanu tsuve, tis neneimi. Tsenñu naa Judea tusha nutalaba chulla bain, naa Jerusalén pebulunu chulla bain Juannu meenanu pure' jijiila. Tsejtu yala' ujcha' mitya veta' pensa demanguenmalaya, Juan, Jordán pisha mungaakaakemi.
Juanya kameyu juchi keñu jallee panami, ya' ajpelenuya kika ajpeendee chuwaa telami, tsenmin dendu-ishu bain, jeendaa mishki bain juntsaalaa fimumi. Tsejtu entsandi kuinda kes neneimi: Bene main in benesha jamuya kayu inu pulla pude janu tsuve; tsenñu iya tsamantsa balejtunchin, naa waike' ya' sandalia chuwan juuñuba ne malanbu' kuwakenuba jutyuuyu. Iyaa ñullanu pichi ne mungaakiyu, tsaaren juntsa rukuya ñullanu Espíritu Santaa kuwa' juntsachi mungaakeñuu kenu tsuve, tis neneimi.
Jesús mungarami.
(Mateo 3.13-17; Lucas 3.21-22)
Juntsa malutala, Jesús, Galilea tusha, Nazaret pebulubi pu' lu' jitu, Juanchi Jordán pisha mungarami. 10 Tsejtu Jesús pisha pu' malundu selu jurudintsu katami, tsenmin Espíritu Santonu bain wa'pupu keraa ya' mishusha pajaintsu katami. 11 Tsenmalan kai'sha entsandiñu meejami: Ñaa in estyanu Nave, ñu' mitya yuj sundenve, timi.
Dyabulu, Jesúsnuujcha lawaanu kemi.
(Mateo 4.1-11; Lucas 4.1-13)
12 Entsai' puiñu, Espíritu Santo, Jesúsnu tsaa tiba den chutyuin tenasha miya' jiimi. 13 Tsenñu junga 40 malu tsanami, tsanaren Satanás yanu ujcha lawaanu kiikemi. Junga ajara animaala' kejtsapalan tsanami; tsenñuren anjeela Jesúsnu washkentsula.
Jesús Galileashamijakares nenu peepumi.
(Mateo 4.12-17; Lucas 4.14-15)
14 Juannu peesu deka' puñu, bene Jesús Diosa' mika ura kuinda kisai Galilea tusha jimi. 15 Tsejtu entsa entsandimi: Livee inu tinbu yumaa jave, tsenmin Diosnu rei juu tananu malu bain yumaa kalenave. Tsa' mitya veta' pensa demangue' ya' mika ura kuindanu meenguen chudei, tiitimi.
Jesús ainguemu rukulanutaapallu mikami.
(Mateo 4.18-22; Lucas 5.1-11)
16 Jesús Galilea aa pusu pi keetala puindu Simónnu bain, ya' naatala Andrésnu bain katami. Tsenñu yala ainguemu de' mitya, waaku pisha pajtekendetsu katami. 17 Tsenñu Jesús tsandimi: In bendala jadei, tsenmala iya ñullanu, chachillanaa alla kan tsanguemu ruku detirenu tsuyu, timi.
18 Tsandinmalan yala' waaku junu deshuike', ya' disipulu tiyanu ya' bendaa jila.
19 Tsejtu Jesús, kayu ajkesha jindu, Zebedeo' nalanu, matyu Santiagonu bain, ya' benna Juannu bain, kaa baakusha yala' waaku ura' manguiken pudena katami. 20 Tsejtu nei'ba Jesús yalanu mikanmalan, kaa baakunu yala' apa Zebedeonu, junu taawasha kiveten pumulaban pungue shuike' Jesúsnu bendaa jila.
Bu'chulla puu rukunuJesús ura' mandiremi.
(Lucas 4.31-37)
21 Cafarnaúm pebulubi vijila, tsejtu saaduma lekanu malu chayañu, Jesús chachilla' waku wakudinu yasha vitu Diosa' kuinda mijakaantsumi. 22 Tsenñu chachilla mika meenbashintsula, matyu yaa Moisés' wandya lei mashturula naake mijakaamu deeñuba tsanguityu', uwain tsandinuu ju' mijakaakaa keñu' mitya.
23 Tsenñu junu cha' waku wakudinu yanu, main Dioschi urajtu kuraa tiremu bu'chulla puu chachi pumi, tsejtu entsandi watimi: 24 ¿Nazaretsha chumu Jesús, tyeenguenaa lalanu bulla kenu jatu iyu? ¿Lalanu dekike' pirenaa jatu iyu? Iyaa miyu ñu muñu bain. Ñuya Dioschin juu jumu chachive, timi.
