PABLONËAN TITO BUÁNMIA QUIRICA
1
Pablonëan Tito quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Pablo, an Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin 'anan Jesucristonëan a ñuiquin aín bana ñuixunun caísa 'ain. Usa 'aish cana 'ëx, uisai cara a Nucën Papa Diosan ainan 'inun caísa unicama Jesucristomi catamëti upí 'iti 'icë quixun 'unánmicë uni 'ain. Usa 'ixun cana ainan 'aish ca uni xënibua 'aínbi aín nëtënu abë 'iti 'icë quixun unicama 'unánmin. Ax asérabi cëmëma 'aish ca Nucën Papa Dios bëráma, me 'imainun camabi ñu uniosama pain 'aíshbi, ësai ca 'ën unicama 'ën nëtënu 'ëbë 'iti 'icë quiax quiacëxa. An mëníosabi oquin ca anúan unicama ënë ñucama 'unánti nëtëa 'icëbëtan aín unicaman bana ñuixuncëxun camabi unin cuanun mëníoquin, 'ënribi uni aín bana ñuixunun Nucën Papa Diosan 'ë caísacëxa. An ca Cristomi catamëtia ainan 'inun unicama iëmia. Tito, 'ën cana ënë quirica mi buanmin. 'Ëx ami sináncësaribi oi mixribi Jesucristomi sináncë 'aish camina 'ën bëchicësa 'ain. Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesucristo, an nu ainan 'inun ië́micë, an nuibacëxmi ainan 'aish chuámarua 'iti cana cuëënin.
Creta nasínuxun Titon usoquin ñu 'a
Anuax uquin cana nun nu sënë́oncëma ñucama ami sënë́onun Creta nasínu mi ëbëtsían, anuxunmi 'ën mi cacësabi oquin ëmacamanu cuanquin, uicamax cara axa Jesucristomi catamëcë unicaman cushi 'iti 'icë quixun caístancëxun anënun. Axa Jesucristomi catamëcë unicaman cushi 'inun camina ësa uni caísti 'ain: Unin —'aisama ca —quixun ñuicëma ca 'iti 'icën. Usa 'ianan ca xanu achúshiñuishi 'iti 'icën. 'Ianan ca aín bëchicëcamaxribi upí oquin bana cuacë 'iti 'icën. Aín bëchicëcamax ca —bana cuacëma 'ixun ca 'aisama ñu 'aia —quixuan unin ñuicëma 'iti 'icën. Usa 'icëmi mitsun caíscë unicaman ca atun cushi 'ixun aín unicama Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin bërúanti 'icën. Usa 'aish ca upí ñuishi 'ai —ñu 'aisama ca 'aia —quixuan unin ñuicëma 'iti 'icën. 'Ianan ca bëtsi uni ñuuma ca quixun sinánquin ashi ñu 'axunun cacë 'itima 'icën. 'Ianan ca bënëtishi masáquin sinani nishtima 'icën. 'Ianan ca paë́ntima 'icën. 'Ianan ca unibë mëëananti sinánñu 'itima 'icën. 'Ianan ca curíquiñu 'inuxun uni paránti sinántima 'icën. Usai 'iquinma ca a isi aia cuëënquin uni biti 'icën. Añu ñucamax cara upí 'icë ashi 'ati ca sinánti 'icën. Upí oquin sináncë 'ixun ñu 'atima 'acëma ca 'iti 'icën. Nucën Papa Diosan bana quicësabi oi ca 'aisama ñu 'aíma upíshi 'iti 'icën. Atun ca nun ñuixuncë bana upí oquin cuacë 'ixun bëtsi uniribi a bana cuanun 'unánmiti 'icën. 'Unánmianan ca a bana ca cëmë 'icë quixuan an sináncë unicamaribi sinanamiti 'icën.
10 'Itsa unix —'ëx cana Nucën Papa Diosan bana cuati —quicë 'aíshbi ca a bana quicësabi oi 'ima. Usa 'ixun ca uni parania. Uni itsíxa usari 'icësamaira oi ca judíos unicama raírinëx 'ia. 11 A unicaman ca curíqui biti cupíshi unicama parántisa tanquin bëtsi bana ñuixunquin, bëtsi bëtsi uni 'imainun aín xubunu 'icëcamaribi, atun sináncësa oquian sinánun quixun sinánmia. A unicama camina amiribishi uni parántëcëanxma 'inun cati 'ain.
12 Cretanu 'icë uni achúshi, ax isa banati 'unáncë 'icë quixuan aín aintsicaman cacë, ax ca aín aintsicama ñui ësai quiaxa: “Cretanu 'icë unicamax ca usabi cëmëcë 'ianan, ñuina pianancësa 'ianan ñu mëëtisama tancë 'ianan 'aisamaira oquin picë 'icën”. 13 A unían aín aintsi ñuicë bana ax ca asérabi 'icën. Usa 'ain camina a unicama 'ësëquin Nucën Papa Diosan bana upí oquin cuatía a bana quicësabi oi 'inun upí oquin sinanamiti 'ain. 14 Unin sináncësa oquinshia judíos unicaman anbi sinánxun ñuiá bana cuaxunma 'anun camina sinánmiti 'ain. Sinánmianan camina an Nucën Papa Diosan bana cuaisama tancë unin cëmëquin ñuicë banaribi cuaxunma 'anun upí oquin sinánmiti 'ain.
15 Ënëx ca ësa 'icën. Ui unix cara aín sinan upí 'icë an ca ñu upíma isquinbi upí oquinshi sinania. Usa 'aínbi ca ui unix cara Nucën Papa Diosmi sináncëma 'ianan aín sinan upíma 'icë, an upí ñu isquinbi 'atima ñuishi sinania. Aín nuitu 'aisama 'ixun ca usa unin 'atimaquin sinania. 16 Atúxa —'ëx cana Nucën Papa Diosan uni 'ai —quiabi ca an ñu 'aisama 'aia iscë unicaman —usama ca —quixun 'unania. Atúan ñu 'aisama 'acë cupí ca unin atu cuëënima. A unicaman ca bana cuacëma 'ixun ñu upí 'ati sinanima.