16
Jesús baísquia
(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Anun ñu mëëtima nëtë ñantabucëbëtan ca María Magdalena 'imainun Salomé 'imainun María itsi, Jacobonën tita, acaman anúan Jesús imë́ishi 'aí cuanti, sanu ro maruacëxa. Maruonx ca pëcaracëbëa bari urucëma 'aínshi anua Jesús mëníoëxancënu cuantëcëancëxa. Cuani ca ësai canancëxa:
—¿Uin cara anun quini xëpucë mapara nu racanaxunti 'ic?
Usai cananquiani cuanx niracëquinbi ca anun quini xëpuëxancë mapara axa anua naënxancënuma 'icë, racanacë isacëxa. Usa 'ain ca quininu atsínquinbi bëná uni achúshia tari uxua pañuax mëqueu tsócë isi ratúcancëxa. Ratutiabi ca cacëxa:
—Ratúaxma ca 'it. Mitsun camina i curúsocënua matásëxancë Jesús, Nazaretnu 'icë, a barin. Ca ënuma 'icën, ca baísquiaxa. Anua unin racáënxancë ca is. Isbiani cuanxun camina Pedrocëñun aín 'unánmicë unicamaribi ësaquin cati 'ain: Ax pain ca Galilea menu cuania. Mitsúnribi camina cuantancëxun anua a isti 'ain, an mitsu cacësabi oquin. Usaquin camina aín 'unánmicë unicama cati 'ain.
Usaquian ángelnën cacëxun, asérabi ca Jesús anuma 'icë quixun istancëx ratuti bërërui quininuax chiquiti ca abáquiani cuancëxa. Cuanquin ca racuë́quin uibi uisaquinbi cáma 'icën.
María Magdalenanëan Jesús isa
(Jn 20.11-18)
Domingo nëtë pëcaracëbë ca Jesús baísquitancëx María Magdalena anua mëcën achúshi 'imainun rabë́ ñunshin 'atima chiquían, ami pain chiquiracëacëxa. 10 Usai 'ia isbiani ca masá nuitutia bëunan mëscúcë axa Jesúsbë nicë unicama a cai cuancëxa. 11 Cuanxuan —Jesús cana asábi isan —quixun cacëxun cuaquinbi ca a unicaman —usama ca —quixun sináncëxa.
Ami sináncë uni rabë́mia Jesús chiquiracëa
(Lc 24.13-35)
12 Usai 'itancëxa ëmanuax bain cuancëbë ca Jesús a unicama rabë́mi, bëtsi unisa 'aish, chiquiracëacëxa. 13 Usaía ami chiquiracë́cëxun isbianquian —Jesús cananuna isan —quixun atúnribi cacëxunbi ca raírinën —usama ca —quixun sináncëxa.
Jesusan aín 'unánmicë unicama usaquian ñu 'anun ca
(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Usai 'itancëx ca Jesús aín 'unánmicë unicama mëcën rabë́ 'imainun achúshi ami atúxa mesanu bucubuan chiquiracëacëxa. Atumi chiquiracëquin ca Jesusan atu cacëxa:
—An 'ë baísquicë iscëcaman, asérabi 'ëx baísquicë isun cacëxunbi camina, asérabi ca baísquiaxa quixun 'ë sinántisama tan.
15 Usaquin caxun ca atu cacëxa:
—Camabi menu cuanquin camina, 'ëmi catamëti, aín 'ucha tërë́ncë 'aish ca uni Nucën Papa Diosnan 'iti 'icë quixun camabi unían 'unánun, bana ñuixunti 'ain. 16 Ñuixuncëxun cuatia 'ëmi catamëtia nashimicë ax ca Nucën Papa Diosan ainan 'inun ië́micë 'iti 'icën. Usa 'aínbi ca axa 'ëmi catamëisama tancë uni ax aín 'ucha cupí xënibua 'aínbi Nucën Papa Diosbëma 'iti 'icën. 17 Axa 'ëmi catamëcë unicaman ca Nucën Papa Diosan cushin uni itsin 'acëma ñu ësoquin 'ati 'icën: 'ënan 'ixun ca 'ën cushin uninua ñunshin 'atima chiquínti 'icën. Chiquíanan ca bëtsi banan banati 'icën. 18 Usai 'ianan aín mëcënan bicëxunbi ca runun 'atima 'icën. 'Imainun ca muca ñua xëacëxunbi uisabi otima 'icën. 'Imainun ca aín mëcënan ramëcëx uni ñucë pëxcúti 'icën.
Jesús naínu cuan
(Lc 24.50-53)
19 Usaquin aín 'unánmicë unicama catancëx ca Nucën 'Ibu Jesus, aín mëqueu 'aish Nucën Papa Diosbë cushi 'i, naínu cuancëxa. 20 Usai 'ian camabi menu cuanquin ca aín 'unánmicë unicaman —Nucën 'Ibu Jesucristomi catamëti aín 'ucha tërë́ncë 'aish ca uni Nucën Papa Diosnan 'iti 'icë —quixun bana ñuixuancëxa. Usaquin bana ñuixunia ca Nucën 'Ibu Jesucristonënbi 'aquinquin, atúan ñuixuncë banax ca asérabi 'icë quixuan unin 'unánun, uni itsin 'acëma ñu 'amiacëxa. Ashi.