JUANËAN A PAIN BUÁNMIA QUIRICA
1
Anun Jesucristonan 'iti bana
Ënë mecama unioisama 'aínbia aín Papabë 'iá axa ënë menu uá, a ñuiquin cananuna ënë quirica mitsu cuënëoxunin. A cananuna aín bana cuanan nun bërúnbi isacën. Nun bërúnbi ñachaquin isanan cananuna nun mëcënanribi ramëacën. Ax bamatimoi tsócë 'ixuan aín unicamaribi abë 'inun 'imicë, a ñuiquin cananuna mitsu cain. A cananuna nusaribi 'aish uni 'icë nun 'unáncën. Usa 'ixun cananuna asérabi a isacën. Isá 'ixun cananuna a mitsu ñuixunin. Ax aín Papabë 'itancëxbi ënë menu uá 'ixun ca bamatimoi tsócë 'ixun, usaribitinu abë 'inun nu 'imiti 'icë quixun cananuna mitsu ñuixunin. Nuxnu asérabi Nucën Papa Dios 'imainun aín Bëchicë Jesucristobë upí 'icësaribitimi mitsúxribi nubë Jesucristomi upiti sinánun quixun cananuna nun nu isanan cuacë, ënë ñucama mitsu ñuixunin. Upí oquin sinanimi chuámaishirua tani cuëënun cananuna ënë banacama ësoquin mitsu cuënëoxunin.
Nucën Papa Diosan unían ñu 'atima 'ati sinántima bana
Jesucristonënbia nu pain 'unánmia 'ixun cananuna ënë bana mitsu ñuixunin: Nucën Papa Dios an ca asérabi upíira 'ixun ñu upíshi 'aia. An ca unë́xun ñu 'aima. Usa 'ain ca uisa 'uchabi anu 'aíma 'icën. Ñu 'aisama 'aíbi —ainan 'aish cana Nucën Papa Diosbë upí 'ai —qui cananuna cëmëin. Ainan cana 'ai quicë 'ixunbi ax quicësabi oquin 'aquinma ñu 'atima 'ai cananuna cëmëin. Usa 'aínbi cananuna axa 'icësaribiti ñu 'atima 'ati sináncëma 'ianan Nucën Papa Diosbë upí 'aish, axa ami catamëcë unicamabëribi upiti nuibananin. Usaínu 'ia ca an, aín Bëchicë Jesucristo aín imi 'apati bama cupí, uisa ñu 'ai caranuna 'uchai, abi nu tërë́nxunia.
—'Ëx cana 'uchañuma 'ai —qui cananuna nuxbi cëmëin. Usa 'ain ca nun bana asérabima 'icën. Usa 'aínbi cananuna 'unánti 'ain, nun nu nun 'uchacama chiquinaxuncëxun ca Nucën Papa Diosan, ax upí 'ixun ax quicësabi oquin 'aquin, nun 'uchacama nu tërë́nxunquin upí 'inun nu 'imiti 'icën. 10 Nucën Papa Diosan bana ca quia —camabi unin ca ñu 'atima 'aia —quiax. Usaía quicë 'aínbi —'ën cana ñu 'atima 'acëma 'ai —qui cananuna —Nucën Papa Diosan bana ca cëmë 'icë —quicësa 'ain. Usai quicë 'ixun cananuna, asérabi ca aín bana 'icë quixun sinaniman.