18
Quisoso mapiso'
(Mateo 26.47-56; Marcos 14.43-50; Lucas 22.47-53)
Nani Yosë nontohuachina, Sitron itopiso' i'shanantë' aquëtëran pa'nai. Inaquë nararoa'hua ya'huërin. Inatohua' na'aro' niyontonai ni'ton, Cotasërinta' nohuitërin. Inaso' yasha'huirapirinso'. Corto hua'ano'sa', parisioro'sa', inapita nani sha'huitonin. Natanahuatona', sontaro'sa', ponisiaro'sa', inapita a'papi Quisoso macacaiso marë'. Nansa, sahuëni, inapita quëpapi. Tashi' ni'ton, nanparin, yonarin, inapitanta' quëpapi. Cotasëri quëchitërahuaton, a'notërin. Quisososo' ya'ipiya ninoponahuë', co ta'arinhuë'. Nacapiapon pa'nin.
—¿Inta' yonisarama'? itërin.
—Quisoso Nasaritoquë ya'huërinso', itopi.
—Ca mini inaco, itërin. Cotasënta' inaquë huaniarin anta'.
—Ca mini inaco, itohuachina, pa'yanpi. A'na achira' pinën parti pa'sahuatona', pinëna quëran anotopi.
Ina quëran naquëranchin itantarin:
—¿Inta' yonisarama'? itantarin.
—Quisoso Nasaritoquë ya'huërinso', itantapi.
—Nani sha'huitëranquëma'. Ca mini. Ca nohuantohuatamaco, isopitaso' tananpitoco' pa'ina', itërin. Achin Yosë nontaton, itërin: “Quëma nohuanton, isopita imasarinaco. Noya a'paiarahuë. Co a'naya tëranta' a'poarinacohuë',” itërin. Ina nanicaso marë': “Tananpitoco' pa'ina',” itërin. 10 Napopirinhuë', Simon Pitroso' sahuëninën ocoirahuaton, corto hua'an inpriatonën Marco itopiso' ahuërin. Inapotaton, inchinan huëratën nishitëhuëratëtërin. 11 Quisososo nipirinhuë' co nohuantërinhuë'.
—Sahuëni iyasha po'moantaquë'. Tananpitëquë' mainaco. Tatahuë nohuanton, masarinaco. Main o'orëso pochin chiníquën parisitarahuë. ¿Co ina nitotëranhuë' ti? itërin.
Corto hua'an pëinënquë quëpapiso'
(Mateo 26.57-58; Marcos 14.53-54; Lucas 22.54)
12 Ina quëran sontaro'sa', capitan, cotio ponisiaro'sa', inapita huë'sahuatona', Quisoso mapi. Masahuatona', tanpaquën noyá tonporahuatona', 13 Anasëtaquë quëpapi. Inaso' Caihuasë mi'sën. Naporo' pi'ipi Caihuasë corto hua'an chini chiníquën nanantërinso' ya'conin. 14 I'hua inaso' cotioro'sa' sha'huitërin: “Ama ya'ipinpoa' chiminacaso marëhuë' ina chimi'in, tënahuë,” itërin. Inaquë quëpapi natanacaiso marë'.
Pitrori nonpinapirinso'
(Mateo 26.69-70; Marcos 14.66-68; Lucas 22.55-57)
15 Ca'tano'sanënpitaso' pa'pi. Simon Pitroso nipirinhuë', Quisoso imaquirin. Canta' imaquirahuë. Caso' corto hua'an nohuitërinco ni'ton, Quisoso acoana quëpahuachinara, pairanaquë chachin ya'conahuë. 16 Pitroso' ya'coana aipiran huaniárin. Napohuachina, ya'coana a'pairinso' sanapi nontërahuë Pitronta' ya'conacaso marë'. Nontohuatëra, ya'conin anta'. 17 Pitro ya'conpachina, sanapiri itërin:
—Quëmanta' mini Quisoso imaran, itërin.
—Co'chi caso' imarahuë paya, itërin Pitrori.
18 Naporo' tashi' sëhuën ni'ton, ponisiaro'sa', inpriatoro'sa', inapita pëyara quëran nani a'pëtopi. Inaquë huanirahuatona', napëntapi. Pitronta' inaquë napëntapatarin.
Corto hua'ani nataninso'
(Mateo 26.59-66; Marcos 14.55-64; Lucas 22.66-71)
19 Ina quëran Quisososo' natanapi:
—¿Ma'ta' a'chinan? ¿Inpitata' imarinënquën? itërin corto hua'ani.
20 —Caso' a'ninquëchin piyapi'sa' a'chintërahuë. Niyontonpiso pëiquë, Yosë chinotopiso pëiquë, inaquëpita cotioro'sa' niyontonpachinara, a'chintërahuë. Co po'oana quëran a'chinahuë'. 21 ¿Onpoatonta' natananco? Na'a piyapi'sa' nataninaco, nani nitotopi. Inapita natanquë' sha'huichinën, itërin.
