3
Nicodemoa Jesús isi cuan
Fariseo uni achúshi ca Nicodemo caquin anëcë 'iacëxa. Ax ca judíos unicaman 'apu achúshi 'iacëxa. Usa 'ixun ca anu ñantan cuanxun Jesús cacëxa:
—Unían mix camina cushiira 'ai quixun 'unánun camina uinu 'icë unínbia 'acëma ñu 'ain. Nucën Papa Diosa abëma 'ain ca uinu 'icë unínbi minmi 'acësoquin ñu 'atima 'icën. Usa 'ain cananuna 'unan, Nucën Papa Diosan ca minmi nu 'unánminun ënë menu mi xuacëxa quixun.
Cacëxun ca Jesusan cacëxa:
—Asérabi cana 'ën mi cain, axa aín cushin bacë́ntëcëncëma uni ax ca Nucën Papa Diosnan 'itima 'icën.
Usaquian cacëxun ca Nicodemonën cacëxa:
—¿Uisax cara bëráma cania 'aish uni bacë́ntëcënti 'ic? ¿Amiribishi cara aín titan pucunu atsíanx bacë́ntëcënti 'ic?
Nicodemonën cacëxun ca Jesusan cacëxa:
—Usama ca. Asérabi cana 'ën mi cain, 'unpax 'imainun Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan bacë́ntëcëncëma uni ax ca Nucën Papa Diosnan 'itima 'icën. Axa xanunuax bacë́ncë, ax ca unishi 'ia; axa aín Bëru Ñunshin Upitan bacë́ncë uni, ax ca Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upíñu 'ia. Nucën Papa Diosan cushin camina bacë́ntëcëncë 'iti 'ai quixun 'ën mi cacëx ratúaxma ca 'it. Uinuax cara suñu bëëqui banaquiania camina cuatin, 'ixunbi camina isima, uinuax cara a suñu aia, uinu cara cuania quixun. An ñu shaícaianu suñu iscëma usaribi oquin cananuna Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan uni bacëntëcënmia isiman.
Cacëxun ca Nicodemonën Jesús catëcëancëxa:
—¿Uisa 'aish cara usai 'iti 'ic?
10 Cacëxun ca Jesusan Nicodemo cacëxa:
—¿Mix an Israel unicama 'unánmicë 'ixunbi caramina 'ën mi cacëxun uisai qui quicë cara quixun cuatiman? 11 Asérabi cana mi cain, nun 'unáncë ñu ñuianan nun iscë ñuribi ñui cananuna nux quin. Quiabi camina nun bana ca asérabi 'icë quixun sinaniman. 12 ¿Ënë menu 'icë ñu 'ën ñuia cuaquinma caramina uisaxun 'ën naínu 'icë ñu ñuia cuati 'ain? 13 Uinu 'icë unínbia anu 'icë ñu 'unáncë 'aímabi cana 'ën cuni anuax uá 'ixun 'unanin. 14 Moisésnëan anu uni 'icëma menuxun manë 'acë runu, camabi unin isnun, i nitsínxun anu nansaribi oquin ca uni 'inux Nucën Papa Diosnuax uá 'icë, 'ë unin 'ati 'icën, 15 uinu 'icë unix cara 'ëmi catamëtia axa nëtë́timoi Nucën Papa Diosnan 'inun.
Nucën Papa Diosan ënë menu 'icë unicama nuibacë bana
16 Camabi uni asérabi nuibaquin ca Nucën Papa Diosan aín Bëchicë achúshi ënë menu xuacëxa, uicamax cara ami catamëtia axa nëtë́timoi abë 'inun. 17 Nucën Papa Diosan ca aín Bëchicë an ënë menu 'icë unicama aín 'ucha cupí 'uchonun xuáma 'icën. Ama, ënë menu 'icë unicama aín 'ucha tërë́nquin ainan 'inun ië́minun quixun ca xuacëxa. 18 Aín Bëchicëmia catamëcë uni ax ca Nucën Papa Diosan 'uchocë 'ima. Usa 'aínbi ca axa ami catamëcëma uni ax aín Bëchicë achúshi ami catamëcëma cupí Nucën Papa Diosan aín 'ucha cupí castícantishi 'icën. 19 Axa ami sináncëma unicamax ca aín 'ucha cupí Nucën Papa Diosan castícantishi 'icën, atúan an aín sinan upíira 'ixun uni upí 'imiti ax uánbi ami catamëisama tanquin 'atima ñu 'atishi cuëëncë cupí. 20 An ñu 'atima 'acë unicaman ca an 'aia unin isti rabanan xabánuxun 'ati cuëënquinma bëánquibucënuxun ñu 'aia. 21 Usa 'aínbi ca an Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'acë uni, an 'aia isquian —an ca Nucën Papa Diosan 'aquincëxun ñu 'aia —quixun unin 'unánun xabánuxun ñu 'aia.
