PABLONËAN FILEMÓN BUÁNMIA QUIRICA
1
Pablonëan Filemón quirica cuënëoxuan
Filemón, 'ëx Pablo, Jesucristo ñuiquin uni bana ñuixuncë cupí sipuacë 'ixun, cana axribi Jesucristomi catamëcë 'aísha nucën xucën 'ain, Timoteobëtan mi quirica buánmin. Minribimi nubëtan Jesucristo ñuiquin bana ñuixuncë 'icë cananuna ënë quirica mi cuënëoxunin. Usa 'ain cananuna axa Jesucristomi catamëcë 'aish min xubunu timë́cë unicama 'imainun nucën chirabacësa, Apia, 'imainun Arquipo, anribia nubëtan tëmëraquinbi Jesucristo ñuiquin uni bana ñuixuncë, acaman cuanun ënë quirica mi buánmin. Mitsúxmi Nucën Papa Diosbëtan Nucën 'Ibu Jesucristonën nuibaquin 'aquincëx chuámarua 'iti cana cuëënin.
Ainan 'aish aín unicamabë nuibananan Filemón upiti Jesucristomi sinan
4-5 Nucën Papa Diosbë banaquin cana camabi nëtë mi sinánquin a mi ñucáxunin. Ñucáxuanan cana, mitsux isamina Nucën 'Ibu Jesúsmi upiti sinani ami catamëti, aín unicamabë nuibananin quixun ñuicania cuaquin Nucën Papa Dios —asábi ca —caquin a rabin. Mix Jesucristomi catamëquinmi ax cuëëncësabi oquin 'acë cupí, ca uni raírinëxribi ami catamëaxa. Acaman uisaira oquin cara Jesucristonën aín unicama 'aquinia quixun 'unánun cana aturibi Nucën Papa Dios ñucáxunin. 'Ën xucën, cana mi cain, axa anuax Jesucristomi catamëcë uni raírinëan masá nuitucë 'ixunbi minmi nuibaquin 'aquincëxun upí oquin sinania ñuia cuaquin cana cuëënquin upí oquin sinan.
Onésimo binuan Pablonën Filemón ca
Cristonëan 'ë aín bana ñuixunun 'imicë 'ixun, 'ëx cuëëncësabi oquinmi 'anun 'ën mi cati ca asábi 'icën. Usa 'aínbi cana —'ë nuibaquinshi camina ëx cuëëncësabi oquin 'ati 'ai —quixun sinánquin mi cain. 'Ëx cana Pablo, caniacëcë uni 'aish, Cristo ñuiquin uni bana ñuixuncë cupí sipuacë 'ain. 10 Usa 'ixun cana Onésimo ñuiquin mi cain. Ënë sipunuxun 'ën aín bana ñuixuncëxun cuati ca Onésimo Jesucristomi catamëaxa. Ax bërí Jesucristonan 'aish ca 'ën bëchicësa 'icën.
11 Bëráma ca Onésimo min ñu mëëmicë uni 'ixun 'aquinsa 'ixunbi mi 'aquincëma 'icën. Usa 'ixunbi ca bërí 'ëa 'aquincësaribi oquin miribi 'aquinti 'icën. 12 Minu cuantëcënun cana a xutin. 'Ën nuibairacë 'aish ca ax 'ën taná bëchicësa 'icën. Usa 'icë camina upí oquin biti 'ain. 13 Jesucristo ñuiquin uni bana ñuixuncë cupí sipuacë 'icëa, min 'aquiniamabi an ënuxun 'ë ñu 'axunun bërúnti cana sinan. 14 Usa 'ixunbi cana mi ñucácëma pain 'ixun a bërúncëma 'ain. 'Ëx cuëënquinbi, 'ën mi ñucácëxunmabimi mix cuëënquin a 'ë ñu 'amixunti cana sinanin. 15 Ënanantëcëntimoi mibë 'iti cupí sapi ca Onésimonën mi ëanxa. 16 Min ñu mëëmicë unishi 'iá 'aíshbi ca bërí Onésimo Jesucristomi catamëcë 'aish min xucë́nsa 'iti 'icën. 'Ën cana a nuibatin. Usa 'icëbi camina miinra 'ën 'acësamaira oquin a nuibati 'ain, min ëmanu 'icë cupishima, Jesucristomi catamëcë 'aísha min xucë́nsa 'icë.
17 Usa 'ain camina —'ëx cana Pablobë nuibanancë 'ai —quixun sináncë 'ixun minmi 'ë bicësaribi oquin a biti 'ain. 18 An min ñu mëcamanan mi ribíncë 'ain camina 'ën mi a cupíonun 'ë cati 'ain. 19 'Ëx Pablo 'ixun cana 'ën mëcënanbi cuënëoquin mi cain, 'ën Jesucristo ñuiquin cacë cupí ainan 'ixunmi min 'ë cupíoti asábi 'aínbi cana Onésimonëan mi ribíncë a mi cupíoti 'ain. 20 Usa 'ain camina mix Jesucristonan 'aish 'ën xucë́nsa 'ixun, Jesucristomi catamëcë unin 'acësoquin upí oquin sinánquin, 'ëxribi ainan 'icë upí oquin sinani cuëënun 'ë 'imiti 'ain.
21 'Ën cacësa oquinshi 'aquinma camina minbi 'ën mi cacësamaira oquin 'ati 'ai quixun sinánquin cana mi buánminuxun ënë quirica cuënëoin. 22 Nucën Papa Diosmi 'ë ñucáxuncëx cana mitsu isi cuanti 'ai quixun cana sinanin. Usa 'ain camina anu 'ëx 'i cuanti 'ë meníoxunti 'ain.
Upí oquin sinánxunquian ashiquin Pablonën bërúanxa 'inun ca
23 Epafrasnën ca 'ëcëñuan Jesucristonan cupí sipuacancë 'ixun bërúanxmi 'inun mi canun 'ë caxa. 24 'Imainun ca an ëbëtan bana uni ñuixuncë unicama Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, acamanribi bërúanxmi 'inun mi canun quixun 'ë caxa.
25 Nucën 'Ibu Jesucristonëan nuibaquin 'aquincëxmi min sinan upí 'aish chuámarua 'iti cana cuëënin. Ashi, Pablo.