PABLONËAN GALACIANU 'ICË UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
1
Galacia menuaxa ax Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Pablo 'ain. Unin ca Jesucristo ñuiquin uni bana ñuixunun 'ë caísama 'icën. Nucën Papa Dios, an a bamacë 'icëbi baísquimicë, abëtan ca Jesucristonën aín bana ñuixunun 'ë caísacëxa. Ënu 'icë axa ami catamëcë unicamabëtan cana Galacia mecamanu 'icë ëmacamanuaxmi Jesucristomi catamëcë 'icë, ënë quirica mitsu cuënëoxunin. Nucën Papa Diosbëtan Nucën 'Ibu Jesucristonën mitsu nuibaquin 'aquincëxmi chuámarua 'aish bucucanti cana cuëënin. Ënë menu 'icë ñuishi 'atia an sináncë unicaman 'acësaribi oquin ñu 'atima 'ati rabanan nu ië́mi ca ax bamatsianxmabi nun 'ucha cupí bamacëxa, Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi. Nucën Papa Dios ax ca unicaman xënibua 'aínbi rabicë 'iti 'icën. Usaquin ca 'ati 'icën.
Jesucristomi catamëtishi ca uni Nucën Papa Diosan iscëx upí 'icë quicë bana
Cristonën nuibacë 'aíshmi ainan 'inúan Nucën Papa Diosan caísquin sinánmicë 'ixunbimi mitsun aín bana ënquin bëtsi bana cuacëbëtan, cana uisacatsi caramina usari 'icani quixun sinanin. Anúan uni aín 'ucha tërë́ncë 'aish Nucën Papa Diosnan 'inux ië́ti bëtsi bana ca 'aíma 'icën. Usa 'aínbi ca uni raírinën mitsu 'atimaquin sinánmiquin a bana bëtsi oisa tanquin bëtsi oquin ñuia. Uin cara nun nu Cristo ñuiquin mitsu ñuixuncë Nucën Papa Diosnan 'inux anun uni ië́ti bana, abi ñuixunquinma bëtsi bana mitsu ñuixunia, a ca Nucën Papa Diosan uisa cara oti 'icë usoquin 'ati 'icën. Usoquin ca 'ë 'imainun naínuax ucë ángelribi, bëtsi bana uni ñuixuncë 'icë, 'ati 'icën. 'Ën cacësaribi oquin cana mitsu catëcënin, ui unin cara nun ñuixuncëxunmi cuacë a banama bëtsi bana mitsu ñuixunia, a ca Nucën Papa Diosan uisa cara oti 'icë usoquin 'ati 'icën.
10 ¿Ësaquin mitsu caquin carana unían 'ëx cana asérabi upí 'ai quixun 'ë rabiti sinan? Usaquin sinánquinma cana Nucën Papa Diosan 'ë upí isti sinan. ¿Carana unicamabë upí 'iti sinan? Cana usaquin sinaniman. Nucën Papa Diosma unishi cuëënmiti sinani cana Cristonën unima 'itsían.
Uisax cara Pablo an Jesucristonën bana uni ñuixuncë uni 'iacëxa quicë bana
11 'Ën xucë́antu, mitsúnmi 'unánun cana ësaquin mitsu cain, Jesucristo ñui quicë bana 'ën mitsu ñuixuncë ax ca unínbia sináncë banama 'icën. 12 A bana cana unin ñuia cuacëma 'ain. Uinu 'icë unínbi ca a bana 'ë 'unánmicëma 'icën. Jesucristonënshi ca a bana 'ë 'unánmiaxa. 13 'Ën judíos unicama cuëëncësa oquin ñu 'aia unin ñuia camina cuacën. 'Ën cana axa Jesucristomi catamëcë unicama 'aisamaira oquin bëtsi bëtsi ocën, Jesucristomi sinánti bana ënun quixun. 14 Usoquin 'anan cana judíos unin sináncësa oquinshi sináncën. 'Ën aintsi 'ëbë sënë́nburibi an 'acësamaira oquin cana uni apáncaman 'ë 'unánmicësa oquinshi 'ën chaitinën ñuiasabi oquin 'aisa tancën, 'ëx asérabi judío uniira 'ixun. 15 Usai 'iabi ca Nucën Papa Diosan, 'ën titan pucu mëucüabi 'ë aín bana ñuixunun caísa 'ixun nuibaquin asérabi ainan 'inun 'ë sinánmiquin, 16 aín Bëchicëmi catamëti 'unánmianan, atúxribia ami catamënun judíosma unicamaribi bana ñuixunun 'ë 'imiacëxa. Usaquin 'anúan 'imicëxun cana uibi uisai carana 'iti 'ai quixun ñucáma 'ain. 17 'Ën a 'unáncëma pain 'aían a pain aín bana ñuixunun Cristonën caísa uni camabi ñucati cana Jerusalénu cuánma 'ain. Anu cuaníma cana Arabia cacë menushi cuantancëx Damásconu cuantëcëancën.
18 Rabë́ 'imainun achúshi bari inúcëbë pain cana Jerusalénu Pedro isi cuancën. Cuanx cana anu abë rabë́ semana 'imainun achúshi nëtë 'iacën. 19 Aribia Nucën 'Ibu Jesusan aín bana ñuixunun caísa uni raíri isquinmabi cana Jacobo, Nucën 'Ibu Jesusan xucën, ashi isacën. 20 'Ën a cuënëoquin mitsu cacë bana ënëx ca cëmëma 'icë quixun ca Nucën Papa Diosan 'unania.
21 Jerusalénu 'itancëx cana Siria me 'imainun Cilicia menu cuancën. 22 Usa 'ain ca Judea menu 'icë ëmacamanu 'icë axa Jesucristomi catamëcë unicaman 'ë 'unánma 'icën. 23 'Unánquinmabi ca ësaquian 'ë ñuicania cuacëxa: An nu bëtsi bëtsi o uni, an ca bërí Jesucristomi catamënun quixun unicama bana ñuixunia, ami catamëtia ënun quixun unicama bëtsi bëtsi o 'ixunbi. 24 Usaquian 'ë ñuia cuaquin ca Nucën Papa Dios rabiacëxa.