PABLONËAN FILIPOSNU 'ICË UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
1
Palonëan sipunuxunbi Filiposnuaxa Jesucristomi catamëcë unicama quirica cuënëoxuan
'Ëx Pablo 'ixun cana Timoteobëtan mitsu quirica buánmin. Jesucristonën casabi oquin aín bana uni ñuixuncë cananuna nux 'ain. Micamaxmi Filipos ëmanu 'aish Jesucristomi sinania cana mitsun cushicama 'imainun an axa Jesucristomi catamëcë unicama 'aquincë unicamaribi ënë quirica buánmin. Nucën Papa Diosbëtan Nucën 'Ibu Jesucristonën nuibacëxmi mitsux chuámarua 'aish bucucanti cana cuëënin.
Axa Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën Nucën Papa Dios ñucáxuan
Mitsux camina upiti Jesucristomi catamëcë 'ai quixun sinánquin cana —asábi ca —quixun caquin Nucën Papa Dios rabin. Abë banaquin cana upí oquin sinani cuëënquin mitsu ñucáxunin. 'Ën mitsubë timë́xun bana ñuixuntabacëxun camina 'ën 'acësaribi oquin, Jesucristomi catamëquin uni raíriribi amia catamënun 'aquinin. Usa 'ain cana —asábi ca —quixun caquin Nucën Papa Dios rabin. Cana 'unanin, an mitsu Jesucristomi catamënun sinánmicë 'ixun ca axa utëcë́nti nëtë 'itámainun Nucën Papa Diosan Jesucristosaribi 'aish upí 'inun mitsu 'imia. Sipuacë 'icëa, 'apun ñucácëxun cana 'ën, Jesucristomi catamëti Nucën Papa Diosnan 'iti bana ax ca asérabi 'icë quixun can. Usaquin 'ën 'amainun camina mitsúnribi nuibaquin Nucën Papa Dios 'ëa 'aquinun quixun ñucan. Usa 'ain ca 'ëa 'aquincësaribi oquin Nucën Papa Diosan mitsuribi tëmëraiabi nuibaquin 'aquinia. Usaími mitsux 'icëbëtan cana nuibaquin mitsu sinánquin Nucën Papa Dios —asábi ca —caquin mitsu ñuixunin. Nucën Papa Diosan ca 'unania, Jesucristonëan unicama nuibacësaribi oquin cana 'ën mitsu nuibaquin 'aisamaira sinani quixun. Usa 'ain cana mitsu nuibaquin Nucën Papa Dios mitsu ñucáxunin, mitsúnmi 'acësamaira oquinmi upí sinánñu 'ixun ax cuëëncësabi oquin 'ati 'unánquin uni nuibanun. 10 An 'unánmicëxunmi ñu 'atima 'aquinma ñu upíshi 'ati 'unánun cana Nucën Papa Dios mitsu ñucáxunin. Usai 'iquinmi ax cuëëncësa oquinshi 'acë 'icë ca Cristonën utëcë́nquin mitsu 'uchoquinma upíshi isti 'icën. 11 Jesucristonën 'aquincëxunmi mitsun ñu upíshi 'aia isquin ca unin —Nucën Papa Dios ax ca asérabi upí 'icë —quixun caquin a rabiti 'icën.
—'Ëishima, Cristo 'ëbë 'ain cana abëtan ñu 'ai —quiáxa Pablo quia
12 'Ën xucë́antu, mitsun 'unánun quixun cana ësaquin mitsu cain, 'ë sipuacancë cupí ca 'itsa uni Jesucristomi sinania quixun. 13 'Apun suntárucama 'imainun camabi unínribi ca 'unania, Jesucristo ñuiquin uni bana ñuixuncë cupí cana sipuacë 'ai quixun. 14 'Ëx usai 'ia 'unáncë cupí ca axa Cristomi catamëcë uni aín patsanën, atun 'acësamaira oquin Jesucristomi catamëquin, racuë́quinma Nucën Papa Diosan bana uni ñuixunia. 15 Usa 'ain ca raírinën 'ëmi nutsiquin, 'ën bana 'acësamaira oquin isa unin aín bana cuanun quixun, Cristo ñuiquin bana ñuixunia. Ñuixunmainunbi ca raírinën asérabi, an Jesucristomi catamënun uni 'aquinti sinánquin upí oquin bana ñuixunia. 16 Axa 'ëmi nutsicë unicaman ca 'ëx sipunu 'ain, Jesucristomia sinánun ñuixunquinma aín cuëëncësa oquinshi uni bana ñuixunia, 'ëx a cuati bëë́nun quixun. 17 Usa 'aínbi ca raírinën 'ë nuibaquin, Jesucristomi catamëti Nucën Papa Diosnan 'iti bana ax ca asérabi 'icë quixun ënuxun cati cupí cana 'ëx ënu 'ai quixun 'unánquin, upí oquin a bana ñuixunia. 18 Atúan uisaquin cara uni bana ñuixuinsa tania, usoquin ñuixuncëxbi ca asábi 'icën. Usaquian Jesucristo ñuiquin 'itsa unin bana ñuiia unin ñuiia cuati cana cuëënin.
