PABLONËAN ROMANU 'ICË UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
1
Romanu 'icë axa Jesucristomi catamëcë unicama Pablonën quirica buánmia
'Ëx cana Pablo 'ain, an Jesucristo quiásabi oquin aín bana uni ñuixuncë. Usa 'ixun cana mitsu quirica buánmin. Nucën Papa Diosanbi ca Jesucristomi catamëquin ainan 'inux ië́nun unicama aín bana ñuixunun 'ë caísacëxa.
Nucën Papa Diosan ca ainan 'inux ië́ti bana an sinánmicëxun aín bana uni ñuixuncë unicama bëráma cuënëomiacëxa. A cuënëomia banax ca aín Bëchicë, Nucën 'Ibu Jesucristo ñui quicë 'icën. Aín 'unan papa ax ca Davidnën rëbúnqui 'iacëxa. Usa 'icëbi ca bamatancëx baísquicë cupía, Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan 'amicëxun unin 'unánti 'icën, Nucën 'Ibu Jesucristo ax ca Nucën Papa Diosan Bëchicë 'ianan asaribi upí 'aish cushiira 'icë quixun. Jesucristo cupí ca Nucën Papa Diosan nuibaquin nun nu uni aín bana ñuixunun mëníocëxa, camabi menua an Nucën 'Ibu Jesucristomi catamëquin an cacësabi oquin 'acë unicama 'inun. Mitsúxribi camina Nucën Papa Diosan Jesucristonan 'inun caíscë 'ain.
Ënë quirica cana cuënëoxunin, Roma ëmanuaxmi Nucën Papa Diosan nuibaquin ainan 'inun caíscë 'aish ax cuëëncësabi oi 'icë, micamaishi. Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesucristonën nuibaquin 'aquincëxmi chuámarua bucucanti cana cuëënin.
Romanu cuantia Pablonën sinan
Ësoquin pain cana mitsu cain, mitsux camina asérabi Jesucristomi catamëti quixun camabi menu 'icë unicaman chanioia cuaquin, cana 'ëxribi Jesucristonan 'ixun Nucën Papa Dios —asábi ca —quixun caquin a rabin. 'Ën cana Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin chiquíshquinma aín Bëchicë ñuiquin unicama bana ñuixunin. An ca 'unania, 'ën cana abë banaquin nëtë camabi mitsu ñucáxunin. 10 Mitsu ñucáxuanan cana a ñucatin, bëráma cuainsa taníbi cuancëma cupí, bërí mitsu isi cuanuan 'ë 'aquinun. 11 Mitsúxmi asérabiira Jesucristomi cushicë 'inun 'aquinuxun cana mitsu isi cuainsa tanin. 12 'Ëx Jesucristomi cushicë 'ixun 'aquincëxmi mitsúxribi ami cushicë 'ain mitsubë cushionani cuëënmiananux cana mitsu isi cuainsa tanin.
13 'Ën xucë́antu, cuainsa taníbi cana cuancëma 'ain. 'Itsai cana mitsu isi cuainsa tan quixunmi 'unánti cana cuëënin. Mitsúxmi Jesucristomi catamënun, bëtsi menu 'icë unicama 'aquincësaribi oquin mitsu 'aquini cuainsa cana tan. 14 Raëcë 'imainun raëcëma unicama, 'imainun an quirica 'unáncë 'imainun an quirica 'unáncëma unicama, a unicamanbi Jesucristo ñui quicë bana 'unánun cana an cacësabi oquin 'ën aín bana ñuixunin. 15 Usa 'aish cana 'ëx, Roma ëmanu 'icë mitsuribi anun Jesucristomi catamëti Nucën Papa Diosnan 'iti bana ñuixuinsa tanin.
Uisai cara Jesucristomi catamëti 'icë quicë bana 'icë quixun Pablonën ñuia
16 'Ëx cana ënë bana unicama ñuixuni rabiniman. Axa a bana quicësabi oi Jesucristomi catamëcë uni a ca Nucën Papa Diosan aín cushínbi ainan 'inun ië́mia. Judíos unicama pain ñuixuntancëxun cana judíosma unicamaribi a bana ñuixunin. 17 A bana 'unáncë 'ixúinshi cananuna 'unanin, uisaira oquin cara Nucën Papa Diosan ainan 'inun nu ië́mia quixun. Nun 'ucha tërë́nun Jesucristomi catamëtiashi ca ainan 'inun nu ië́mia. Usai ami catamëcë cupíshi cananuna Nucën Papa Diosnan 'iti 'ain. Usai ca 'iti 'icë quiax ca aín bana cuënëo ësai quia: “Ui unicama cara Nucën Papa Diosan upí isia, ax ca asérabi ami catamëti tsóti 'icën”.
