2
Cristo balengurajtuu tiyatun, balenguraa mandiyami.
Tsaju' Cristo ñullanu sunden pensa manguikaanu tireñu, ñulla veela dellakindyañu bain estyamu deju' sunden pensa mangaamu deeshu juntsaa, tsenmin kumuinchi juntsa Espíritu Santoren detashu juntsaa, tsenmin naajulaba tenbityamu deeshu juntsaa, ñulla kumuinchi ma bulu juu dechu', parejuren de-estya', muba ma pensan judeju', naajulaba Diosa' taawasha kenun pensaa deju', inu pure' sundyawaakikai. Mu bain munuba kishtya' ajaa kenu kityudei, tsa jutyu'ba, daj katawachi tenna kenu kityudei, tsa jutyu' main main daj pensajtu deju', veelaa kayu ñullanu tichiba pulla deeve tya tyaidei. Mu bain naa-uwanuba ñuichin uraanuu mi'kenu ki'mujchi, veelachi bain uraanuuya kidei. Ñulla Jesucristoba buunamulaya, ya naatyamuñuba tsandyanuu dejuve:
Naa Cristoya Dios juwa ju' bain,
tsaayu tya', entsa tusha Diosba pareju tiya' chudinuu mi'kendyuve.
Cristoya naa tsamantsaa ju'ba, juntsaa keewaatyumujchi
taawasha kemu chachi juu tiya',
ne cha' ruku tiyaive.
Tsai' ne chachi juu tiyatu,
ya maaliren uminga',
Diosnu ura' merangue',
balengurajtu ruku juu tiya',
kuusanu mayujpeyai tu'vi' peyave.
Tsenñaa Dios yanu tsamantsangue aa bale ruku tiwaave.
Tsangue' yanu kumuinchi chachillachi tsamantsaa aa bale ruku tikayanu tiwaave,
10 tsenmalaa kumuinchi selusha chumula bain,
naa tusha chumula bain,
naa peyamula bain
Jesús' ajuusha teedinudetsu,
11 tsenmin naajula bain uwain Jesucristaa Bale Rukuve tiitinudetsu,
tsenmalaa Cristo' mityan Apa Dios tsamantsaa bale keewaranutsu.
Keranguemula entsa tushañillu juuñu deeve.
12 Tsaju' in estennu keranguemu naatalala, ñulla iya ñuiba bulu chunu uwanu naa-uwanuba Diosnu ura' meenguemuwa de' mitya, challa iya ñuiba bulu chutyu' bare' chuñaa, Diosnu kayu ura' meenguidei. Tsejtu ñulla naa-itaa livee inbera inu ju' bain juntsaaya ke' Diosnu balengure' keeware' jintsudei, 13 matyu Diosyaa ñullanu naa naake ura' kekaanu tya'ba tsanguenu pensa kekaamu ju', yaren tsanguive'mu juve, tsejtaa naakeñaa yachi uranuuñu bain tsanguikaanu.
14 Mu bain ti kike'ba paviiki'mujchi, tsenmin veta' veta' ajaa patintsutyumujchi kiikidei, 15-16 tsenmalaa mu bain ñullanu naa kuipa juu bain, naa tiba firu' kemu juu bain katan dejutyuve. Tsejtu naa tsamantsa firu' chachilla, anbukuinda kemu chachilla' kejtsapala dechu' bain, ti kuipaba jutyu dechu', Diosa' na juu chudei. Tsejtaa ñulla naa-uwanuba chuwaanu tiremu Diosa' kuinda mijakarendu, yala dandajtu juuñuu tusha chumu chachillachiya makara juuñungue danguenu detsuve. Tsenmalaa Cristo maanmala iya ñulla' mitya mika sundyanu tsuyu, iya tsangue' dera' taawasha ke' bain tsangui'ñuba ne uraañuu tiyan jutyu'ba mi' mitya. 17 Tsejtu ñulla keranguendetsutaa Diosnu keewara animaa juuñuu kendetsuñu, juntsan mitya i bain ura' kivetekenuu jutu, ñulla' mitya peyainuuba jushu juntsaa, tuta' in asaa binu yuutsuren tsanguive'nu tsuyu. Naa tsa-i' bain, iya ñuiba bulu sundyanu tsuyu. 18 Tsaren ñui bain iba buluren sundyave'kai.
Pablo, Timoteonu bainEpafroditonu bain laapu' piikemi.
19 Bale Ruku Jesús tsaa mutyañuya, Timoteonu te' eenu tenve, i bain ñulla' kuinda mamija' sunden junu tenñu' mitya. 20 Mu bain veelaya Timoteo tsaa dejutyu', iya naake pensanguemuñu bain ura juntsangue pensanguemu dejutyu', ñuichi uraa kenu pensaya dejutyuve. 21 Tsaju' naajulaba Jesucristochi uraanuuya kenu mi'ki'mujchi, yaichi uraanuu tene kenu mi'kemu deeve. 22 Tsaaren Timoteoya naake ura' ju' kemishtimuñu bain ñulla mideeve, tsenmin veelanu Diosa' mika ura kuinda mijakaamishtinutala bain inu in na juuñungue kemishtimuñu bain ñulla mideeve. 23 Tsa' mitya iya tyee inu ju'ba nei'ba ura' mijamiren, yanu te' eenu tenve, 24 naa uwain Bale Rukuya inu mangalaañu, iren ja'ba inu juyu tenna ju' bain.
25 Tsaaren naa inu dera' taawasha kive'mu lala' keranguemu naatala, Epafroditonu bain me-erenbera kenu pensa juyu, ñulla in junga inchi meneste junutala kive'nu eekemuwadeesu juntsanu. 26 Yaa kumuinchi ñullanu mangatanu tya' yuj pensandyatyaive; ya diluve detiñu, ñulla kuinda demijañu' mitya. 27 Uwain ya diikaavi' ma pekeraive, tsenñuren Diosya yanu tenbityatu ura' mandireve. Tsaaren Dios yanuren tenbityaindyu', inu bain tenbityataa tsangue' ura' mandireve, inu kayu jungajte llakinguikaandyai'tu. 28 Tsa' mitya yanu ñulla' junga te' me-erenbera kentsuyu, ñulla yanu mangata' masundyanudetsu. Tsenmalaa i bain yuj pensandyaa jun jutyuyu. 29 Ya bain Bale Rukunu keenguemu naatala juñu' mitya, ñulla' junga maanmala sunden mikadei. Tsenmin naajula bain ya naajuñuba tsangue ura' keewaamulanuya balenguudei, 30 matyu yaa Cristochi taawasha kendun pekeraive, tsejtu yaa naa peyanuu faañu bain peyainuu ma iive, ñulla inu naake' kiveten tsa deeñu, yaa ñulla' mitya inu kivetendu.