^
1 Juan
Quisocristo no'tëquën anitotërinpoaso'
Tahuëri pochin nininso'
Nanan anoyatërinpoaso'
Nasha pochin pënëninpoaso'
Isoro'paráchin pa'yatopisopita
Quisocristo inimiconën
Yosë hui'ninpita
Ninosorocaso' ya'huërinso'
Co të'huatatëhuahuë' Yosë nontërëhuaso'
Nonpin nanan a'chinpiso'
Iráca quëran huarë' Yosë nosororinpoaso'
Onporahuatësona Yosë imamiatacaso'
Yosë anitotërinpoaso'
Chiníquën cancantatëhua', imamiatahua'