PABLONËAN TIMOTEO A PAIN BUÁNMIA QUIRICA
1
Pablonëan Timoteo quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Pablo, aín bana uni ñuixunuan Jesucristonën caísa 'ain. Usa 'inun ca Nucën Papa Dios, an nu ainan 'inun ië́micë, abëtan Jesucristo, an nu asaribi 'iminunu nun caíncë an mëníocëxa. Timoteo, 'ën cana ënë quirica mi buánmin. 'Ëx ami sináncësaribi oi mix Jesucristomi sináncë 'aish camina 'ën bëchicësa 'ain. Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesucristo, an nu ainan 'inun ië́micë, an nuibaquin min 'uchacama tërë́ncë cupími ainan 'aish chuámarua 'iti cana cuëënin.
Unin cëmëquin ñuicë bana cuatima bana
'Ëx Macedonia menu cuantámainunmi Efeso ëmanu bërúnun quixun cana mi can, anuxunmi an Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'unánmiquinma bëtsi bana uni ñuixuncë unicama usoquin 'axunma 'anun quixun canun. Usa 'ain camina a unicama cati 'ain, uni raírinëan nun rara tsóa 'imainun uisai cara nun rara 'iacëxa quixun ñuicë banacama a cuaxunma 'anun quixun. Usa banacama cuati ca uni ñancábi cuëbicanania. Usa 'ain ca an a banacama ñuicë unicaman Jesucristomi catamëquin Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'anun nu 'aquinima.
Nucën Papa Dios ca cuëënia aín unicamaxa ësai 'inúnu 'unánmiti: aín nuitu upí 'ianan aín 'uchacama tërë́ncë 'ixun 'atëcënti sináncëma 'ianan Jesucristomi asérabi catamëcë 'ixun unicama nuibati. Usaía 'inun 'unánminun ca Nucën Papa Dios cuëënia quixun sinanima ca bëtsi bëtsi uni amanu amanua sinani banaia. Usa 'ixun ca Nucën Papa Dios cuëëncësabi oía 'inun aín unicama 'aquinima. Nucën Papa Diosan bana unicama 'unánmisa tanquin ñuixunquinbi ca a bana —uisai cara quia —quixun cuatima. 'Imainun ca a ñuixuncë banacama —asérabi ca usa 'icë —quixun ñuixunquinbi uisai quicë cara quixun a bana anbi cuatima.
Camabi unia upí 'iti oquin ca Nucën Papa Diosan aín bana uni 'ináncëxa. Usa 'ain ca a bana quicësabi oi 'iquin unin 'unánti 'icën, a banax ca upíira upí 'icë quixun. Cananuna 'unanin, aín nuitu upí 'ixun ca unin usai ca uni 'itima 'icë quixun cuënëo bana isquinmabi ñu 'aisama 'aima. 'Aínbi ca an ësa ñu 'acë unicaman —usaquin 'ati ca 'aisama 'icë —quixun 'unánti cuënëo ca a bana 'icën: an Nucën Papa Diosan bana cuëëncëma, 'imainun an aín bana tancëma, 'atima 'aish 'aisama sinánñu, 'uchañuira, an Nucën Papa Diosmi racuë́quinma aín bana quicësabi oquin 'acëma, 'imainun an aín papa 'acë, an aín tita 'acë, an uni itsi 'acë, acama 'imainun, 10 aín xanuma 'aínbi xanubë 'icë unicama, aín bënëma 'aínbi unibë 'icë xanucama, xanúxmabi unibë 'icë unicama, an ñu mëcamacë unicama, cëmëcë unicama, axa anun Nucën Papa Diosbë upí 'iti bana, ënë́xa quicë ñucama cuëëncëma unicama. Ësa ñu 'acë unicaman —usai 'iti ca 'aisama 'icë —quixun 'unánun ca Nucën Papa Diosan uni aín bana 'ináncëxa. 11 Axa usa ñu 'ati ca 'aisama 'icë quicë bana, usaribiti ca Jesucristo ñui quicë bana, a uni ñuixunuan Nucën Papa Diosan 'ë caíscë, ax quia.
Nuibaquian ainan 'imicëxun unin Nucën Papa Dios —asábi ca —cati bana
12 Nucën 'Ibu Jesucristonën ca 'ën an cacësabi oquin 'ati 'unánxun, aín bana ñuixunun caxun, usoquin 'anun 'ë cushioxa. Usa 'ain cana a ñucama sinánquin —asábi ca —quixun a cain. 13 Jesús ñui 'atimati bananan 'atimaquin sinánquin aín unicama tëmëramianan 'atimaquin ñuia 'icëbi ca 'ë aín uni 'imiacëxa. 'Ëx Jesucristomi catamëcëma pan 'ianan ax ca Nucën Papa Diosan Bëchicë 'icë quixun 'unáncëma 'ixun usoquin 'a 'icë ca Nucën Papa Diosan nuibaquin 'ën 'uchacama 'ë tërë́nxuancëxa. 14 Tërë́nxuanan ca Cristo Jesúsnan 'aish abë achúshi sinánñushi 'ixun, unicama upí oquin nuibanan upiti ami sinánun 'imiquin Nucën 'Ibu Diosan 'ë cushioxa.
15 Ënë banax ca asérabi 'icën. Usa 'ain ca camabi unin —asérabi ca —quixun 'unánti 'icën: Camabi uni aín ñu 'aisama 'acë cupía tëmërati 'icëbi Nucën Papa Diosnan 'inun ië́minux ca Cristo Jesús ënë menu uacëxa. Uni itsi 'icësamairai 'uchacë 'icëbi ca ainan 'inun 'ë ië́miacëxa. 16 'Ëx 'uchañuira 'icëbia Jesucristonën 'ëmi nishquinma ainan 'ë 'imicë cupí ca axa ami catamëti xënibua 'aínbi Nucën Papa Diosbë 'iti unicaman 'unánti 'icën, usaribi oquin ca Jesucristonën aribi Nucën Papa Diosnan 'inun 'imiti 'icë quixun. Atúan usaquin 'unánun ca Nucën Papa Diosan nuibaquin 'ë ainan 'imiacëxa. 17 Usa 'ain cananuna Nucën Papa Dios, axa usabi 'Apuira 'iá 'aish cëñútimoi usabi 'iti, a unin aín bërúnbi iscëma, 'ianan an camabi ñu 'unáncë, axëshia Dios, a xënibua 'aínbi rabiti 'ain. Usai ca 'iti 'icën.
18 Timoteo, 'ën bëchicësa 'icë, cana mi cain, Nucën Papa Diosan sinánmicëx ca aín unicama mi ñui quiacëxa, —Timoteonëx upí 'ixun ca Nucën Papa Diosan bana unicama ñuixunti 'icën. Mi ñuia usai quicë unicaman bana sinánquin camina ami catamëquin, Jesucristo cuëëncëma ñu 'aquinma 'aisama ñu 'ati sinánquinbi tënëquin upí ñuishi 'ati 'ain. 19 Usa 'aínbi ca —ësa ñu 'ati ca 'aisama 'icë —quixun 'unánquinbi usaquin 'acë 'aish uni raíri Jesucristobë upiti nitsima. 20 Usai ca Himeneo 'imainun Alejandro 'iaxa. A uni rabë́ cana Nucën Papa Dios ñui 'atimati banatëcënunma ñunshin 'atimanën 'apu Satanasnëan tëmëraminun ëan.