Amiribishia Juanën Jesús ñuitëcëan bana
22 Usa 'ain ca Jesusan aín 'unánmicë unicamabë Judea menu 'icë ëmacamanu cuantancëx anu 'ixun uni nashimiacëxa. 23-24 Nashimimainun ca Juanënribi sipuacëma pain 'ixun Enón caquin anëcë ëma, anua 'itsa 'unpax 'ain, anuxun uni ricuatsincë nashimiacëxa. Enón cacë ëma ax ca Salim caquin anëcë ëma 'urama 'iacëxa.
25 Usa 'ain ca judío uni achúshinëx Juanëan 'unánmicë unicamabë, aín raraxa quiásabi oquin Nucën Papa Diosa cuëënun ñu 'ati ñui cuëbicanancëxa. 26 Usai cuëbicananquiani anu cuanxun ca Juan cacëxa:
—A ñuiquinmi nu cacë uni axa mibë Jordán 'ucë manan 'icë, Jesús, an unicama nashimicëbë ca camabi unix anu ricuatsinia.
27 Cacëxun ca Juanën cacëxa:
—Uinu 'icë unínbi ca Nucën Papa Diosan 'imicëxunma usa ñu 'atima 'icën. 28 Mitsun camina, Cristoma cana 'ai 'ëx quia cuan. Nucën Papa Diosan ca 'ë caxua ax unun 'ëx pain rëcuë́ncuatsini unun 'ë xuaxa. 29 Ësa ca. Ainan 'inúan unin bicëx ca xanu ainan 'ia. Ainan 'iti xanu bitsia uni cuëëni banaia cuati ca axa abë nicë uníxribi cuëënia. Usaribiti cana 'ëx —unicaman ca Jesusan bana cuatia —quixunmi mitsun 'ë cacëxun cuati chuámarua tani cuëënin. 30 Usa 'ain ca Nucën Papa Diosan usai ca 'iti 'icë quixun ñuiasabi oi, axira 'ësama cushiira 'ain camabi unix 'ë ëanan anuishi cuanti 'icën.
Axa naínuax ucë uni ñuicë bana
31 Axa naínuax uá, an unio ñucamabë sënë́nma cushiira 'aish ca bëtsi unisamaira 'icën. Unían bëchicëxa bacë́ncë uni an ca unishi 'ixun ënë menu 'icë ñuishi ñuia. Axa Nucën Papa Diosnuax uá, ax ca an unio ñucamabë sënë́nma cushiira 'aish bëtsi unisamaira 'icën. 32 An ca an iscë ñucama ñuianan, an cuacë banacamaribi ñuia, ñuiabi ca uinu 'icë unínbi aín bana ca asérabi 'icë quixun sinanima. 33 Usa 'aínbi ca axa aín bana cuati ami catamëcë uni, an —Nucën Papa Diosan banax ca asérabi 'icë —quixun sinánan —ca usa 'icë —quixun unicama ñuixunia. 34 Usai 'inun ca Nucën Papa Diosan aín Bëru Ñunshin Upí ñonquinma aín Bëchicë 'inania. Usaquian 'ináncëxun ca an xucë́xa ucë uni, Jesús, an aín Bëru Ñunshin Upitan sinánmicë 'ixun Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin unicama bana ñuixunia. 35 Nucën Papa Diosan ca aín Bëchicë nuibaquin axa aín 'ibu 'inun camabi ñu a 'ináncëxa. 36 Axa aín Bëchicëmi catamëcë uni, ax ca ainan 'aish Nucën Papa Diosbë nëtë́timoi 'ia. Usa 'aínbi ca axa Nucën Papa Diosan Bëchicëmi sinántisama tancë uni, ax ainanma 'aish Nucën Papa Diosbë nëtë́timoi 'ima. A uni ca Nucën Papa Diosan aín 'ucha cupí 'aisamaira oquin castícancë 'iti 'icën.