'Ianan cana 'ëx 'icësamairai cuëënti 'ain, 19 mitsúnmi Nucën Papa Dios 'ë ñucáxuncëxuan Jesucristonën Bëru Ñunshin Upitan 'aquincëx cana chuámarua chiquíti 'ai quixun sinani. 20 Usa 'ain cana 'ëx Jesucristomishi catamëtia uni ië́ti bana, a ñui rabínquinma, 'ën 'acësabi oquin ñuitisa tanin. Usoquin 'ai cana nëtë camabi ami catamëti asaribi 'iisa tanin, ax ca asérabi upíira 'icë quixun 'unania camabi uni ami catamënun. Bamacëma 'ixun 'ën bana ñuixuncë cupí 'iananbia, 'ëx bamacëbëbi uni 'ën aín bana ñuixuncë cupí Jesucristomi sinánti cana cuëënin. 21 Ainan 'aish cana ënë nëtënuax abë 'aish cuëëinra cuëënin. Usai 'itancëx bamatancëx cana ënë nëtënuax 'icësamairai abë aín nëtënu 'aish cuëëinra cuëënti 'ain. 22 Usa 'aínbi cana 'ëx bamacëma pain 'ixun uni Cristo ñuiquin bana ñuixunquin ëniman. Usoquin 'ën ñuixuncëx ca uni Cristomi sinanati 'icën. Usa 'ain cana uisairai 'iti carana cuëëni quixun 'unaniman. 23 Uisaira carana 'iti 'ai quixun sinani cana sináncasmain. Bamatancëx ënë nëtënuax 'icësamairai Cristobë aín nëtënu chuámarua 'iti sinani cana anu 'iisa tanin. 24 Usa 'aínbi ca mitsúnmi upí oquin Jesucristo 'unánun mitsu 'aquinti cupí 'ëx ënë nëtënu pain 'iti asábi 'icën. 25 Asérabi ca usa 'icë quixun sinánquin cana 'unanin, Jesucristomi upiti sinánun 'aquianan ami catamëti cuëënun mitsu 'aquinti cupí cana 'ëora pain ënë menu 'iti 'ai quixun. 26 Usa 'aish cana mitsúxmi Cristo Jesúsmi upiti catamëti cuëënun mitsu isi cuantëcënti 'ain.
27 Ësaíshi 'iti camina sinánti 'ain, ainan 'aish camina Cristo quiásabi oi 'iti 'ain. 'Ëx mitsu isi cuananbi, cuanquinmabi cana, mitsux camina bëtsibë nuibanani Jesucristomi catamënun 'aquianani quixuan unin ñuia cuaisa tanin. 28 Cuanan cana mitsumi nishquian unin 'atimocëxunbi camina racuë́quin a ëníma Jesucristomi catamëti quixuan unin ñuia cuaisa tanin. Mitsúxmi usai 'icëbëtan ca Nucën Papa Diosan sinánmicëxun axa mimi nishcë unicaman 'unánti 'icën, ainanma 'aish ca atux nëtë́timoi usabi 'inux bamati 'icë quixun. 'Unánan ca mitsux camina ainan 'inux ië́cë 'aish Nucën Papa Diosbë 'iti 'ai quixun 'unánti 'icën. 29 Nucën Papa Diosan ca Cristomi catamënun mitsu 'imiaxa. 'Imianan ca ami catamëtia unin mitsumi nishquin 'atimocëxbimi cuëënun mitsu 'imiaxa. 30 Usaribi oquin ca 'ëribi 'imiaxa. Jesucristonan cupía unin 'ë 'atimoia camina isacën. Bëríribi cana tëmërai quixun 'ën mitsu quirica buánmicëxun camina 'unanin. 'Ëx 'icësaribiti camina mitsúxribi tëmërain.