SANTIAGONËAN JUDÍOS UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
1
Aín menuma 'icë judíos unicama Santiagonën quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Santiago, an Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesucristonën cacësabi oquin ñu 'acë 'ain. Israelnën bëchicë mëcën rabë́ 'imainun rabë́ aín rëbúnqui 'aíshmi bëtsi bëtsi menu tsóti cuan 'icë cana mitsu ënë quirica buánmin.
Nucën Papa Diosan sinánmicë 'aísha aín unicamax bëtsi sinánñu 'iti
'Ën xucë́antu, cana mitsu cain, uisai caramina 'iti 'ain, uisa ñu cara mitsumi 'icëbëbi camina upí oquinshi sinani cuëënti 'ain. Camina 'unanin, usai 'i bënë́quinma tanshiquin camina uisa ñu cara 'icëbëbi bënëtima upiti Jesucristomi catamëti 'unánti 'ain. Mitsux usai 'inux camina ëníma Jesucristomi sinani uisa ñu cara 'icëbëbi masá nuitutima ami catamëcanti 'ain.
Uisaira caramina ami cushiti 'ai quixun 'unáncëma 'ixun camina Nucën Papa Dios ñucáti 'ain. Ñucácëxun ca an mi usaími 'iti 'unánmiquin cushioti 'icën. An ca an a ñucácë unimi nishquinma cuëënquin upí oquin 'unánmia. 'Ixunbi camina —Nucën Papa Diosan sapi ca 'ën cacëxun cuatima 'icë —quixun sinánquinma, —an ca asérabi 'ën cacëxun cuati 'icë —quixun sinánquin ñucáti 'ain. An cara 'ë 'aquinti 'icë, cara 'ë 'aquintima 'icë quixun sináncë uni ax ca suñun bëcacë́xa parúnpapa amami amamiqui tucánquicësa 'icën. Mitsux usa 'ixun camina Nucën Papa Diosan ca 'ën bana cuatia quixun sinántima 'ain. Usaquin sinánbëquincë unix ca an sináncësabi oi 'ima cëmëbëquinia.
Uicamax cara unían —ñuumara ca —quixun iscë 'iaxbi Jesucristomi catamëtia, Nucën Papa Diosan 'aquincëx bëráma 'iásama 'icë, ax ca cuëënti 'icën. 10 'Imainun ca ñuñuira ax Jesucristomi catamëti ñuñumaibi cuëënti 'icën. Axa ñuñuira uni ax ca ro uáxa upíira upí 'itancëxbi aín upí bënëtishi nëtë́cësaribi 'icën. 11 Barin uruquin pëcaquin xarocëx ca ro uá chushia. Usari 'i ca ro uá rëucuti aín upí nëtëtia. Usaribiti ca ñuñu uni ax curíquiñuira 'iti sinánxun ñu 'aíbi 'iti 'icën.
Uisa ñu cara 'icëbëtanbi Jesucristomi catamëti ëntima
12 An uisa ñu cara 'icëbëbi bënë́quinma tanshiquin Jesucristomi catamëti ëncëma unicama a ca usaía ax ami sináncë unicama 'iti ñuia quiásabi oquin Nucën Papa Diosan aín nëtënu abë 'aish chuámarua 'aish cuëënun 'imiti 'icën. 13 Usa 'ain ca ui unin cara 'atima ñu 'ati sinania, a unin —Nucën Papa Diosan ca usaquin 'anun 'ë sinánmia —quixun sinántima 'icën. Nucën Papa Dios a ca uínbi 'atima ñu 'anun sinánmitima 'icën. Usa 'ixun ca anribi uinu 'icë unibi 'atima ñua 'anun sinánmima. 14 Unían ñu 'atima 'acë ax ca Nucën Papa Diosan 'amicëma 'icën. Abi aín sinan 'atima 'ixun ca usoquin 'aia. 15 Usaquian sináncë cupí ca unin ñu 'atima 'aia. Ñu 'atima ënquinma amiribi amiribi 'ai 'uchacë cupí ca bamai Nucën Papa Diosbë 'itima 'icën.
16 'Ën nuibacë xucë́antu, uinu 'icë unínbi paráncë camina 'icantima 'ain. 17 Camabi uisa ñu cara upí 'icë, ax ca Nucën Papa Dios naínu 'icë, an bari, 'uxë, 'ispa acama unio, an camabi uni 'ináncë 'icën. A ñucamaxa bënamëanan bëánquicë 'aínbi ca Nucën Papa Dios axira usabi 'iá 'aish usabi 'icën. 18 An ca unían aín bana ñuixuncëxun cuatínu ainan 'inun nu 'imiaxa, nux pain 'icë cupía raíri uníxribi Jesucristomi catamëcë 'aish camabi ñu an uniosamaira 'inun.
Asérabi Jesúsmi catamëtia usai uni 'iti bana
19 'Ën nuibacë xucë́antu, usa 'ain camina Nucën Papa Diosnan 'ixun mitsun unían bana ñuia upí oquin pain cuati 'ain. Cuati camina mitsux munu pain sinántancëx bananan bënëtishi nishtima 'ain. 20 Axa nishcë unix ca Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'ima. 21 Usa 'ain camina ñu 'atima 'aisamaira oquinmi mitsun 'acë a ëanan uisa ñucama cara 'aisama 'icë ënti 'ain. A ënquin camina ami cuacë Nucën Papa Diosan bana a mitsun nuitu mëu racanaquin upí oquin sinánti 'ain. Mitsúnmi cuacë bana ënë́xa quicësabi oquin, Jesucristomi catamëcë 'ixun, 'acë 'aish camina Nucën Papa Diosnan 'inux ië́canti 'ain.
22 Usa 'ain camina mitsun pabitainshi cuaquinma upí oquin sinánquin a bana quicësabi oquin 'ati 'ain. Usoquin 'acëma 'aish camina —'ëx cana Nucën Papa Diosnan 'ai —quixun sinanibi cëmëcë mitsux 'iti 'ain. 23 Axa Nucën Papa Diosan bana aín pabitainshi cuati, a bana isi ax quicësabi oi 'icëma uni ax ca an aín bëmánan espéjonën iscë unisaribi 'icën. 24 —Uisa carana 'ai —quixun istancëxbi ca mëníocatima manúquiani usabi cuania. 25 Usa 'aínbi ca an a bana cuaquin manuquinma sináncë uni, ax a bana quicësabi oquin ënquinma 'acë 'aish chuámarua tani cuëënti 'icën. A banax ca anúnu upí 'ianan, ñunshin 'atima cuëëncësa oi 'ima Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'inux ië́ti a 'icën.
26 Ui unix cara —'ëx cana Nucën Papa Diosan bana cuacë 'ai —quibi sinánxmaishi 'aisamairai banaia a unix ca Nucën Papa Diosan bana quicësabi oi 'íma cëmëia. 27 An Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'acë unin ca ësaquin 'ati 'icën: Papañuma titañuma tuácama 'imainun casunamëcë xanucamaribi 'aquinsa 'ianan masá nuitutia isquin ca 'aquinti 'icën. 'Aquianan ca an Nucën Papa Diosmi sinánquinma ënë menu 'icë ñuishi sináncë unin 'acësaribi oquin ñu 'aisama 'atima 'icën.