PEDRONËAN ARIBI BUÁNMITËCËAN QUIRICA
1
Pedronëan axa Jesucristomi catamëcë unicama quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Simón Pedro, ax cuëëncësabi oquin 'anan aín bana uni ñuixunuan Jesucristonën caísa 'ain. An nu ië́micë Jesucristo, axbi Nucën Papa Diosribi 'aish upí 'ixuan nu 'acësaribi oquin ainan 'inun ië́micë, mitsu cana ënë quirica buánmin. Mitsux Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesús an 'unánmicë 'aíshmi mitsúxmi 'icësamaira oi chuámarua 'aish bucucanti cana cuëënin.
Uisai cara axa Cristomi catamëcë unicama 'iti 'icë quicë bana
Nucën Papa Dios cushiira 'ianan aín nuitu upíira 'ixuan an nu ainan 'aish asaribi 'inun caíscë, an ca uisaira cara aín cushi 'icë quixun nu 'unánmiquin anúnu upitax 'iti 'imainun anúnu ax cuëëncësa oi 'iti a nu 'inánxa. Ainan 'imiquin ca aín bana 'inánquin Nucën Papa Diosan uisaira oquin cara nu 'aquinti 'icë quixun nu 'unánmia. Usaquian 'unánmicëx, a banami catamëti camina an sinánmicësabi oquin sinánan uni itsían ñunshínquin ñu 'atima 'aia isquinbi, usaribi oquin 'aquinma upí ñuishi sinánti 'ain. Usai mitsux Nucën Papa Diosmi catamëcë 'ixun camina upí 'ixun ënquinma ñu upíshi 'ati sinánquin 'ati 'ain. Upí ñu 'acë 'ixun camina Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi caramina uisai 'iti 'ai quixun 'unánti 'ain. Usai 'iti 'unáncë 'ixun camina ñu 'aisama 'aisa tanquinbi tënëanan cushixun Nucën Papa Diosan a 'anun mitsu 'ináncë ñu asérabi 'ati 'ain. Usaquin 'acë 'ixun camina mitsumi uisa ñu cara 'icëbëtanbi bënë́quinma tanshiti 'ain. Usaquin 'ai camina Nucën Papa Diosmi asérabi sinánti 'ain. Usaquin sináncë 'aish camina bëtsibë nuibananti 'ain. Usai 'iquin camina camabi uni nuibati 'ain.
Asérabi usai 'i camina an uni itsin Jesucristomi sinánun 'aquincëma unisa 'itima 'ain. Usai 'i camina ñancábimi Nucën 'Ibu Jesucristomi sináncë 'itima 'ain. Usa 'aínbi ca axa usai 'icëma uni ax bëxuñu unisa 'ianan a ñubi sináncëma unisa 'icën. Usa 'ixun ca aín 'ucha ca tërë́ncë 'icë quixun sinanima manúaxa. 10 'Ën xucë́antu, usa 'ain Nucën Papa Diosan ainan 'iti caíscë 'aish camina an cacësabi oi 'inux bërúanracati 'ain. Usa 'iquin camina Nucën Papa Diosmi sinánti ënquin ñu 'atima 'atima 'ain. 11 Usai 'itancëx camina Nucën 'Ibu Jesucristo, an nun 'ucha tërë́nquin Nucën Papa Diosnan 'inun nu ië́micë, an mëníosabi oi asérabi aín nëtënu abë cëñútimoi 'iti 'ain.
12 Uisai caramina Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'iti 'ai quixun 'unani camina usai 'in. Usaími 'iabi cana ënímami mitsux 'icësabi oi 'inun sinánmitëcënti 'ain, manúti rabanan. 13-14 Nucën 'Ibu Jesucristonën 'unánmicëxun cana 'unanin, 'ën bamati nëtë ca 'urama 'icë quixun. Usa 'ain ca 'ën sináncëx bamaquin ënë nëtë ëncëma pan 'ixuinshi ënë ñucama 'ën mitsu sinánmitëcënti asábi 'icën. 15 'Ëx bamacëbëtanmi ënquinma usabi oquin 'anun quixun cana ënë banacama mitsu cuënëoxunin.
An Nucën 'Ibu Jesucristonën aín cushínbi ñu 'aia isa unicama
16 Nucën 'Ibu Jesucristonën cushi ñuixuanan aín utëcënti ñuiquin nun mitsu cacë bana ax ca unían anbi sinánxun ñuicë banama 'icën. Nucën bërúnbi cananuna Nucën 'Ibu Jesucristonëan aín cushínbi ñu 'aia isacën. 17 Usaquin iscë 'ixun cananuna camabi unin 'unánuan, a ñui, Nucën Papa Dios ësai quia cuacën: “Ënëx ca 'ën nuibairacë 'ën Bacë Bëchicë 'icën, a cupí cana chuáma tani cuëënin” —quiax. 18 Anua Nucën Papa Diosan cushi 'ain cananuna matánu Nucën 'Ibu Jesúsbë 'ixun, Nucën Papa Dios naínuax usai Jesucristo rabi quia asérabi cuacën.
19 Usai banaia cuaquin cananuna 'unáncën, an Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unin cuënëo bana quiásabi oi ca Jesucristo 'iaxa quixun. Mitsúnmi upí oquin a bana sinánti ca asábi 'icën. Lamparinën bëánquibucënuxun pëcacëbëtan cananuna xubunu 'icë ñu upí oquin isquinmabi isin. Usaquin isquinbi cananuna barían pëcacëbëtainra upí oquin isin. Usaribi oquin camina a unicaman bëráma cuënëo bana 'unánquinbi asérabi mitsun nuitunubi Cristo 'icëbëtainra, uisai cara a bana quia quixun upí oquin 'unánti 'ain. 20-21 An Nucën Papa Dios quicë bana uni ñuixuncë unicama ca anbi sináncë bana unicama ñuixuanma 'icën. Ax asérabi aín Bëru Ñunshin Upitan sinánmicë 'ixun ca Nucën Papa Diosmi upiti catamëcë 'ixun ax cuëëncësabi oquin bana ñuixuancëxa. Usa 'ain camina asérabi 'unánti 'ain, unin ca anbi sinántancëxun Jesucristo ñuiquin bana cuënëoma 'icë quixun.