Unicaman Nucën Papa Dios 'unánma bana
18 Cananuna 'unanin, Nucën Papa Diosan ca an aín bana quicësabi oquin 'aisama tancë 'ixun bëtsi uniribi ami sinánxma 'inun quixun paráncë unicama, a uisa cara oti 'icë usoquin castícanti 'icë quixun. 19 Usa unicamax ca an unio ñucama isquinshi uisaira cara Nucën Papa Dios 'icë quixun 'unántisa 'aíshbi ami sinanima. 20 Isquinmabi ca unin Nucën Papa Dios 'unánti 'icën, an unio ñucama isquin. Usa 'ain ca an camabi ñu unio cupí, unin Nucën Papa Dios, ax ca asérabi Dios 'icë quixun 'unánan ax ca nëtë́timoi usabi cushiira 'icë quixun 'unántisa 'aíshbi ami sináncëma 'icën. Usa 'aish ca, 'unáncëma 'aish cana ami sináncëma 'ain, a unicamax quitima 'icën. 21 A unicaman, ui cara Nucën Papa Dios 'icë quixun 'unánquinbi ca a sinánquin, —mix camina Nucën Papa Dios 'ai —quixun caiman. Nucën Papa Diosan ñu 'axuncëxunbi ca a unicaman —camina nu ñu 'axuan, ca asábi 'icë —quixun rabiquin cacëma 'icën. Caquinma atun sináncësa oquinshi 'acë ñuishi 'acë 'ixun ca 'atima ñuishi 'ai sinánñuma unisa 'icanxa. 22 —'Ëx cana sinánñu 'ai —quicë 'aíshbi ca sinánñumasa 'icën. 23 Usa 'ixun ca Nucën Papa Dios, ax cushiira 'aish bamatimoi tsócë, a rabiquinma ami manúanan axa bamati 'aínbi uni iscësa oquin ñu unionan ñuina pëchiñu 'imainun axa men nirícë ñuina, axa men nicë ñuina, acama iscësa oquin —ax ca nun dios 'icë —quiquin a rabinuxun unioia.
24 Usa 'ain ca Nucën Papa Diosan atúxa upí 'iti 'aquinti ëanan a unicaman aín cuëëncësabi oquin ñu 'atima 'anun ëanxa. Usaquian Nucën Papa Diosan ëncëxun ca atúnbi a 'ai rabínquinma 'atima ñuira 'axa. 25 Usa ñu 'aquin ca Nucën Papa Diosan bana cuaquinma, unin cëmëquin ñuicë banaishi sinánxa. Nucën Papa Dios, an camabi ñu unio, a rabiquinma ca an unio ñuishi rabiaxa. Nucën Papa Dios ax ca xënibua 'aínbi aira unin rabicë 'iti 'icën.
26 Atúxa usa 'icë ca Nucën Papa Diosan atúan cuëëncësabi oi 'iquian ñu 'atima 'anun ëanxa. Xanúxribi ca bënëñu 'iisama tani bëbúxmabi bëtsi xanubë 'ia. 27 Usaribiti ca nucë bënë uníxribi xanuñu 'iisama tani, xanúxmabi bëtsi unibë ñunshini 'ia. Usai 'iquin ca uni itsi rabínmia. Usai 'i ca asérabi nucë bënë unin 'acësa oquin sinaníma axbi 'uchai Nucën Papa Diosmi sinántisama tania.
28 Usa unicama ca ami sinántisama tania Nucën Papa Diosan aín sinan upíma 'ixun 'atima ñuira 'anun quixun ëanxa. 29 Usa 'ixun ca uisa ñucamax cara 'atima 'icë acama 'aia, bëtsi uni 'atimonan, ainanmabi uni itsin ñu biisa tanan, aín xanuma 'aínbi xanubë 'ianan, xanúxmabi bëtsi unibë 'ianan, bëtsi uni 'icësamaira oi ñuñu 'iisa tania. 'Ianan ca uni 'aisa tanan, bëtsibë cuëbicanánan, uni itsi paránan, uni itsimi 'atimati banaia. Usa 'aish ca a unicamax 'aisamairai banai uni itsimi manania. 30 Usai 'i ca uni itsi ñui cëmëanan ami sinanima Nucën Papa Diosmi manutia. Usai 'iquin uni itsi —'aisama ca —quixun ñuianan ca abi rabiacati cërúanan raíri unimi nëtëtima 'ësë́nanan aín tita aín papan bana cuaisama tania. 31 Usa 'aish ca sinánñuma 'ianan, aín quicësabi oquin ñu 'acëma 'ianan uni itsi nuibacëma 'ianan abë nishananxbi uni itsibë mëníonainsama tanan 'aquinsa 'icëbi uni 'aquinima. 32 Atun ca 'unania, Nucën Papa Diosan mëníosabi oi ca usa unicama ainanma 'aish xënibua 'aínbi abë 'itima 'icë quixun. Usaía Nucën Papa Dios quia a 'unánxunbi ca usa ñu 'aia. Atúinshi 'aíma ca uni itsínribia usaribi oquin 'aia isti cuëënia.