PABLONËAN EFESONU 'ICË UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
1
Efeso ëmanuax ax Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Pablo, Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin aín bana ñuixunun Jesucristonën caísa 'ain. Usa 'ixun cana Efeso ëmanuaxmi Cristo Jesúsmi sinani ami catamëti Nucën Papa Diosnan 'icë ënë quirica mitsu buánmin. Nucën Papa Diosbëtan Nucën 'Ibu Jesucristonën mitsu nuibaquin 'aquincëxmi chuámarua 'aish bucucanti cana cuëënin.
I. AIN UNICAMAX CA CRISTOBË ACHUSHISA 'ICË QUIXUN PABLONËN CA (1.3-3.21)
Cristonan cupía Nucën Papa Diosan uni nuibaquin 'aquinti
Nucën Papa Dios ax ca Nucën 'Ibu Jesucristo aín Dios 'ianan aín Papa 'icën. A rabinun ca 'acan. Aín nëtënuxun nu sinánxunquin ca nuxnu Cristonan cupí nuibaquin 'aisamaira ñu nu 'aquinquin upí oquin sinánmianan nu cuëënmia. Mecama uniocëma 'ixunbi ca Nucën Papa Diosan Cristo cupínu an iscëx 'uchañuma 'ianan ainanshi 'inun nu caísacëxa. Axa cuëëncësabi oquin ca nu nuibaquin Jesucristo cupí aín bëchicë 'inun nu caísacëxa. Usaquin ainan 'inun caístancëxun an nu nuibaquin, aín nuibacë Bëchicë nubë 'aínu ainan 'aish upí 'inun nu 'imicë 'ixun cananuna ami catamëquin, xënibua 'aínbi a rabin. An ca nun 'ucha cupínu ainanma 'icëbi Cristo bama 'ain, nun ñu 'aisama 'acëcama tërë́nquin ainan 'inun nu ië́miaxa, an nu nuibaquin. Usa 'ixun ca nuibaíraquin uisairai cara uni ainan 'iti 'icë quixun upí oquin 'unánun nu 'imiaxa. Unin 'unánma 'icëbi ca nu 'unánmiaxa, uisa cupí cara ax cuëëansabi oquin Cristo ënë nëtënuaxa bamanun xuacëxa quixun. 10 Ësaquin ca nu 'unánmiaxa: An ca anúan ax utëcënti nëtëa sënë́ncëbëtan Cristo xuti 'icën, an unio ñucama, naínu 'icë 'imainun menu 'icë aín 'ibua 'inun.
11 Nux Cristonan cupí aín uni raíri 'acësaribi oquin nu axa cuëëncësabi oi 'ianan aín nëtënu abë 'iti nu 'iminuxun ca Nucën Papa Diosan ainan 'inun nu caísacëxa. Usai nux 'inun ca Nucën Papa Diosan camabi ñu ax cuëëncësabi oquin 'aquin mëníocëxa. 12 Nun nu an sinánmicëxun upí oquin ñu 'aia isquian uni raírinënribi a rabinun ca nux pain Cristomi catamëcë 'aíshnu ax cuëëncësabi oi 'inun nu caísacëxa. 13 Mitsúxribi camina —Jesucristo cupí ca uni aín 'ucha tërë́ncë 'aish Nucën Papa Diosnan 'iti 'icë —quixun ñuicë bana cuati Cristomi catamëacën. Cristomi catamëtia ca Nucën Papa Diosan ax quicësabi oquin aín Bëru Ñunshin Upí mibëa 'inun mitsu 'ináncëxa, mitsúxmi asérabi ainan 'icë 'unánti oquin. 14 Aín Bëru Ñunshin Upí axa nubë 'ain cananuna 'unanin, anúan Nucën Papa Diosan an caíscë aín unicama biti nëtë sënë́ncëbë cananuna aín nëtënu abë 'iti 'ain, ax quiásabi oi. Ax cushiira 'ixuan nuibaquin 'imicëxunu a rabinun ca usai 'iti 'icën.
Efesonu 'icë axa Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën Nucën Papa Dios ñucáxuan
15 Usoquin Nucën Papa Diosan 'aquincëxmi mitsux asérabi Nucën 'Ibu Jesúsmi catamëanan axa ami sináncë unicamabë nuibanania ñuicania cana cuan. 16 Usa 'ain cana ënquinma —asábi ca —quixun caquin rabianan abë banaquin Nucën Papa Dios mitsu ñucáxunin. 17 Nucën 'Ibu Jesucristonën Dios 'ianan 'Apuira, Nucën Papa Dios, a cana an 'unánmicëxunmi upí oquin sinánquin a 'unáncanun quixun mitsu ñucáxunin. 18 'Imainun cana mitsu ñucáxunin, an 'imicëx caramina uisairai ënë nëtënuax Jesucristosaribi 'aish upí sinánñu 'iti 'ai quixunmi mitsun 'unánun. Ñucánan cana uisairai caramina aín nëtënu abë 'aish, axa ami catamëcë unicamabë 'iti 'ai quixunmi 'unánun mitsu ñucáxunin. 19-20 Usaribi oquin cana mitsu ñucáxunin, uisaira cara aín cushi anúan axa ami catamëcë unicama 'aquinti a 'icë quixunmi mitsun 'unánun. A cushínbi ca bamacëbi baísquimixun Cristo aín nëtënu aín mëqueu 'aish abë 'Apu 'inun 'imiacëxa. A cushíinra ca Nucën Papa Diosan nu 'aquinia. 21 Usai 'inúan 'imicëx ca Cristo ax, a unin iscë 'apu 'imainun a unin iscëma 'apuribi 'imainun uisa cushi cara, 'imainun uisa 'apu cara, uisaquin caquin anëcë cara, acamabë sënë́nmaira 'icën. Usa bërí 'aish ca ënë nëtë cëñúcëbëribi usai 'iti 'icën. 22 Nucën Papa Diosan ca camabi ñu, uni, ángel, acaman 'ibu 'inun Cristo 'imiacëxa. 'Imianan ca axa ami catamëcë unicaman 'iburibi 'inun 'imiacëxa. 23 Axa ami catamëcë unicamax ca 'itsa 'aíshbi camáxbi Cristonan 'icën. Usa 'ain ca an abë 'ixun an sináncësaribi oquian sinánun aín unicama 'imia. Ax ca uinubi 'aímama 'icën. Abë 'ixun ca Cristonën aín unicama an iscëx aín nuitu upí 'ixuan ax cuëëncësa oquinshi 'anun aín cushi 'inania.