^
1 Corintios
Corintonuaxa Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën quirica cuënëoxuan
Cristo cupí nuibaquin Nucën Papa Diosan uni 'aquinti bana
I. PABLONËAN CORINTONU 'ICË UNICAMA 'ËSËA BANA (1.10-6.20)
Axa Jesucristomi catamëcë unicama bëtsi bëtsi oquin sinántima bana
Cristonëx ca Nucën Papa Diosan cushiñu 'ianan aín sinánsaribi 'icë quicë bana
Cristo i curúsocënu bama bana
Aín Bëru Ñunshin Upitan sinánmicëxuan unin Nucën Papa Diosan 'unánmicë ñu 'unánti bana
An Nucën Papa Diosan bana uni ñuixuncë uni ñuicë bana
Usaía an aín bana ñuixunuan Cristonën caíscë uni 'iá bana
Ax aín xanuma 'aínbi xanubë 'icë uni ñuicë bana
Axa Jesucristomi sináncë uníxa, an Nucën Papa Diosan bana 'unáncëma 'apumi manántima bana
Nun namia Jesucristonan 'ain 'uchatima bana
II. CORINTONU 'ICË UNICAMAN ÑUCÁCËXUAN PABLONËN CA (7-16)
Unin cara xanu biti 'icë quixuan Corintonu 'icë unicaman ñucácëxuan Pablonën ca
Unin 'acë ñu rabiquin ñuina 'acë piti ñuiquian Pablonën ca bana
An Jesucristomi catamënun uni bana ñuixuncë uni ca cupí biti 'icë quicë bana
Unían a rabinuxun uniocë ñu rabitima bana
Ainanshia 'inun 'aquinma bëtsi uniribi sinánquin unin ñu 'ati bana
Axa Jesucristomi catamëcë unicama timë́cëbë usai xanucama 'iti bana
Pán pianan uvas baca 'aquin Jesucristo asérabi sinánquin 'ati bana
Jesucristo sinánquin pán pianan uvas baca 'ati bana
Asérabi Jesucristomi sinánquin pán 'imainun uvas baca 'ati bana
Aín cushi 'ináncëxun ca Nucën Papa Diosan unicaman bëtsi bëtsi ñu 'aia quixuan Pablonën ca
Aín unicamaxa Jesucristonan 'aish achúshisa 'icë quicë bana
Unicama camina nuibati 'ai quixuan Pablonën ca
Unin 'unáncëma banan banati ñui quicë bana
Timë́ax sharáruima banati bana
Bamaxbi Jesús baísquia
Bama 'aíshbi ca uni baísquiti 'icë quicë bana
Uisai cara uni bama 'aíshbi baísquiti 'icë quicë bana
Axa Jerusalénu 'icë Jesucristomi catamëcë unicama curíqui buánmia
Pablo Macedonia me 'imainun Corinto ëmanu cuanti sinan
Pablonëan ashiquin bërúanxa 'icánun quixun ca