22 Itohuachina, ponisiari panpirayarin.
—Corto hua'an chini chiníquën nanantërinso nipirinhuë', ¿ina pochin a'paniran ti? itërin ponisiari.
23 —Co noyahuë' nonahuë nipachin, sha'huitoco maquëta tëhuërahuë. Nipirinhuë', no'tëquën nonahuë nipachinso', ¿onpoatonta' ahuëranco? itërin.
24 Ina natanahuaton, hua'ani a'parin Caihuasë nontacaso marë'. Tonpopinan quëpapi.
Naquëranchin Pitrori nonpinapiantarinso'
(Mateo 26.71-75; Marcos 14.69-72; Lucas 22.58-62)
25 Simon Pitroso nipirinhuë' huaniton, napëntarin.
—¿Quëmarinta' iso quëmapi imamaranquën ti? itërin ponisiari.
—Co'chi imarahuë paya, itantarin.
26 Ina quëran cotio hua'an piyapinëni quënanin. Ina quëmopinën chachin Pitrori nishitëhuëratëtërinso' ni'ton, pi'pian nohuitërin. Pitro quënanahuaton, itërin:
—¿Co'ta Quisoso mapiquë quënananquën pora? itërin.
27 —Co'chi cahuë paya, itaantarin Pitrori. Naporo' atari përarin, natanin.
Pirato quëtonpiso'
(Mateo 27.1-2, 11-14; Marcos 15.1-5; Lucas 23.1-5)
28 Tashíramiachin nisahuaso', Caihuasë pëinën quëran quëparahuatona', Noma hua'an pëinënquë quëpapi. Cotioro'saso nipirinhuë' co inaquë ya'conpihuë'. “Nisha piyapi'sa' pëinënquë ya'conpatëhua', oshahuanarihua'. Ina quëran co nanitarihuahuë' Pascoa cosharo' capacaso',” topi. 29 Napoaton Pirato pipirahuaton, inapita nontërin.
—¿Ma'ta' onporin iso quëmapi? itërin.
30 —Pa'pi co noyahuë'. Noya ninin naporini, co quëshiitënquënhuë', itopi.
31 —Canpitari quëpaco'. Iráca quëran huarë' nipënënamaso' co natëhuachinhuë', ana'intoco', itërin.
—Co quiyaso' nanitëraihuë'. Co nanan ya'huëtërincoihuë' piyapi'sa' tëpaca'huaiso', itopi.
32 I'hua Quisoso ninoton nani sha'huirin: “A'na tahuëri inápaquë achinpiarinaco,” tënin. Yosë nohuanton, onpotatonasona tëpacaiso' naniarin. 33 Ina quëran Piratori pëiquë ya'coantarahuaton, Quisoso itapon:
—¿Quëmaso' cotio copirnonquën ti? itërin.
34 —¿Quëmaora yonquinën quëran napoaran? ¿A'napita sha'huitërinquën nica? itërin.
35 —“Cotio piyapi inanta',” ¿topiranhuë' ti? Caso' nishaco. Cotioro'sa' sha'huirapirinënquën. Corto hua'ano'sa chachin yo'quirinën ana'inta'huanquënso marë'. ¿Ma'ta' onporan ni'ton, yatëparinënquën? itërin.
36 —Co caso' isoro'paquë hua'anëntarahuë'. Ina nohuantërahuë naporini, imarinacosopita sontaro'sa pochin niitonahuë'. Ama cotioro'sa' macainacoso marëhuë' chiníquën ahuëchitonahuë'. Caso nipirinhuë' nisha pochin hua'anëntarahuë, itërin.
37 —Napoahuarë' ¿quëmaso' copirnonquën? itërin Piratori.
—Inaco mini. Ina marë' nasitimarahuë. O'marahuë no'tën nanan pënënta'huaso marë'. No'tëquën yonquipisopita natëarinaco, itërin.
38 —¿Ma no'tën nanancha napotëran nicaya? itërin Piratori.
Quisoso tëpacaso' sha'huirinso'
(Mateo 27.15-31; Marcos 15.6-20; Lucas 23.13-25)
Ina tosahuaton, pipiantarahuaton, cotioro'sa' itantarin:
—Iso quëmapi noya, tënahuë. Co manta' onporinhuë'. Co ana'intacaso' ya'huërinhuë'. 39 Napoaton sha'huichinquëma'. Nani Pascoa tahuëri a'nara' apina'pi tashinan pëi quëran ocoirahuë pipicaso marë'. ¿Nohuantërama' cotio copirno ocoica'huaso'? itërin. 40 Natanahuatona', chiníquën a'panitopi:
—¡Ama ina ocoiquësohuë'! ¡Parapasë ocoiquë'! itopi. Inaso' matararo nipirinhuë' napotopi.