25 Tsenñu Jesús nepatu tsandimi: ¡Patyude, aantsa rukunu malude! timi. 26 Tsenñu Dioschi urajtu kuraa tiremu bu'chulla juntsa rukunu tsaa depi'shikaake', jelekenuti daran wati' maluimi. 27 Tsenñu kumuinchi chachilla dewapana', veta' veta' pake'meran juutu entsa entsandila: ¿Tyee indu in enu? Muba Diosa' palaa ne tsangue mijakaatyunuren, entsaya uwain tsanguenuu tira' mijakaantsumin, naa Dioschi urajtu kuraa tiremu bu'chullalanu bain maludei tinmala meengue' malu maludeive, tiitila.
28 Tsenñu wajtutalaren, kumuinchi Galilea tusha chumula Jesús tyee kiikeñuba demijaila.
Jesús, Pedro' anchamanuura' mandiremi.
(Mateo 8.14-15; Lucas 4.38-39)
29 Tsejtu cha' waku wakudinu yasha pu' demalu' miitu, Jesús bain, Santiago bain, Juan bain, Simón Pedro' yasha jila. Tsenñu junu Andrés bain chumi. 30 Tsai' jiñu Simón Pedro' anchama penguma jupee tsunjuusha tsunami. Tsenñu tsanaa ti' Jesúsnu dewainñu, 31 Jesús juntsa shinbunu kalen jitu, ya' tyaapanu kake' mangujtekemi, tsenmalan penguma ishanbajtekemi. Tsenmin yasha jimulanu tyeeba ke' kudundaimi.
Dilu purenamulanuJesús ura' mandiremi.
(Mateo 8.16-17; Lucas 4.40-41)
32 Yumaa dekependu' ka' pajta viñu, kumuinchi dilulanu bain, naa dyabulu puu chachillanu bain, Jesús' junga tajila. 33 Tsenñu kumuinchi juntsa pebulunu chumu chachilla, ya juukapasha dewakudila. 34 Tsenñu Jesús, tichi diluu judeeñu bain purenamulanu ura' demandirekemi, tsenmin chachillanu dyabulu pumulanu bain pure' me-e'laakemi, tsejtu juntsa dyabululanu jaiba pakaatyu jujuumi, yalaya ya muñu bain mideeñu' mitya.
Jesús, cha' waku wakudinuyatala mijakaami.
(Lucas 4.42-44)
35 Dechayan mitya, jayu yapijuunaren Jesús kujpatu pebulu avindala lu' jimi, tsai' muba den netyuin tenasha ji' Diosba kuinda kentsumi. 36 Tsenñu Simón Pedro, Jesúsba bulu nemu rukulaba Jesúsnu mami'kenu jila. 37 Tsa-i' mangatatu tsandila: Mu bain ñunu mi'kenchin judeeve, tila.
38 Tsa detiñu Jesús tsandimi: Vee mujtu kalen chunu pebulusha bain jidaa, junga bain tsaren Diosa' kuinda mijakaanu menesteyu, matyu iyaa tsangues nenaa ja' mitya, timi.
39 Tsejtu Jesús Galilea tushaya millai nemi, nunbatala cha' waku wakudinu ya dejuñuba jundala Diosa' kuinda mijakares neneindu, tsejtu chachillanu dyabulu depunmalaya me-e'lares neneimi.
Manbityu bishpeechi dilunuJesús ura' mandiremi.
(Mateo 8.1-4; Lucas 5.12-16)
40 Ma unbere manbityu bishpeechi diluu jumu, Jesús' junga telenajitu, tsandimi: Ñuren tsanguenu tenñuya, inu ura' mandireka; iya mijayu, ñu in dilu peya manbirenuu juñuba, timi.
41 Tsandiñu Jesús, juntsa rukunu tenbityatu, ya' tyaapachi ta'katu tsandimi: Uwain tsanguenu tenve. ¡Ura' mandiyade! timi.
42 Tsandi' dyanmalan manbityu bishpee jei manbimi juntsa dii rukunu, tsenmalan narai mandiyami. 43 Tsenñu Jesús tsangue' juntsa rukunu me-eendu, ule' 44 entsanguide timi: Entsa iishu juntsa munuba waintyu', chachilla' mitya Diosnu kalen jimu rukula' jungaa ji' wainde. Tsejtu juntsan mitya Moisés tyee kenu dejuve timuwaañuba juntsaa ke' Dioschi ura' kuraa mandiyayu ti' keewaanu ufeenda taji' kuwade, tsejtaa diluren ura' mandiyayu ti' keewaanmala, veela bain ñu uwain ura' mandiyañuba mijanudetsu, timi.
45 Tsandiñuren juntsa rukuya tyee i'ba munu'baasa dekuindakikemi. Tsenñu' mitya Jesús umaa naaju pebulutalaba chachilla dekeenaya vi' nenu jutyuu tiyaimi, tsejtu chachilla den chutyuin pebulu kapashaa neneimi, tsenñun nuka chumu chachilla bain ya' junga pure' jijiila.

*1:2 Malaquías 3.1

1:3 Isaías 40.3